a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Cyberpesten Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In de blogpost kunt u actuele, gedetailleerde en uitgebreide statistieken verwachten over cyberpesten, met nieuwe gegevens die inzicht geven in de huidige stand van zaken en trends op dit vlak.

 • Ongeveer 34% van de studenten meldt dat ze ooit online zijn gepest.
 • Meisjes zijn meer waarschijnlijk dan jongens om slachtoffer te zijn van cyberpesten (40.6% vs 28.8%).
 • 17% van de jongeren meldt dat ze zijn gepest door een online spel.
 • Ongeveer 55% van de tieners in de VS heeft toegegeven dat ze minstens één keer hebben meegemaakt cyberpesten.
 • 90% van de tieners die cyberpesten rapporteerden, hebben ze dat niet gemeld aan een volwassene.
 • Jonge mensen die worden gepest hebben minstens 4 keer meer kans om zelfmoord te overwegen.
 • 25% van de tieners rapporteerde herhaaldelijk werd gepest via hun mobiele telefoon.
 • Meer dan 58% van de jongeren erkennen dat iemand hen heeft gepest via een mobiele telefoon.
 • Ongeveer 30% van de jongeren heeft cyberpesten aan iemand anders gedaan.
 • Ongeveer 10 tot 20% van de jongeren ervaart regelmatig cyberpesten.
 • Cyberpesten is het meest voorkomende bij 15-jarigen, met 29,5% rapportage cyberpesten incidenten.
 • 70% van de studenten rapporteren regelmatig cyberpesten te zien online.

Actuele Cyberpesten Statistieken

Ongeveer 34% van de studenten meldt dat ze ooit online zijn gepest.

De statistiek dat ongeveer 34% van de studenten meldt dat ze ooit online zijn gepest, geeft aan dat meer dan een derde van de studentenpopulatie ervaring heeft met cyberpesten. Dit betekent dat van elke honderd willekeurige studenten, er gemiddeld inderdaad vierendertig zijn die aangegeven hebben op een punt in hun leven online gepest te zijn. Dit kan variëren van lichte tot ernstige gevallen, van eenmalige incidenten tot continu misbruik, en kan plaatsvinden op verschillende platforms zoals sociale media, e-mail of online games. U zou dit als een indicator kunnen zien van hoe wijdverbreid dit probleem is in de studentenpopulatie, en mogelijk ook hoe belangrijk het is om bewustzijn en oplossingen voor dit probleem te bevorderen.

Meisjes zijn meer waarschijnlijk dan jongens om slachtoffer te zijn van cyberpesten (40.6% vs 28.8%).

Deze statistiek geeft aan dat meisjes een hoger risico lopen om slachtoffer te worden van cyberpesten dan jongens. Concreet betekent dit dat 40,6% van de meisjes slachtoffer wordt van cyberpesten, tegenover 28,8% van de jongens. Dit suggereert dat er een aanzienlijk verschil is in de ervaringen van meisjes en jongens online waarbij meisjes meer vatbaar zijn voor dit soort negatieve online interacties. Hoewel het belangrijk is op te merken dat cyberpesten nog steeds een aanzienlijk probleem is voor beide geslachten, wijst dit specifieke statistiek op een ongelijkheid die aanvullend onderzoek en aandacht vereist. U, als lezer, moet zich bewust zijn van deze verschillen om bij te dragen aan een veiligere online omgeving voor iedereen.

17% van de jongeren meldt dat ze zijn gepest door een online spel.

De gegeven statistiek gaat over het pestgedrag binnen de digitale game-wereld, waarbij wordt aangegeven dat 17% van de jongeren meldt dat ze online gepest zijn tijdens het spelen van een spel. Dit geeft aan dat bijna een vijfde van de jonge gamers een vorm van virtueel pesten heeft ervaren tijdens hun game-ervaring. Dit kan variëren van intense verbale aanvallen tot online stalking en andere vormen van negatieve interacties. Deze statistiek benadrukt het potentieel schadelijke aspect van online gaming en geeft aan dat het een ernstig en prominent probleem is dat moet worden aangepakt om een veilige en respectvolle gamingomgeving voor jongeren te waarborgen. Als u een ouder of verzorger bent, is het belangrijk om bewust te zijn van deze mogelijke risico’s en om open communicatie met uw kinderen over hun ervaringen online te onderhouden.

Ongeveer 55% van de tieners in de VS heeft toegegeven dat ze minstens één keer hebben meegemaakt cyberpesten.

Deze statistiek geeft aan dat meer dan de helft, namelijk 55%, van de tieners in de Verenigde Staten heeft aangegeven minstens één keer ervaring te hebben gehad met cyberpesten. Dit kan betekenen dat ze zelf het slachtoffer zijn geweest of dat ze getuige zijn geweest van het pesten van anderen online. Het toont ons de prevalentie van dit probleem onder jongeren in de huidige digitale leeftijd. Het cijfer kan ook helpen om het belang van bewustwording rondom dit onderwerp te benadrukken. U, als lezer, kunt deze informatie gebruiken om een beter begrip te krijgen van de omvang van dit probleem, wat u wellicht kan aanzetten tot actie of discussie over dit onderwerp.

90% van de tieners die cyberpesten rapporteerden, hebben ze dat niet gemeld aan een volwassene.

De genoemde statistiek onthult een zorgwekkend fenomeen met betrekking tot tieners die te maken krijgen met cyberpesten. Uit dit cijfer blijkt namelijk dat een overweldigende meerderheid van 90% van de tieners die online gepest worden, dit niet meldt bij een volwassene. Dit kan diverse redenen hebben, waaronder schaamte, angst of het idee dat volwassenen hen niet kunnen helpen of begrijpen. Het is echter belangrijk dat u, als lezer, begrijpt hoe cruciaal het is om open gesprekken met tieners aan te gaan over hun online ervaringen. Cyberpesten kan ernstige emotionele en psychologische schade toebrengen. Daarom is het belangrijk om bruggen te bouwen van communicatie en vertrouwen zodat tieners zich veilig voelen om over dergelijke problemen te praten.

Jonge mensen die worden gepest hebben minstens 4 keer meer kans om zelfmoord te overwegen.

Deze statistiek suggereert dat pesten een zeer serieus probleem is, vooral onder jonge mensen. De statistiek geeft aan dat jongeren die het slachtoffer zijn van pesterijen, ten minste vier keer zo waarschijnlijk zijn om zelfmoord te overwegen dan hun leeftijdsgenoten die niet worden gepest. Dit betekent dat, als je een groep jongeren bekijkt en ze onderverdeelt in degenen die gepest worden en degenen die dat niet worden, de groep die gepest wordt een zelfmoordoverwegingspercentage heeft dat minstens vier keer hoger is dan de groep die niet gepest wordt. Dit wijst op een sterk verband tussen pesterijen en gedachten aan zelfdoding bij jongeren. Het wordt hierbij dus belangrijk om bewustwording van pesterijen te vergroten en ondersteuning te bieden aan diegenen die eraan lijden om zulke tragische resultaten te voorkomen.

25% van de tieners rapporteerde herhaaldelijk werd gepest via hun mobiele telefoon.

Dit is een belangrijke en zorgwekkende statistiek die aandacht verdient. Wanneer we zeggen dat ‘25% van de tieners rapporteerde herhaaldelijk werd gepest via hun mobiele telefoon’, betekent dit dat een kwart van de tieners in het onderzoek heeft aangegeven dat ze meerdere keren zijn lastiggevallen of gepest via hun mobiele apparaten. Dit kan variëren van ongewenste berichten en oproepen tot gesprekken of dreigende inhoud. Het herhaalde karakter van deze pesterijen kan zorgen voor een negatieve impact op de psychologische gezondheid en het welzijn van de tiener. U kunt uit deze statistiek opmaken dat cyberpesten een aanzienlijk en ernstig probleem is onder tieners.

Meer dan 58% van de jongeren erkennen dat iemand hen heeft gepest via een mobiele telefoon.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat meer dan 58% van de jongeren toegeeft dat ze ooit gepest zijn via een mobiele telefoon. Dit betekent dat meer dan de helft van de jeugd het slachtoffer is geweest van digitale intimidatie of cyberpesten – dat wil zeggen beledigingen, bedreigingen, schending van hun privacy of andere vormen van agressie die via de mobiele telefoon is ontvangen. Dit geeft aan dat cyberpesten onder jongeren een ernstig en wijdverspreid probleem is. Het is belangrijk voor u om te beseffen dat deze vorm van pesten diepgaande effecten kan hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van jongeren. Als zodanig benadrukt deze statistiek het belang van voortdurende opvoedingsinspanningen om het bewustzijn over en preventie van cyberpesten te vergroten.

Ongeveer 30% van de jongeren heeft cyberpesten aan iemand anders gedaan.

Uit de statistiek blijkt dat bijna een derde van de jongere populatie zich schuldig heeft gemaakt aan cyberpesten. Dit gegeven suggereert dat ongeveer 30% van de jongeren op een of ander moment zich heeft beziggehouden met het online pesten of belagen van een ander persoon. Echter, het is belangrijk om op te merken dat hoeveelheden zoals deze uit een populatie van een onbekend aantal jongeren komen, en het percentage daarom algemeen en indicatief is. Hoewel dit cijfer alarmerend is, is het een belangrijk startpunt voor het openen van discussies over cyberpesten, de gevolgen ervan, en op welke manieren we dit kunnen aanpakken. Dus, terwijl u deze statistiek interpreteert, is het belangrijk om ook de achterliggende problematiek die het omvat, te begrijpen.

Ongeveer 10 tot 20% van de jongeren ervaart regelmatig cyberpesten.

De statistiek geeft aan dat ongeveer 10 tot 20% van de jongeren regelmatig cyberpesten ervaren. Dit betekent dat 1 op de 5 tot 1 op de 10 jongeren het slachtoffer wordt van schadelijke of kwaadaardige activiteiten via digitale platforms. Deze activiteiten kunnen variëren van vervelende opmerkingen en roddels tot ernstige bedreigingen. Zulke ervaringen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van de jongere. Als u een ouder of verzorger bent, is het belangrijk om alert te zijn op mogelijke tekenen van cyberpesten en om open communicatiekanalen te onderhouden met jongeren om hen te ondersteunen en te begeleiden. Het is ook nodig om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten onder jongeren zelf en hen te leren hoe ze veilig en respectvol online kunnen navigeren.

Cyberpesten is het meest voorkomende bij 15-jarigen, met 29,5% rapportage cyberpesten incidenten.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat cyberpesten het meest voorkomt bij 15-jarigen, met 29,5% van hen die melding maken van incidenten van cyberpesten. Dit betekent dat ongeveer een derde van de 15-jarigen online pestgedrag heeft ervaren. Cyberpesten is een groeiend probleem in de digitale wereld van sociale media en online interacties. Het feit dat bijna 30% van de 15-jarigen te maken heeft met cyberpesten, benadrukt de urgentie om dit probleem aan te pakken en maatregelen te nemen om jongeren op het internet te beschermen. Het is belangrijk dat u als ouder, onderwijzer of zorgverlener zich bewust bent van deze statistieken, zodat u preventieve maatregelen kunt nemen, zoals het bevorderen van een open communicatie over online veiligheid en het aanspreken van pestgedrag wanneer het zich voordoet.

70% van de studenten rapporteren regelmatig cyberpesten te zien online.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 70% van de studenten regelmatig cyberpesten online waarneemt. Dit betekent dat zeven op de tien studenten verklaren dat ze met enige regelmaat getuige zijn van situaties waarin personen via digitale middelen worden lastiggevallen of geïntimideerd. Dit is een significant deel van de studentenpopulatie en het geeft een indicatie van de prevalentie van cyberpesten in de context van het online gedrag van studenten. Het is echter ook belangrijk om te noteren dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze studenten zelf de daders zijn van het cyberpesten. Ze melden simpelweg dat ze dit gedrag waarnemen.

Referenties

0. – https://www.theguardian.com

1. – https://www.internetmatters.org

2. – https://www.stopbullying.gov

3. – https://www.cybersmile.org

4. – https://www.broadbandsearch.net

5. – https://www.puresight.com

6. – https://www.bullying.co.uk

7. – https://www.dosomething.org

8. – https://www.ncab.org.au

9. – https://ditchthelabel.org

10. – https://enough.org

11. – https://www.comparitech.com

Originally posted 2023-11-14 12:12:10.

Inhoudsopgave