a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Biodiversiteit Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel, grondig en gedetailleerd overzicht verwachten van de meest recente statistieken betreffende biodiversiteit, compleet met inzichten in de nieuwste gegevens en trends.

 • Biodiversiteit is de motor van zo’n 2,5 tot 6 miljard euro per jaar aan productiviteit.
 • Wereldwijd bevinden ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten zich op de rand van uitsterven.
 • Tussen 1970 en 2016 is de populatieomvang van zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën met gemiddeld 68% afgenomen.
 • Bijna 75% van het landoppervlak van de aarde is aanzienlijk veranderd door menselijke activiteiten.
 • 85% van de globale wetlands zijn verloren gegaan sinds de industriële revolutie.
 • In Europa stierven na 1970 ongeveer 421 miljoen vogels van 144 verschillende soorten uit.
 • Sinds 1993 zijn ongeveer 100 miljoen hectare bos verdwenen, met name in Latijns Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika.
 • Ongeveer 60% van de wereldwijde koraalriffen wordt bedreigd door menselijke activiteit.
 • Meer dan 31.000 plantensoorten worden nu gebruikt door mensen.
 • Ongeveer 30% van de wilde zoogdiersoorten in Nederland is bedreigd.
 • 40% van de inheemse diersoorten in Nederland is bedreigd.
 • Van de wilde koffiesoorten in de wereld wordt ongeveer 60% met uitsterven bedreigd.
 • In Nederland zijn er in de afgelopen 30 jaar ongeveer 75% minder insecten geteld.

Actuele Biodiversiteit Statistieken

Biodiversiteit is de motor van zo’n 2,5 tot 6 miljard euro per jaar aan productiviteit.

De statistiek die aangeeft dat ‘biodiversiteit de motor is van zo’n 2,5 tot 6 miljard euro per jaar aan productiviteit’, illustreert de economische waarde van biodiversiteit. Biodiversiteit heeft betrekking op het brede scala aan planten, dieren en micro-organismen op aarde, maar ook op de genetische variatie binnen soorten en de diverse ecosystemen op de planeet. De productiviteit die hier uit voortkomt, kan direct of indirect zijn. Direct bijvoorbeeld via de oogst van planten en dieren, en indirect via ecosysteemdiensten zoals bestuiving, klimaatregulering en waterzuivering. Wat deze cijfers u dus vertellen, is dat de natuur niet alleen van onschatbare ecologische, maar ook economische waarde is. Behoud van biodiversiteit is daarom niet alleen een kwestie van milieubescherming, maar ook van economische zin.

Wereldwijd bevinden ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten zich op de rand van uitsterven.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat wereldwijd ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten zich op de rand van uitsterven bevinden. Wat dit betekent is dat deze soorten in een kritieke toestand verkeren en op het punt staan te verdwijnen als er geen onmiddellijke actie wordt ondernomen om ze te behouden. Deze cruciale situatie heeft doorgaans te maken met menselijke activiteiten zoals ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en overexploitatie van dier- en plantenbronnen. Elk verlies van een soort kan het natuurlijke evenwicht van ecosystemen verstoren en het vermogen van de natuur om ons te voorzien van essentiële goederen en diensten, zoals voedsel, zuurstof, waterzuivering en medicijnen, verminderen. Het is dus van groot belang dat u, als betrokken burger, zich bewust bent van deze situatie en initiatieven ondersteunt die gericht zijn op het behoud van biodiversiteit.

Tussen 1970 en 2016 is de populatieomvang van zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën met gemiddeld 68% afgenomen.

Deze statistiek geeft aan dat de wereldwijde populaties van vijf grote groepen in het dierenrijk – zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën – tussen 1970 en 2016 significant zijn afgenomen. Met een gemiddelde daling van 68% toont deze statistiek aan dat meer dan de helft van alle soorten binnen deze groepen minder talrijk zijn geworden. Dit houdt in dat, als u een bepaald aantal individuen in deze groepen had genomen en geteld in 1970 en dan hetzelfde aantal in 2016 had geteld, u gemiddeld slechts ongeveer een derde van het aantal dieren zou hebben vergeleken met het originele aantal. Let op, dit is een gemiddelde en sommige soorten kunnen veel zwaarder zijn getroffen dan andere. Deze statisticus onderbouwt de urgente behoefte aan actie om het verlies van biodiversiteit op onze planeet tegen te gaan.

Bijna 75% van het landoppervlak van de aarde is aanzienlijk veranderd door menselijke activiteiten.

De statistiek die vermeldt dat “bijna 75% van het landoppervlak van de aarde aanzienlijk is veranderd door menselijke activiteiten” geeft weer hoe omvangrijk en ingrijpend onze invloed als mens is op onze planeet. Dit betekent dat we driekwart van het gehele aardoppervlak hebben getransformeerd of aangepast door bijvoorbeeld stedenbouw, landbouw, ontbossing en mijnbouw. Het onderstreept het feit dat onze levensstijl en economische activiteiten een grote impact hebben op de natuurlijke omgeving. Het kan ook impliceren dat er beperkte gebieden op aarde overblijven die niet significant door menselijke activiteiten zijn veranderd, wat uitdagingen kan opleveren voor de bescherming van natuurlijke landschappen en biodiversiteit. U als lezer kunt deze informatie gebruiken om het menselijk effect op onze planeet beter te begrijpen.

85% van de globale wetlands zijn verloren gegaan sinds de industriële revolutie.

De statistiek dat 85% van de wereldwijde wetlands zijn verdwenen sinds de industriële revolutie, is een verontrustende indicatie van de mate waarin menselijke activiteit negatieve gevolgen heeft voor onze natuurlijke omgeving. U moet zich realiseren dat wetlands extreem belangrijk zijn; ze vormen een cruciaal leefgebied voor vele diersoorten, dragen bij aan de waterzuivering en helpen bij de beheersing van overstromingen. Sinds de industriële revolutie, die aan het einde van de 18e eeuw begon, hebben industrialisatie, stedelijke uitbreiding en intensieve landbouw geleid tot een dramatische daling van deze kostbare ecosystemen. Het verlies van 85% van de wereldwijde wetlands betekent een aanzienlijke verandering in onze planeet met potentieel ernstige gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

In Europa stierven na 1970 ongeveer 421 miljoen vogels van 144 verschillende soorten uit.

Van de gegevens die we hebben, blijkt dat er sinds 1970 in Europa een alarmerende afname van de vogelpopulatie heeft plaatsgevonden. U moet begrijpen dat ongeveer 421 miljoen vogels die tot 144 verschillende soorten behoren, zijn uitgestorven. Dit betekent niet dat deze soorten volledig van de aardbodem zijn verdwenen, maar dat hun aantal aanzienlijk is afgenomen, soms tot een zodanige mate dat het voortbestaan van de betreffende soort in gevaar is. De achteruitgang in vogelpopulaties kan een verlies aan biodiversiteit signaleren en de algehele gezondheid van onze ecosystemen beïnvloeden. Het biedt waardevolle inzichten om te overwegen en noodzakelijke acties te ondernemen om verder verlies te voorkomen en te proberen deze soorten te herstellen waar mogelijk.

Sinds 1993 zijn ongeveer 100 miljoen hectare bos verdwenen, met name in Latijns Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika.

De statistiek die u aangereikt krijgt heeft te maken met het voortdurende wereldwijde probleem van ontbossing. Sinds het jaar 1993, is er aangegeven dat er ongeveer 100 miljoen hectare bos van onze planeet is verdwenen. Een hectare is ongeveer gelijk aan de grootte van een sportveld. Dus stel u eens voor hoeveel sportvelden er zouden passen in 100 miljoen hectare – dat geeft een beetje een voorstelling van hoeveel bos er verdwenen is. Deze ontbossing heeft voornamelijk plaatsgevonden in drie regio’s: Latijns Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika. Dit heeft talrijke implicaties voor de wereld waarin we leven, van het verlies van biodiversiteit tot het vergroten van de klimaatverandering. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn en actie ondernemen om deze trend om te keren.

Ongeveer 60% van de wereldwijde koraalriffen wordt bedreigd door menselijke activiteit.

Deze statistiek geeft aan dat menselijke activiteit een aanzienlijke invloed heeft op onze natuurlijke omgeving, in het bijzonder op koraalriffen. Ongeveer 60% van alle koraalriffen wereldwijd verkeert in gevaar door de handelingen van de mens. U kunt dit zien als een indicatie van de mate van milieuschade die we veroorzaken. Het is belangrijk om te begrijpen dat koraalriffen onmisbaar zijn voor het mariene leven; ze bieden voedsel, schuilplaats en voortplantingsgebieden voor talloze soorten. De bedreiging van koraalriffen heeft dus brede gevolgen voor de biodiversiteit en stabiliteit van de oceaanecosystemen. Menselijke activiteiten zoals overbevissing, vervuiling, kustontwikkeling en klimaatverandering zijn hiervan de hoofdoorzaken.

Meer dan 31.000 plantensoorten worden nu gebruikt door mensen.

De statistiek die u ziet, ‘Meer dan 31.000 plantensoorten worden nu gebruikt door mensen’, verwijst naar de omvangrijke en diverse manieren waarop mensen op ons planeet planten gebruiken. Dit aantal omvat planten die in vele domeinen van het menselijk leven worden gebruikt, zoals voedsel, medicijnen, decoratie, bouwmaterialen en nog veel meer. Het geeft ook aan dat de menselijke soort enorm afhankelijk is van plantensoorten voor zijn overleving en welzijn. Deze statistiek maakt de cruciale rol die biodiversiteit in ons leven speelt, steeds duidelijker. Het wijst ook op het belang van het bewaren en duurzaam gebruiken van de plantenwereld voor de huidige en toekomstige generaties.

Ongeveer 30% van de wilde zoogdiersoorten in Nederland is bedreigd.

Uit statistische gegevens blijkt dat ongeveer 30% van de wilde zoogdiersoorten in Nederland bedreigd is. Dit betekent dat er een aanzienlijk percentage van de zoogdiersoorten is dat te maken heeft met omstandigheden die hun voortbestaan in Nederland op de lange termijn kunnen belemmeren. Deze omstandigheden kunnen variëren van verlies aan leefomgeving en klimaatverandering tot vervuiling en overbejaging. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze situatie, omdat het een indicator is van de algemene gezondheid van ons ecosysteem. Het behoud van biodiversiteit, waaronder de bescherming van bedreigde zoogdiersoorten, is van cruciaal belang voor het handhaven van een gezonde en stabiele omgeving in Nederland.

40% van de inheemse diersoorten in Nederland is bedreigd.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat 40% van de inheemse diersoorten in Nederland bedreigd wordt. Dit houdt in dat bijna de helft van de soorten dieren die oorspronkelijk gevonden worden in ons land, hetzij in termen van hun gehele populatie of specifieke subgroepen daarvan, momenteel te kampen heeft met omstandigheden die hun voortbestaan negatief kunnen beïnvloeden. Deze omstandigheden kunnen variëren, van verlies van habitat en voedselbronnen tot verhoogde predatie en ziekte, allemaal in hoge mate beïnvloed door menselijke activiteiten. Dit percentage is een indicator van de huidige staat van biodiversiteit in Nederland en doet een oproep aan ons allemaal om de nodige stappen te zetten om onze natuurlijke omgeving te beschermen en te herstellen.

Van de wilde koffiesoorten in de wereld wordt ongeveer 60% met uitsterven bedreigd.

Uit de gepresenteerde statistiek blijkt dat 60% van de wilde koffiesoorten in de wereld wordt bedreigd met uitsterven. Dit betekent dat er een aanzienlijk risico is dat deze soorten in de toekomst niet meer zullen bestaan. Dezelfde bedreigingen die veel andere wilde soorten treffen, zoals ontbossing, klimaatverandering en ziektes, hebben ook een grote impact op de wilde koffiesoorten. U als koffiedrinker of -liefhebber zou dit zorgwekkend moeten vinden, niet alleen om de biodiversiteit te behouden, maar ook omdat de variëteit binnen de koffiesoorten kan bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de koffie die we dagelijks consumeren. Als er actie wordt ondernomen om deze soorten te beschermen, kan dit helpen om de toekomst van de koffieteelt veilig te stellen.

In Nederland zijn er in de afgelopen 30 jaar ongeveer 75% minder insecten geteld.

Deze statistiek duidt op een aanzienlijke afname van de insectenpopulatie in Nederland gedurende de afgelopen 30 jaar. Het geeft specifiek aan dat er een daling van ongeveer 75% is waargenomen. Dit betekent dat wanneer we naar het aantal insecten kijken dat 30 jaar geleden aanwezig was, er nu slechts een kwart van dat aantal over is. U moet begrijpen dat dit een aanzienlijke vermindering is, aangezien insecten een cruciale rol spelen in onze ecosystemen, zoals bij bestuiving en als onderdeel van de voedselketen. Een dergelijke sterke afname kan dus een palet aan nadelige milieueffecten met zich meebrengen.

Referenties

0. – https://www.knnv.nl

1. – https://www.wwf.nl

2. – https://www.vogelbescherming.nl

3. – https://www.pbl.nl

4. – https://stateoftheworldsplants.org

5. – https://www.nature.com

6. – https://www.ipbes.net

7. – https://www.fao.org

Originally posted 2023-11-14 12:11:42.

Inhoudsopgave