a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Global Commerce Media, LLC
42 Broadway Suite 12-432
New York, NY 10004
USA

Email: [email protected]

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, e-mailadres, unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld), geografische locatie en taal. De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen.

Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen. Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom geldt het volgende:

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Commerciële relaties, Optimalisatie en verdeling van verkeer, Hosting- en back-endinfrastructuur, Content-opmerkingen, Weergave van content van externe platforms, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Analyses en Contacten beheren en berichten verzenden. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker. Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven. Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website.

Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten. Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative .

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Google Adsense (Google Ireland Limited)

Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze Website volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Website, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Website te verbeteren.

Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Website zijn uitgevoerd.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Commerciële relaties

Met dit soort diensten kan deze Website advertenties voor producten of diensten van derden weergeven. Advertenties kunnen als advertentiekoppelingen of banners worden weergegeven met een uiteenlopende grafische vormgeving. Klikken op het pictogram of de banner die zijn geplaatst op de Applicatie worden gevolgd door de onderstaande externe services en worden gedeeld met deze Website. Nadere informatie over welke gegevens worden verzameld vindt u in het privacybeleid van elke service.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation is een commerciële relatieservice die wordt aangeboden door Amazon.com Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Contact met de Gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Website of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

OneSignal (Lilomi, Inc.)

OneSignal is een dienst voor het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Lilomi, Inc. Met OneSignal kan de Eigenaar berichten en kennisgevingen sturen naar Gebruikers op verschillende platforms zoals Android, iOS en het web. Berichten kunnen naar afzonderlijke apparaten, groepen apparaten of verschillende onderwerps- of Gebruikerssegmenten worden gestuurd. Afhankelijk van de aan deze Website verleende toestemmingen, kunnen de verzamelde Gegevens ook de exacte locatie (i.e. gegevens op GPS-niveau) of wifi-informatie, en geïnstalleerde en ingeschakelde apps op het apparaat van de Gebruiker omvatten. Deze Website gebruikt ID’s voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de OneSignal-dienst te laten werken.

De verzamelde Gegevens kunnen door de dienstenleverancier worden gebruikt voor op belangstelling gerichte advertenties, analyse en marktonderzoek Lees het privacybeleid van OneSignal voor meer informatie over het gebruik van Gegevens door OneSignalGeen pushmeldingen ontvangen Gebruikers kunnen in de meeste gevallen het ontvangen van pushmeldingen uitschakelen door naar de apparaatinstellingen te gaan, zoals de instellingen voor meldingen op mobiele telefoons en deze instellingen te wijzigen voor bepaalde of alle apps op dat apparaat. Geen op belangstelling gerichte advertenties zien Gebruikers kunnen de advertentiefuncties van OneSignal uitschakelen met de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op mobiele telefoons. Verschillende apparaatconfiguraties, of updates van apparaten kunnen de werking van de aangegeven instellingen beïnvloeden of wijzigen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres, Gebruiksgegevens, geografische locatie, taal, unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld) en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt out.

Content-opmerkingen

Met diensten voor opmerkingen over content kunnen Gebruikers opmerkingen maken en publiceren over de content van deze Website. Afhankelijk van de door de Eigenaar gekozen instellingen kunnen Gebruikers ook anoniem hun opmerkingen plaatsen. Als onder de door de Gebruiker verstrekte Gegevens een e-mailadres is, kan dit worden gebruikt om kennisgevingen over opmerkingen over dezelfde content te versturen.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen. Als een door derden uitgevoerde dienst voor opmerkingen over content is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst voor opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst voor opmerkingen over content niet gebruiken.

Disqus (Disqus)

Disqus is een dienst voor opmerkingen over content die wordt aangeboden door Big Heads Labs Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt out.

Hosting- en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Website. Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de Persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

DigitalOcean is een hosting service die wordt aangeboden door DigitalOcean Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VK – Privacybeleid; Nederland –Privacybeleid; Duitsland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Optimalisatie en verdeling van verkeer

Met dit soort diensten kan deze Website zijn content verspreiden met gebruik van servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker. Gezien de grote spreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de content met Persoonsgegevens van de Gebruiker worden overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door Cloudflare Inc. De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer via deze Website filtert, i.e., communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker, waarbij ook analysegegevens van deze Website worden verzameld.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker. Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren. Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen. 
(hieronder vallen ook fb custom audience en twitter tailored audience). Naast een opt-out die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker ervoor kiezen om het gebruik door een derde van cookies voor bepaalde remarketingfuncties uit te schakelen. Ga daarvoor naar de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google LLC en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Google Ads e a DoubleClick Cookie.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Fonts (Google LLC)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen. Houd er rekening mee dat als afbeeldingen van Gravatar worden gebruikt voor opmerkingenformulieren, het e-mailadres of een deel daarvan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de persoon die de opmerkingen plaatst zich niet voor die dienst heeft aangemeld.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Instagram, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

YouTube video widget (Google LLC)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden. Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen.

De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.