a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Immigratie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een grondige analyse en actuele overzicht verwachten van immigratiestatistieken, inclusief recente gegevens, trends, en hun impact op de huidige maatschappij in deze blogpost.

 • In 2019 waren er 272.000 immigranten in Nederland, dit is een toename van 2,3% ten opzichte van 2018.
 • Ongeveer 50% van de immigranten in Nederland komt uit een Europees land.
 • In 2016 waren er meer dan 31.600 asielaanvragen in Nederland.
 • Ongeveer 31% van de immigranten in Nederland in 2020 kwam uit Polen.
 • Nederland heeft de zesde hoogste percentage van buitenlandse bevolking in de EU.
 • Van alle immigranten in Nederland in 2020 was 14% vluchteling.
 • In 2019 waren de meeste eerste asielaanvragen in Nederland van mensen uit Syrië (ruim 3.200).
 • In 2018 waren er 191.000 mensen die naar Nederland migreerden voor werk.
 • In 2017 waren er 235.000 mensen die naar Nederland migreerden om met hun familie te herenigen.
 • In 2018 was 24% van de bevolkingsgroei in Nederland het gevolg van immigratie.
 • In 2014, waren er bijna 35.000 asielaanvragen in Nederland, het hoogste aantal in de laatste 15 jaar.
 • In 2020, waren er 14.716 eerste asielaanvragen in Nederland.
 • Meer dan de helft van de immigranten in Nederland is van niet-Westerse afkomst.
 • In 2019 hadden 2 miljoen mensen in Nederland een migratieachtergrond.
 • In 2020, vormden Syriërs de grootste groep nieuwkomers onder vluchtelingen in Nederland (ongeveer 3.600 personen).

Actuele Immigratie Statistieken

In 2019 waren er 272.000 immigranten in Nederland, dit is een toename van 2,3% ten opzichte van 2018.

In 2019 zag Nederland het aantal immigranten toenemen tot 272.000. Dit cijfer is belangrijk omdat het een stijging van 2,3% vertegenwoordigt ten opzichte van het vorige jaar, 2018. Dit betekent dat het aantal personen dat naar Nederland verhuisde of hierheen immigreerde in 2019 hoger was dan in het voorgaande jaar. Wanneer we zien dat het aantal immigranten stijgt, houdt dat meestal in dat Nederland een aantrekkelijke bestemming was voor mensen uit andere landen, of het kan wijzen op wereldwijde migratiepatronen. Het kan ook een impact hebben op diverse gebieden zoals de economie, het sociale beleid en de demografische samenstelling van Nederland. Verder gaand onderzoek kan ons helpen te begrijpen waarom deze stijging heeft plaatsgevonden.

Ongeveer 50% van de immigranten in Nederland komt uit een Europees land.

De gegeven statistiek ‘Ongeveer 50% van de immigranten in Nederland komt uit een Europees land’ betekent dat de helft van de mensen die naar Nederland migreren afkomstig zijn uit een land ergens in Europa. Dit impliceert dat Nederland een divers immigratiepatroon heeft met mensen die vanuit verschillende continenten komen, maar bijna de helft daarvan komt uit Europa. Hierbij kunnen zowel West-, Oost-, Noord-, Zuid- als Centraal-Europese landen betrokken zijn. Deze statistiek kan veranderen naarmate de jaren verstrijken of onder invloed van bepaalde gebeurtenissen, zoals economische, politieke of sociale crises. Het is ook belangrijk te begrijpen dat deze statistiek kan veranderen met fluctuaties in de immigratie- en emigratiepatronen. Kortom, u kunt uit deze statistiek opmaken dat een aanzienlijk deel van de immigratiepopulatie in Nederland afkomstig is uit andere Europese landen.

In 2016 waren er meer dan 31.600 asielaanvragen in Nederland.

De statistiek geeft aan dat in het jaar 2016 meer dan 31.600 asielaanvragen in Nederland werden ingediend. Dit betekent dat er in dat specifieke jaar meer dan 31.600 mensen asiel hebben aangevraagd in Nederland. Zij wilden vanwege verschillende redenen, zoals conflicten, vervolging of extreme armoede in hun thuisland, in Nederland blijven voor hun veiligheid en welzijn. Dit aantal is signaal van de mate waarin Nederland te maken heeft met wereldwijde migratie- en vluchtelingenkwesties. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat dit cijfer niet alleen betrekking heeft op de personen die asiel hebben aangevraagd, maar ook op hun eventuele gezinsleden die met hen meekomen. Elk van deze aanvragen wordt zorgvuldig bekeken door de Nederlandse immigratiediensten, die de legitimiteit van de aanvraag en de situatie van de aanvrager beoordelen.

Ongeveer 31% van de immigranten in Nederland in 2020 kwam uit Polen.

Uit de statistieken blijkt dat in 2020 ongeveer 31% van de immigranten die naar Nederland kwamen, afkomstig waren uit Polen. Dit betekent dat van het totale aantal mensen dat in dat jaar naar Nederland is verhuisd, bijna een derde oorspronkelijk uit Polen kwam. Dit percentage omvat zowel mensen die tijdelijk als permanent naar Nederland zijn verhuisd. De redenen voor de immigratie kunnen variëren, variërend van werk en studie tot het zich aansluiten bij familie. Deze gegevens kunnen ons inzicht geven in immigratiepatronen en demografische verschuivingen in Nederland.

Nederland heeft de zesde hoogste percentage van buitenlandse bevolking in de EU.

Dit betekent dat Nederland, in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie (EU), de zesde hoogste proportie van de bevolking heeft die niet in het land is geboren of van buitenlandse afkomst is. In de context van de statistiek verwijst ‘buitenlandse bevolking’ meestal naar mensen die niet in het land zijn geboren, of wiens ouders niet in het land zijn geboren. Het kan ook mensen omvatten die zelfs na vele jaren verblijf niet de nationaliteit van het gastland hebben verworven. U kunt uit deze informatie afleiden dat een aanzienlijk deel van de bevolking in Nederland een migratieachtergrond heeft, wat de culturele diversiteit en sociale dynamiek in het land kan beïnvloeden.

Van alle immigranten in Nederland in 2020 was 14% vluchteling.

Deze statistiek geeft informatie over de samenstelling van de immigrantengroep in Nederland in het jaar 2020. Wanneer er vermeld wordt dat 14% van alle immigranten vluchteling was, betekent dit dat 14 op de 100 immigranten in Nederland in dat specifieke jaar naar Nederland zijn gekomen als gevolg van onveilige situaties in hun thuisland, zoals oorlog, vervolging of natuurrampen. Dit zijn mensen die asiel hebben aangevraagd en verkregen in Nederland. Het betekent echter ook dat de overgrote meerderheid van de immigranten (86%) in Nederland in 2020 geen vluchtelingenstatus had. Deze mensen zijn mogelijk om andere redenen naar Nederland geëmigreerd, zoals werk, studie of gezinshereniging. Als u de percentages bij elkaar optelt, krijgt u een volledig overzicht van alle immigranten die in dat jaar naar Nederland zijn gekomen.

In 2019 waren de meeste eerste asielaanvragen in Nederland van mensen uit Syrië (ruim 3.200).

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in 2019 de meerderheid van de eerste asielaanvragen in Nederland afkomstig was van mensen uit Syrië. Met een totaal van meer dan 3,200 aanvragen, vormden de Syriërs de grootste groep nieuwkomers in de asielprocedure. Hieruit kan men afleiden dat de Syrische crisis, die al sinds 2011 voortduurt, nog steeds mensen dwingt om hun thuisland te verlaten en asiel te zoeken in veiligere landen zoals Nederland. Deze informatie is belangrijk voor u om inzicht te krijgen in de samenstelling van de asielzoekerspopulatie in Nederland en de mondiale conflicten die invloed hebben op migratiepatronen.

In 2018 waren er 191.000 mensen die naar Nederland migreerden voor werk.

Uit de statistiek van 2018 blijkt dat er in dat jaar 191.000 mensen naar Nederland zijn gemigreerd om te werken. Dit houdt in dat er in dat specifieke jaar 191.000 individuen zijn verhuisd van hun oorspronkelijke woonplaats naar Nederland met als belangrijkste doel werk te vinden en te behouden. Het kan betekenen dat er in Nederland arbeidskansen zijn die deze mensen in hun oorspronkelijke landen niet hadden of dat de arbeidsvoorwaarden en loon in Nederland aantrekkelijker waren. Het kan ook betrekking hebben op professionals die door bedrijven vanuit andere landen naar Nederland zijn gehaald. Over het algemeen illustreert deze statistiek de dynamiek van internationale arbeidsmobiliteit en de aantrekkingskracht van het Nederlands arbeidsmarkt.

In 2017 waren er 235.000 mensen die naar Nederland migreerden om met hun familie te herenigen.

Deze statistiek geeft aan dat er in het jaar 2017 235.000 mensen naar Nederland migreerden met als belangrijkste reden gezinshereniging. Ook wel bekend als gezinsmigratie, dit omvat scenario’s waarin een persoon, die al in Nederland woont, een familielid uit het buitenland overkomt om bij hen te wonen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een echtgenoot, kind of ouder. De redenen voor dergelijke bewegingen kunnen uiteenlopen van persoonlijke voorkeur, de behoefte aan ondersteuning en zorg, tot het ontvluchten van onveiligheid of het zoeken naar betere economische omstandigheden. Het getal 235.000 in de statistiek vertegenwoordigt het totale aantal mensen dat in 2017 heeft gekozen voor deze vorm van migratie naar Nederland.

In 2018 was 24% van de bevolkingsgroei in Nederland het gevolg van immigratie.

Uit de statistiek van 2018 blijkt dat 24% van de bevolkingsgroei in Nederland te wijten is aan immigratie. Dit betekent dat bijna een kwart van de toename in de Nederlandse bevolking in dat jaar te danken was aan mensen die vanuit andere landen naar Nederland verhuisden om hier te wonen. Het betekent ook dat de overige groei (76%) toe te schrijven zou zijn aan andere factoren, zoals geboortes. Belangrijk is om te onthouden dat immigratie een aanzienlijke impact kan hebben op de bevolkingsstructuur van een land, wat invloed heeft op de economie, het sociale beleid en vele andere aspecten van de samenleving. U ziet dus dat immigratie een aanzienlijk deel van de bevolkingsgroei in Nederland vertegenwoordigde in 2018.

In 2014, waren er bijna 35.000 asielaanvragen in Nederland, het hoogste aantal in de laatste 15 jaar.

Uit de statistiek die u gaf, is te zien dat er in 2014 in Nederland bijna 35.000 asielaanvragen waren. Dit was het hoogste aantal in de laatste 15 jaar. In eenvoudiger bewoording betekent dit dat er in dat jaar meer mensen dan in enig ander jaar in het voorgaande anderhalve decennium asiel hebben aangevraagd in Nederland. Asiel is een juridische status die door een land kan worden verleend aan mensen die hun eigen land zijn ontvlucht vanwege vervolging of een ernstige vrees hiervoor. Dus, in 2014 heeft Nederland een piekervaring gezien in het aanvaarden van dergelijke asielaanvragen vergeleken met de 15 jaar daarvoor.

In 2020, waren er 14.716 eerste asielaanvragen in Nederland.

De statistiek die u net zag heeft betrekking op eerste asielaanvragen in Nederland in het kalenderjaar 2020. Het getal, 14.716, verwijst naar het totale aantal mensen dat voor de eerste keer in Nederland asiel heeft aangevraagd in dat jaar. Het gaat hierbij dus niet om vervolgaanvragen of familieleden die later naar Nederland zijn gekomen. Deze eerste asielaanvragen worden ingediend door mensen die vanwege bepaalde risico’s, zoals oorlog of vervolging, in hun thuisland asiel zoeken in Nederland. Elke aanvraag wordt beoordeeld volgens de regels van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is ook belangrijk op te merken dat dit getal kan variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van verschillende factoren zoals geopolitieke gebeurtenissen en veranderingen in het beleid ten aanzien van asielzoekers.

Meer dan de helft van de immigranten in Nederland is van niet-Westerse afkomst.

U voelt zich misschien overweldigd door het horen van statistieken zoals: “Meer dan de helft van de immigranten in Nederland is van niet-Westerse afkomst.” Laat mij dit voor u verduidelijken. Deze statistiek is een demografische aanduiding die aangeeft dat het grootste deel van de immigrantenbevolking in Nederland afkomstig is van landen buiten West-Europa, Noord-Amerika en Oceanië. Dit omvat mensen afkomstig uit landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië, en Oost-Europa. Daarbij gaat het om zowel arbeidsmigranten, vluchtelingen, als mensen die zich hier vanwege gezinsvorming of -hereniging gevestigd hebben. Het is ook belangrijk te begrijpen dat ‘niet-Westerse’ een geografische betekenis heeft en niet noodzakelijkerwijs samenhangt met het economische of politieke systeem van het land van herkomst. Het impliceert ook geen waardeoordeel over de herkomstlanden of de mensen die daarvandaan komen.

In 2019 hadden 2 miljoen mensen in Nederland een migratieachtergrond.

In 2019 behoorden in Nederland 2 miljoen mensen tot wat we noemen een ‘migratieachtergrond’. Kort samengevat betekent dit dat deze mensen zelf, of ten minste één van hun ouders, geboren zijn in een ander land dan Nederland. Het is een indicator die onderzoekers gebruiken om de diversiteit van de bevolking te meten. Dit betekent dus dat in 2019 ongeveer één op de acht inwoners van Nederland een directe band had met een ander land. Dit zou kunnen zijn door eigen ervaring met migratie, of door de ervaringen van hun ouders. U moet echter onthouden dat een migratieachtergrond niet noodzakelijk iets zegt over de huidige culturele identiteit of nationaliteit van deze mensen. Het beschrijft enkel een deel van hun of hun ouders’ levensgeschiedenis.

In 2020, vormden Syriërs de grootste groep nieuwkomers onder vluchtelingen in Nederland (ongeveer 3.600 personen).

In 2020 waren de Syriërs de grootste groep nieuwkomers onder de vluchtelingen in Nederland, wat betekent dat van alle mensen die dat jaar in Nederland asiel hebben aangevraagd en gekregen, de grootste groep uit Syrië kwam. Dit waren ongeveer 3.600 personen. Deze statistiek geeft inzicht in de nationaliteit en het aantal mensen dat als vluchteling naar Nederland is gekomen. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze nummers variabel zijn en beïnvloed worden door factoren als politieke stabiliteit, conflicten en economische omstandigheden in het thuisland. Er moet ook worden opgemerkt dat niet alle vluchtelingen direct na aankomst asiel krijgen, en sommigen kunnen worden afgewezen, wat betekent dat het werkelijke aantal vluchtelingen dat in Nederland blijft, lager zou kunnen zijn.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.pewglobal.org

2. – https://ind.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:46.

Inhoudsopgave