a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Burnout-Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van burn-out statistieken, waarbij we nieuwe gegevens en trends bespreken om u een dieper inzicht te geven in dit groeiende probleem.

 • Uit een onderzoek bleek dat ongeveer 1 op de 7 werknemers last heeft van burn-out klachten.
 • Volgens cijfers van het CBS kampen hoger opgeleiden relatief vaker met burn-out klachten.
 • Volgens het CBS ervaren leraren het vaakst burn-out klachten, gevolgd door zorgmedewerkers.
 • 20% van de Nederlandse werknemers geeft aan zeer hoge werkdruk te ervaren, waardoor het risico op een burn-out toeneemt.
 • Ongeveer 34,000 mensen zijn in 2018 met een burn-out arbeidsongeschikt geraakt.
 • Uit onderzoek blijkt dat vrouwen relatief meer last hebben van burn-out klachten dan mannen.
 • Werknemers tussen de 25 en 35 jaar ervaren de meeste burn-out klachten.
 • Volgens het CBS heeft ongeveer 15% van vrouwen tussen de 25 en 35 jaar last van burn-out klachten.
 • De zorgsector kent het hoogste verzuimpercentage door burn-out klachten.
 • Volgens TNO ervaren werknemers in loondienst vaker burn-out klachten dan zelfstandige ondernemers.
 • 58% van de werknemers met burn-out klachten ervaart een mismatch met hun baan.
 • De verwachte kosten verbonden aan verzuim door burn-out klachten bedragen jaarlijks ongeveer 1.8 miljard euro.
 • Volgens TNO neemt het percentage werknemers met burn-out klachten elk jaar met ongeveer 1% toe.
 • Werknemers met burn-out klachten verzuimen gemiddeld 8 maanden.
 • Ongeveer 40% van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend, wat een risicofactor is voor het ontwikkelen van een burn-out.

Actuele Burnout-Statistieken

Uit een onderzoek bleek dat ongeveer 1 op de 7 werknemers last heeft van burn-out klachten.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat burn-out een aanzienlijk probleem is in de werkende bevolking. Als we de cijfers onderzoeken, betekent dat ongeveer 1 op de 7 werknemers lijdt aan symptomen van een burn-out. Dit is een vorm van uitputting die voornamelijk wordt veroorzaakt door chronische werkstress. De symptomen kunnen variëren van aanhoudende vermoeidheid en verminderde professionele efficiëntie tot gevoelens van cynisme of negativiteit. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat dit een serieuze aandoening is die professionele aandacht vereist, of u nu een werknemer bent die deze symptomen ervaart of een werkgever die op zoek is naar manieren om het welzijn van uw personeel te verbeteren.

Volgens cijfers van het CBS kampen hoger opgeleiden relatief vaker met burn-out klachten.

Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft statistieken gepubliceerd die aantonen dat hoger opgeleiden vaker te maken hebben met burn-out klachten dan lager opgeleiden. Dit betekent dat mensen die een hogere mate van onderwijs hebben gevolgd – zoals de universiteit of hogeschool – een groter risico lopen op het ervaren van symptomen die verband houden met een burn-out. Dergelijke symptomen kunnen bestaan uit uitputting, slapeloosheid, een verlies van concentratie, en continu gevoelens van stress. Dit betekent niet dat u als hoger opgeleide gegarandeerd een burn-out krijgt, maar volgens de statistieken van het CBS loopt u een hoger risico vergeleken met iemand die bijvoorbeeld alleen middelbaar onderwijs heeft afgerond.

Volgens het CBS ervaren leraren het vaakst burn-out klachten, gevolgd door zorgmedewerkers.

Uit CBS-statistieken blijkt dat de beroepsgroep die het meest te maken heeft met burn-out klachten, de leraren zijn. Dit betekent dat zij vergeleken met andere beroepen het vaakst te kampen hebben met symptomen die geassocieerd worden met een burn-out, zoals extreme uitputting, negativiteit ten opzichte van werk, en verminderde efficiëntie op het werk. Op de tweede plaats staan zorgmedewerkers. Dat wil zeggen, na leraren, ervaren zorgmedewerkers ook frequent burn-out klachten. Dit kan te maken hebben met de hoge werkdruk en emotionele belasting die inherent zijn aan deze beroepen. De rest van de beroepsgroepen volgen met lagere percentages. Als u binnen deze beroepsgroepen werkt, kan dit een punt zijn om op te letten in uw dagelijkse werk. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat burn-out klachten kunnen optreden in elk beroep, afhankelijk van een verscheidenheid aan factoren zoals werkomstandigheden, persoonlijke veerkracht en ondersteuningsnetwerken.

20% van de Nederlandse werknemers geeft aan zeer hoge werkdruk te ervaren, waardoor het risico op een burn-out toeneemt.

De statistiek die we bespreken, geeft aan dat 1 op de 5 Nederlandse werknemers, of 20%, aangeeft een zeer hoge werkdruk te ervaren op hun werkplek. Dit betekent dat deze werknemers voelen dat er veel van hen wordt gevraagd; ze kunnen worstelen met de hoeveelheid taken die zij moeten voltooien of de snelheid waarmee ze deze moeten doen. Deze hoge werkdruk kan leiden tot intense niveaus van stress. Wanneer deze stress constant of chronisch wordt, kan dit het risico op een burn-out vergroten. Burn-out is een staat van chronische fysieke en mentale uitputting vaak veroorzaakt door langdurige of herhaalde stress, voornamelijk op het werk. Als u zich identificeert met deze ervaringen, dan behoort u tot deze 20% van de werknemers die worstelen met hoge werkdruk in Nederland. Het is belangrijk deze druk te erkennen en stappen te ondernemen om deze te verminderen, om het mogelijke nadelige effect op uw gezondheid te vermijden.

Ongeveer 34,000 mensen zijn in 2018 met een burn-out arbeidsongeschikt geraakt.

Uit de statistiek blijkt dat in 2018 ongeveer 34.000 mensen arbeidsongeschikt zijn geraakt als gevolg van een burn-out. Dit betekent dat deze mensen, vanwege extreme vermoeidheid en andere gerelateerde symptomen die kenmerkend zijn voor een burn-out, niet meer in staat waren om hun werk uit te voeren. Arbeidsongeschiktheid refereert naar het onvermogen om te werken, vanwege ziekte of een medische aandoening. In dit geval is de oorzaak dus een burn-out. Het grote aantal van 34.000 mensen benadrukt de ernst van de situatie en de impact van stress en overbelasting op de werkvloer. Het is een urgent probleem dat aandacht verdient, aangezien het niet alleen het welzijn van de medewerkers aantast, maar ook een aanzienlijke impact heeft op de productiviteit en efficiëntie van organisaties waarvoor ze werken.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen relatief meer last hebben van burn-out klachten dan mannen.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat er een significant verschil is in de prevalentie van burn-out klachten tussen mannen en vrouwen. Het onderzoek toont aan dat vrouwen, relatief gezien, vaker last hebben van burn-out klachten dan mannen. Dit kan te maken hebben met diverse factoren. Mogelijk speelt de combinatie van werk en privéverplichtingen een grotere rol bij vrouwen. Het kan ook aangeven dat vrouwen gevoeliger zijn voor bepaalde stressoren op de werkplek of dat ze gemiddeld genomen werkzaam zijn in zwaardere of meer stressvolle functies. Echter, een belangrijke opmerking om te maken is dat de uitleg van ‘relatief’ in deze context betekent dat het niet suggereert dat de meerderheid van de vrouwen burn-out klachten heeft, maar dat ze in vergelijking met mannen vaker dergelijke klachten rapporteren. Het betekent ook niet dat mannen immuun zijn voor burn-out; het suggereert alleen dat het percentage mannen met burn-out klachten kleiner is in vergelijking met het percentage vrouwen. Het is belangrijk voor iedereen, ongeacht geslacht, om zorg te dragen voor hun mentale gezondheid.

Werknemers tussen de 25 en 35 jaar ervaren de meeste burn-out klachten.

Deze statistiek laat zien dat werknemers tussen de 25 en 35 jaar de meeste burn-out klachten ervaren. Dit betekent dat binnen deze leeftijdsgroep een hoger percentage werknemers aangeeft te worstelen met symptomen die gelinkt kunnen worden aan een burn-out, vergeleken met werknemers in andere leeftijdsgroepen. Dergelijke symptomen kunnen variëren van extreme uitputting en gebrek aan energie tot een negatieve houding tegenover het werk en problemen om zich te concentreren. Dit suggereert dat werknemers in de leeftijdscategorie 25-35 mogelijk meer onder druk staan of een hogere werklast hebben, of dat ze moeite hebben om een goede balans te vinden tussen hun professionele verplichtingen en hun privéleven. U als lezer kunt dit inzicht gebruiken om meer bewustzijn te creëren over de risico’s van burn-out en preventieve maatregelen te nemen.

Volgens het CBS heeft ongeveer 15% van vrouwen tussen de 25 en 35 jaar last van burn-out klachten.

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ervaart ongeveer 15% van de vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar burn-out klachten. Dit betekent dat in deze specifieke leeftijdsgroep, van elke 100 vrouwen, er ongeveer 15 zijn die symptomen vertonen die kunnen worden geassocieerd met een burn-out. Het gaat hierbij om klachten zoals extreme vermoeidheid, vermindering in energetische capaciteit, toename van fouten door verminderde concentratie of aandacht, en gevoelens van cynisme of afstandelijkheid ten aanzien van hun werk. Vergeet niet, hoewel dit percentage significante informatie geeft, is het een gemiddelde en kan de situatie per individu verschillen. Gegevens zoals deze van het CBS helpen ons om een beter inzicht te krijgen in mentale gezondheidsproblemen onder specifieke demografieën.

De zorgsector kent het hoogste verzuimpercentage door burn-out klachten.

Volgens de gegeven statistiek heeft de zorgsector het hoogste verzuimpercentage door burn-outklachten. Dit betekent dat onder alle sectoren, de zorgsector de meeste werknemers heeft die zich ziek melden vanwege burn-outklachten. Een burn-out wordt gekenmerkt door fysieke en mentale uitputting, veroorzaakt door langdurige stress. Dit kan het gevolg zijn van intensieve werkomstandigheden, hoge werkdruk of een gebrek aan balans tussen werk en privéleven. In de zorgsector, die vaak hoog belast is en hoge stressniveaus bevat, kan confrontatie met deze factoren werknemers vatbaar maken voor burn-outs, wat leidt tot een stijging van het verzuimpercentage. Dit heeft zowel gevolgen voor de werknemers zelf, als voor de sector als geheel, aangezien het verlies aan productiviteit en de extra kosten voor ziekteverzuim aanzienlijk kunnen zijn. Het begrijpen en aanpakken van burn-outklachten is dus van cruciaal belang voor het welzijn van medewerkers in de zorgsector en voor de efficiënte werking van de sector.

Volgens TNO ervaren werknemers in loondienst vaker burn-out klachten dan zelfstandige ondernemers.

TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, heeft statistieken vrijgegeven die suggereren dat werknemers in loondienst vaker burn-out klachten ervaren dan zelfstandige ondernemers. Dit kan een verrassend inzicht zijn, gegeven het gezichtspunt dat zelfstandig ondernemerschap soms als stressvoller wordt beschouwd vanwege de onzekerheden en persoonlijke risico’s die het met zich meebrengt. Echter, deze statistiek kan worden begrepen in termen van factoren zoals werkomgeving, werkdruk en autonomie. In loondienst hebben werknemers mogelijk te maken met hogere druk, ongunstige managementstijlen of gebrek aan controle over hun werk, wat kan bijdragen aan burn-out klachten. Daarentegen hebben zelfstandige ondernemers ondanks de risico’s en onzekerheden, vaak meer vrijheid en controle over hun werk, wat kan helpen bij het voorkomen van de burn-out. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze statistiek alle factoren in acht neemt en een algemene trend laat zien, maar dit betekent niet dat elke werknemer in loondienst een hoger risico op burn-out heeft dan elke zelfstandige ondernemer. Zoals bij elke statistiek gaat het om gemiddelden en zal de realiteit voor individuen variëren.

58% van de werknemers met burn-out klachten ervaart een mismatch met hun baan.

Deze statistiek betekent dat meer dan de helft (58%) van de werknemers die lijden aan burn-out klachten aangeven dat hun huidige baan niet goed bij hen past. Een mismatch kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals een mismatch in vaardigheden, waarbij de baan eisen stelt die de medewerker niet kan of wil vervullen, of een mismatch op het gebied van waarden en interesses, waarbij de baan niet aansluit bij de persoonlijke waarden en passies van de medewerker. Deze ontevredenheid en stress kan leiden tot burn-out klachten. Dus als u zich in deze statistiek terugvindt, is het belangrijk om na te denken over eventuele onderliggende mismatchproblemen en actie te ondernemen. Het kan nuttig zijn om professionele hulp te zoeken, zoals een loopbaancoach of therapeut, om oplossingen te vinden en zo het welzijn op het werk te verbeteren.

De verwachte kosten verbonden aan verzuim door burn-out klachten bedragen jaarlijks ongeveer 1.8 miljard euro.

U moet weten dat de statistiek ‘De verwachte kosten verbonden aan verzuim door burn-out klachten bedragen jaarlijks ongeveer 1.8 miljard euro’ verwijst naar de geschatte financiële last die ontstaat als gevolg van werknemers die niet in staat zijn te werken vanwege burn-out klachten. Dit is een aanzienlijke som die niet alleen de directe kosten omvat, zoals salarissen die worden doorbetaald tijdens ziekteverlof, maar ook indirecte kosten. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor vervangend personeel, verlies van productiviteit en mogelijk de kosten voor behandeling of revalidatie. Het is een enorme economische last die laat zien hoe besmettelijk werkgerelateerde stress en burn-out kunnen zijn voor onze samenleving.

Volgens TNO neemt het percentage werknemers met burn-out klachten elk jaar met ongeveer 1% toe.

Uit de statistiek van TNO blijkt dat het percentage werknemers dat last heeft van burn-out klachten elk jaar toeneemt met ongeveer 1%. Dit betekent dat elk jaar het aantal werknemers dat deze klachten meldt, stijgt. Om het in perspectief te plaatsen: als er 100 werknemers zijn in een bedrijf, dan zou er elk jaar gemiddeld één extra werknemer burn-out klachten ervaren. Dit is een belangrijke statistiek omdat het een groeiend probleem onderstreept in de huidige werkomgeving, waarbij werknemers steeds vaker met stress en burn-out kwesties kampen. Deze trend vraagt om aandacht en preventieve maatregelen van zowel werkgevers als beleidsmakers om het welzijn van werknemers te waarborgen en de productiviteit op de werkvloer te handhaven.

Werknemers met burn-out klachten verzuimen gemiddeld 8 maanden.

Uit de gegeven statistiek kunnen we afleiden dat werknemers die lijden aan burn-out klachten gemiddeld voor een periode van 8 maanden afwezig zijn van hun werk. Burn-out is een serieus en slopend psychologisch probleem dat wordt veroorzaakt door chronische stress op het werk. Wanneer een werknemer door een dergelijke situatie heengaat, heeft hij/zij tijd nodig om te herstellen en de normale gezondheid en productiviteit te hervatten. Deze herstelperiode is niet eenduidig, maar uit de statistieken blijkt dat de gemiddelde duur van afwezigheid door burn-out klachten 8 maanden is. Dit betekent niet dat elke werknemer met burn-out precies 8 maanden zal verzuimen, sommigen kunnen minder tijd nodig hebben en anderen kunnen meer tijd nodig hebben op basis van de ernst van hun aandoening en hun individuele herstelproces.

Ongeveer 40% van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend, wat een risicofactor is voor het ontwikkelen van een burn-out.

Deze statistiek geeft aan dat bijna de helft van de werkende bevolking hun werk als mentaal uitdagend of stressvol ervaart. U moet hierbij denken aan zaken als hoge werkdruk, het ervaren van verstoorde balans tussen werk en privéleven of een gebrek aan steun van managers of collega’s. Dit betekent dat 40% van de werknemers het risico loopt overbelast te raken, wat kan leiden tot symptomen van een burn-out. Een burn-out treft mensen die gedurende een langere periode blootstaan aan intense stress en hoge druk, en kan resulteren in zowel fysieke als psychische klachten, zoals extreme vermoeidheid, verminderde concentratie en depressie. Het is dus van cruciaal belang om aandacht te besteden aan deze groep medewerkers en preventieve maatregelen te nemen om de stressniveaus te beheersen. Het kan het verschil maken voor de gezondheid en het welzijn van de werknemers en bovendien de effectiviteit en productiviteit van het bedrijf op lange termijn verbeteren.

Referenties

0. – https://www.duurzameinzetbaarheid.nl

1. – https://www.tno.nl

2. – https://www.volkskrant.nl

3. – https://www.intermediair.nl

4. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave