a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Chili Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de meest recente statistieken over Chili, met nieuwe gegevens over onderwerpen zoals economie, bevolking, onderwijs en gezondheid, die uw inzicht in dit Zuid-Amerikaanse land zullen verdiepen.

 • De gemiddelde levensverwachting in Chili is 80,0 jaar.
 • Ongeveer 89% van de bevolking in Chili is christen.
 • In 2019 was het BBP van Chili 282,3 miljard USD.
 • Het alfabetiseringspercentage van volwassenen in Chili is 97,5%.
 • In 2019 bestond de beroepsbevolking in Chili voor 47,9% uit vrouwen.
 • De Gini-coëfficiënt in Chili is 44,1, wat wijst op een relatief hoge inkomensongelijkheid.
 • Stedelijke gebieden herbergen ongeveer 86,6% van de Chileense bevolking.
 • Het armoedecijfer in Chili is 8,6% volgens de metingen uit 2017.
 • De kindersterfte in Chili is 6,7 op de 1000 levendgeborenen.
 • Chili heeft de hoogste economische vrijheidsindex in Zuid-Amerika, 76,8.
 • De schoolduur in Chili is ongeveer 16 jaar, startend op de leeftijd van 5 jaar.

Actuele Chili Statistieken

De gemiddelde levensverwachting in Chili is 80,0 jaar.

De statistiek die u hier voor u heeft, verwijst naar de gemiddelde levensverwachting in Chili, welke momenteel op 80,0 jaar staat. De gemiddelde levensverwachting is een maatstaf die aangeeft hoe lang een persoon gemiddeld zou leven, gebaseerd op de sterftecijfers van een bepaald jaar. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat elke persoon in Chili precies 80 jaar zal leven; dit is slechts een schatting. Het wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals gezondheidszorg, levensstijl, dieet en veiligheid, onder andere. Dus in simpelere bewoordingen, de statistiek geeft aan dat een pasgeboren baby in Chili, op basis van de huidige omstandigheden en trends in sterftecijfers, gemiddeld 80 jaar zou leven.

Ongeveer 89% van de bevolking in Chili is christen.

De statistiek geeft aan dat ongeveer 89% van de bevolking in Chili zichzelf identificeert als christen. Dit is een significant deel van de bevolking. Deze informatie kan verschillende dingen betekenen, afhankelijk van uw perspectief. Het kan bijvoorbeeld worden gezien als een teken van de invloed van het christendom op de cultuur en sociale normen in Chili. Het kan ook duiden op de prevalentie van christelijke feestdagen, tradities en waarden in het land. Tegelijkertijd toont het ook aan dat er minderheden zijn die andere religies of geen religie aanhangen. Bij het analyseren van deze statistiek, is het belangrijk om te onthouden dat ‘christen’ een breed scala aan denominaties kan bevatten, zoals katholieken, protestanten en orthodoxe christenen, die elk hun eigen unieke praktijken en overtuigingen hebben. Hoewel 89% een duidelijke meerderheid is, betekent het ook dat er nog steeds 11% van de bevolking is die een andere of geen religieuze overtuiging heeft. Dus terwijl we kunnen concluderen dat het christendom dominant is in Chili, moeten we ook de religieuze diversiteit binnen het land erkennen.

In 2019 was het BBP van Chili 282,3 miljard USD.

In 2019 bedroeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Chili 282,3 miljard Amerikaanse dollar. Het BBP is een maatstaf die de totale waarde van alle goederen en diensten weergeeft die in een bepaald jaar binnen een land worden geproduceerd. In dit geval geeft het cijfer dus aan dat de totale waarde van alles wat Chili in 2019 heeft geproduceerd, op 282,3 miljard USD komt. Dit cijfer is belangrijk omdat het ons een idee geeft van de economische productiviteit en groei van Chili binnen dat jaar. Daarom, als u deze statistiek ziet, geeft het u inzicht in de economische gezondheid en welvaart van Chili in 2019.

Het alfabetiseringspercentage van volwassenen in Chili is 97,5%.

Het alfabetiseringspercentage van volwassenen in Chili van 97,5% verwijst naar het deel van de volwassen bevolking ( mensen van 15 jaar en ouder) die kan lezen en schrijven. U moet begrijpen dat dit cijfer betekent dat 97,5% van de volwassenen in Chili basisvaardigheden heeft in lezen en schrijven, doorgaans in hun moedertaal. Het impliceert dat ze in staat zijn om eenvoudige en routine taken uit te voeren waarbij het nodig is korte, eenvoudige tekstuele informatie te lezen en te schrijven. Concreet betekent dit dat slechts een klein deel van de volwassen bevolking in Chili, namelijk 2,5%, niet gealfabetiseerd is.

In 2019 bestond de beroepsbevolking in Chili voor 47,9% uit vrouwen.

In deze statistiek wordt aangegeven dat vrouwen in 2019 bijna de helft (47,9%) van de totale beroepsbevolking in Chili vormden. Met de term ‘beroepsbevolking’ bedoelen we het deel van de bevolking dat bestaat uit mensen in de werkzame leeftijd die betaald werk hebben of hiernaar op zoek zijn. Dit percentage toont aan dat er in Chili een relatief gelijke verdeling is van mannen en vrouwen in de werkzame leeftijd. Het kan echter niets zeggen over de aard van de banen die deze vrouwen hebben of de lonen die ze verdienen in vergelijking met de mannelijke leden van de beroepsbevolking. Het is ook belangrijk te onthouden dat ‘werkzaam zijn’ niet noodzakelijk gelijk staat aan ‘voltijds werkzaam zijn’. Dus hoewel bijna de helft van de Chileense beroepsbevolking in 2019 vrouw was, hoeft dit niet te betekenen dat vrouwen de helft van de totale werkuren in het land uitmaakten.

De Gini-coëfficiënt in Chili is 44,1, wat wijst op een relatief hoge inkomensongelijkheid.

De Gini-coëfficiënt is een statistische maatstaf die gebruikt wordt om inkomensongelijkheid binnen een land of regio weer te geven. Het is een waarde tussen 0 en 100, waarbij 0 volledige gelijkheid vertegenwoordigt (iedereen heeft hetzelfde inkomen) en 100 volledige ongelijkheid (één persoon heeft al het inkomen, de rest heeft niets). In het geval van Chili is de Gini-coëfficiënt 44,1. Dit betekent dat er een relatief hoge inkomensongelijkheid is in het land; met andere woorden, het verschil in inkomen tussen de rijkste en armste segmenten van de bevolking is aanzienlijk. De hoger dit nummer is, hoe groter de ongelijkheid. U zou dit dus kunnen interpreteren als een indicator dat er in Chili aanzienlijke inkomensverschillen bestaan.

Stedelijke gebieden herbergen ongeveer 86,6% van de Chileense bevolking.

De statistiek die aangeeft dat stedelijke gebieden ongeveer 86,6% van de Chileense bevolking herbergen, werpt licht op de bevolkingsdistributie in Chili. Dit percentage betekent dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Chili in stedelijke gebieden woont, terwijl slechts een klein deel in landelijke gebieden woont. Dit kan verschillende implicaties hebben, zoals de druk op infrastructuur en openbare diensten in stedelijke gebieden, of een grotere vraag naar verstedelijking en stedelijke ontwikkeling. Voor u betekent dit dat als u naar Chili reist of zaken doet in Chili, de kans groot is dat u te maken krijgt met stedelijke gebieden en stedelijke levensomstandigheden. Dit kan u ook helpen om uw verwachtingen van de levensstandaard, de toegankelijkheid van diensten en het soort levensstijl dat u kunt verwachten in Chili te vormen.

Het armoedecijfer in Chili is 8,6% volgens de metingen uit 2017.

Het statistiek dat u ziet, geeft aan dat het armoedecijfer in Chili volgens de metingen uit 2017, 8,6% bedraagt. Dit percentage staat voor het deel van de bevolking in Chili dat leeft onder de armoedegrens. Om dit te bepalen, gebruiken statistici een reeks indicatoren zoals inkomen, toegang tot basisvoorzieningen en levensstandaard. Dit houdt dus in dat 8,6% van de totale bevolking in Chili in 2017 leefde met een inkomen dat onvoldoende was om te voorzien in de meest fundamentele menselijke behoeften zoals voedsel, huisvesting, kleding en gezondheidszorg. Het is belangrijk om te onthouden dat deze cijfers slechts een momentopname zijn en dat ze kunnen variëren afhankelijk van economische omstandigheden en overheidsbeleid.

De kindersterfte in Chili is 6,7 op de 1000 levendgeborenen.

De statistiek verwijst naar de kindersterfte in Chili, wat een belangrijke indicator is van de algehele gezondheid van de bevolking. Wanneer we zeggen dat de kindersterfte 6,7 op de 1000 levendgeborenen is, betekent dit dat voor elke 1000 kinderen die in Chili worden geboren, er gemiddeld 6,7 sterven voordat ze de leeftijd van één jaar bereiken. Dit cijfer is een gemiddelde en neemt alle variabelen in acht, waaronder gezondheidszorg, voeding, leefomstandigheden en socio-economische factoren. Het is belangrijk op te merken dat hoewel dit cijfer relatief laag is in vergelijking met andere delen van de wereld, elk kind dat sterft een tragedie is en inspanningen worden voortgezet om dit cijfer verder te verlagen. Dus, u als lezer zou moeten begrijpen dat deze statistiek een belangrijke maatstaf is voor de levensomstandigheden van kinderen in Chili.

Chili heeft de hoogste economische vrijheidsindex in Zuid-Amerika, 76,8.

De Economische Vrijheidsindex is een maatstaf die bepaalt hoe vrij een land is op het gebied van economie. U kunt het zien als een indicator van de gezondheid van een economie. In eenvoudige termen, hoe hoger de score, hoe meer economische vrijheid een land heeft. Als we naar Zuid-Amerika kijken, zien we dat Chili op dit moment op nummer één staat met een score van 76,8. Dit betekent dat Chili, volgens de index, zijn burgers een hoge mate van economische vrijheid biedt. Dit kan zijn in termen van handelsvrijheid, belastingdruk, overheidsuitgaven en eigendomsrechten. Dit betekent niet noodzakelijk dat Chili de rijkste of welvarendste economie in Zuid-Amerika heeft, maar het laat zien dat de Chileense economie als het meest “vrij” wordt beoordeeld binnen de regio.

De schoolduur in Chili is ongeveer 16 jaar, startend op de leeftijd van 5 jaar.

Deze statistiek geeft informatie over het onderwijssysteem in Chili. Zoals u kunt zien, duurt het onderwijs in Chili ongeveer 16 jaar. Dit betekent dat kinderen in Chili doorgaans op de leeftijd van 5 jaar beginnen met school en dan ongeveer 16 jaar van hun leven in een educatieve omgeving doorbrengen. Dit kan variëren afhankelijk van individuele omstandigheden, prestaties, en educatieve trajecten, maar over het algemeen verwacht men dat een Chileens kind ongeveer 16 jaar op school zal zitten voordat het zijn of haar educatief parcours afrondt.

Referenties

0. – https://data.worldbank.org

1. – https://www.worldbank.org

2. – https://www.borgenmagazine.com

3. – https://www.cia.gov

4. – https://www.globalpartnership.org

5. – https://www.pewforum.org

6. – https://www.heritage.org

Originally posted 2023-11-14 12:11:56.

Inhoudsopgave