a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Intimidatie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een grondige analyse verwachten van de meest recente intimidatie statistieken, inclusief belangrijke trends, inzichten en verklaringen, allemaal verrijkt met nieuwe data, om u te helpen een diep begrip over het huidige intimidatie landschap te krijgen.

 • Volgens de International Labour Organization (ILO), heeft 75% van de werknemers te maken gehad met intimidatie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • In Nederland ervaart 9,4% van de werknemers intimidatie gedurende hun loopbaan.
 • Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, ervaart 16% van de werknemers intimidatie van leidinggevenden.
 • U moet weten dat 34% van de mensen online intimidatie ervaart, volgens Pew Research Centre.
 • 62% van de studenten wordt weleens geïntimideerd, aldus Stop Pesten Nu.
 • Rapporten suggereren dat 71% van de werknemers die intimidatie ervaren, het niet melden uit angst voor represailles.
 • Het CBS meldt dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van intimidatie op het werk dan mannen, met respectievelijk 21% tegen 16%.
 • 66% van de respondenten gelooft dat intimidatie op het werk invloed heeft op de productiviteit en tevredenheid van de werknemers.
 • Maar liefst 73% van de vrouwen heeft te maken gehad met online intimidatie, volgens de UN Broadband Commission.
 • Volgens de VN maakt bijna één op de drie vrouwen wereldwijd gedurende hun leven geweld mee, inclusief intimidatie.
 • Het CBS geeft aan dat slechts 36% van de slachtoffers van intimidatie hulp zoekt.
 • Schoolpesten in Nederland komt in iets meer dan 10% van de gevallen tot stand, volgens Stichting Stop Pesten Nu.
 • Ongeveer 83% van de meisjes en 79% van de jongens in Nederland hebben ooit te maken gehad met seksuele intimidatie online, volgens Rutgers.
 • Uit een onderzoek van TNO blijkt dat 35% van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting, dat onder andere ontstaat door intimidaties op de werkvloer.

Actuele Intimidatie Statistieken

Volgens de International Labour Organization (ILO), heeft 75% van de werknemers te maken gehad met intimidatie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De statistiek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) stelt dat 75% van de werknemers in enige vorm te maken heeft gehad met intimidatie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het houdt in dat drie op de vier werknemers in hun werkplek te maken hebben met ongepast gedrag dat hun comfort, veiligheid en soms zelfs hun arbeidsprestaties kan beïnvloeden. Dit gedrag kan in verschillende vormen voorkomen, variërend van subtiele vormen van pesten en intimidatie tot fysiek geweld en seksuele intimidatie. Het is belangrijk om u te realiseren dat, hoewel deze onderwerpen vaak moeilijk te bespreken zijn, ze zeer reëel zijn en een substantiële uitdaging vormen voor de hedendaagse werkplekken. Deze statistiek benadrukt de noodzaak van het nemen van adequate maatregelen door werkgevers, beleidsmakers en individuen om deze gevallen van intimidatie en geweld op de werkplek te voorkomen en aan te pakken.

In Nederland ervaart 9,4% van de werknemers intimidatie gedurende hun loopbaan.

De statistiek geeft aan dat in Nederland 9,4% van de werknemers in hun loopbaan te maken krijgt met intimidatie. Dat betekent dat bijna 1 op de 10 werknemers, in elke sector of organisatie, op enig moment in hun carrière een soort vorm van intimidatie ervaart. Deze intimidatie kan variëren van verbale, emotionele tot fysieke. Het kan afkomstig zijn van collega’s, superieuren of zelfs klanten en kan een significant negatief effect hebben op de werkervaring van het individu, hun welzijn en productiviteit. Wanneer u naar de werkvloer kijkt, betekent deze statistiek dat het zeer waarschijnlijk is dat u iemand kent of ziet die met dergelijke ongewenste ervaringen te maken heeft gehad. Dit onderstreept het belang van effectieve preventie- en interventiestrategieën op de werkvloer.

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, ervaart 16% van de werknemers intimidatie van leidinggevenden.

De statistiek uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die wij bespreken, geeft aan dat 16% van de werknemers meldt dat zij intimidatie ervaren van hun leidinggevenden. Dit betekent dat bijna een op de zes werknemers zich op een bepaald moment in hun werkomgeving geïntimideerd voelt door hun managers of supervisors. Intimidatie kan vele vormen aannemen, waaronder verbaal, non-verbaal, psychologisch of fysiek gedrag dat bedoeld is om iemand bang, gekleineerd of gekwetst te voelen. Dit kan de gezondheid, het welzijn en de prestaties van werknemers beïnvloeden, wat op zijn beurt de productiviteit en het moreel binnen een organisatie kan verminderen. Het is dus belangrijk voor werkgevers om ervoor te zorgen dat zij een veilige en respectvolle werkomgeving creëren voor hun personeel.

U moet weten dat 34% van de mensen online intimidatie ervaart, volgens Pew Research Centre.

Het Pew Research Centre, een gerespecteerde en betrouwbare bron van statistische informatie, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar online gedrag en interacties. Uit dit onderzoek is gebleken dat 34% van de mensen te maken krijgt met online intimidatie. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat dit betekent dat iets meer dan één op de drie personen nadelige ervaringen heeft op het internet. Dit kan variëren van onaangename berichten en pesterijen tot ernstigere gevallen van intimidatie en bedreigingen. Het is dus een significant probleem dat veel mensen treft en aanzienlijke invloed kan hebben op de manier waarop mensen het internet ervaren en gebruiken.

62% van de studenten wordt weleens geïntimideerd, aldus Stop Pesten Nu.

De statistiek die u leest, suggereert dat meer dan de helft van de studenten, namelijk 62%, tijdens hun studietijd weleens geïntimideerd wordt, volgens informatie van Stop Pesten Nu. Dit intimiderende gedrag kan uiteenlopen van verbale mishandeling, zoals beledigingen of bedreigingen, tot meer fysieke agressie. Dit hoge percentage onderstreept het belang van een veilige en respectvolle leeromgeving voor alle studenten. Het biedt ook inzicht in de mate van het probleem en kan dienen als signaal voor scholen en andere onderwijsinstellingen om maatregelen te treffen om pesten en intimidatie aan te pakken.

Rapporten suggereren dat 71% van de werknemers die intimidatie ervaren, het niet melden uit angst voor represailles.

Uit de gegevens blijkt dat de meerderheid van de werknemers die intimidatie op de werkvloer meemaken, namelijk 71%, dit niet rapporteert. De hoofdreden hiervoor is angst voor negatieve gevolgen of represailles. Dit kan variëren van angst voor het verlies van hun baan, demotie, of het verergeren van de intimidatie tot vijandigheid van collega’s of superieuren. Dit is een verontrustende statistiek, omdat het aangeeft dat veel gevallen van intimidatie op de werkplek onopgemerkt blijven en dus onopgelost blijven. Deze situatie benadrukt het belang van een veilige en ondersteunende werkomgeving waarin werknemers zich comfortabel voelen om dergelijke problemen te melden.

Het CBS meldt dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van intimidatie op het werk dan mannen, met respectievelijk 21% tegen 16%.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin ze aantonen dat vrouwen op de werkplek vaker het slachtoffer zijn van intimidatie dan mannen. Het onderzoek wijst namelijk uit dat 21% van de vrouwen meldt te maken hebben gehad met een vorm van intimidatie op het werk, in vergelijking met 16% van de mannen. Dit betekent, in eenvoudigere bewoordingen, dat van elke 100 vrouwen er 21 aangeven dat zij enige vorm van intimidatie hebben ervaren terwijl ze aan het werk waren. Voor mannen is dit aantal lager: van elke 100 mannen geeft ongeveer 16 aan hetzelfde te hebben ervaren. Intimidatie kan variëren van ongepaste opmerkingen tot ongewenst gedrag. Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel de percentages klein lijken, ze in werkelijkheid aanzienlijke aantallen mensen vertegenwoordigen en aangeven dat intimidatie op de werkplek een ernstig probleem is dat aandacht nodig heeft. U, als lezer, zou zich hiervan bewust moeten zijn en begrijpen hoe dit probleem zowel mannen als vrouwen op de werkplek beïnvloedt.

66% van de respondenten gelooft dat intimidatie op het werk invloed heeft op de productiviteit en tevredenheid van de werknemers.

Deze statistiek duidt op het feit dat een aanzienlijk deel, namelijk 66%, van de respondenten overtuigd is van de negatieve invloed van intimidatie op de werkvloer. Volgens hen beïnvloedt het de productiviteit en tevredenheid van werknemers. Dit kan betekenen dat werknemers die met intimidatie te maken hebben minder efficiënt kunnen werken of minder tevreden zijn met hun werk. Het is een belangrijk cijfer dat de aandacht vestigt op werkgerelateerde problemen en de noodzaak om veilige en respectvolle werkomgevingen te waarborgen. Het is dus in uw belang als werkgever, manager, of teamlid om op de hoogte te zijn van deze gevolgen en streven naar een werkomgeving vrij van intimidatie.

Maar liefst 73% van de vrouwen heeft te maken gehad met online intimidatie, volgens de UN Broadband Commission.

Uit de statistiek, afkomstig van de UN Broadband Commission, blijkt dat een aanzienlijk aantal vrouwen, maar liefst 73%, te maken heeft gehad met online intimidatie. Dit betekent dat bijna driekwart van de vrouwelijke internetgebruikers op enig moment in hun leven een vorm van misbruik of bedreiging heeft ervaren tijdens het navigeren op het web. De intimidatie kan variëren van ongewenste seksuele toenadering tot cyberstalken, online pesten tot het maken van bedreigingen. Dit is een belangrijke indicator van hoe onveilig het digitale landschap kan zijn voor vrouwen en onderstreept de dringende noodzaak om dit probleem serieus te adresseren en passende maatregelen te nemen om de online veiligheid te verbeteren.

Volgens de VN maakt bijna één op de drie vrouwen wereldwijd gedurende hun leven geweld mee, inclusief intimidatie.

Uit de gegevens van de Verenigde Naties blijkt dat bijna één op de drie vrouwen wereldwijd in hun leven te maken krijgt met geweld, inclusief intimidatie. Dit betekent dat als u drie vrouwen van over de hele wereld zou verzamelen, statistisch gezien is de kans groot dat minstens één van hen ten minste één vorm van geweld of intimidatie heeft ervaren. Dit omvat een breed spectrum van aanvallen, van fysiek en seksueel geweld tot psychologische mishandeling. Deze alarmerende statistiek benadrukt de urgentie van de wereldwijde inspanningen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

Het CBS geeft aan dat slechts 36% van de slachtoffers van intimidatie hulp zoekt.

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zoekt slechts 36% van de slachtoffers van intimidatie hulp. Dit betekent dat van elke 100 mensen die geïntimideerd worden, er slechts 36 de stap zetten om hulp te zoeken, hetzij door het melden bij de politie, het zoeken naar ondersteuning van professionele hulpdiensten, of het bereiken van vrienden of familie voor hulp. Dit is een belangrijke statistiek, omdat het aangeeft dat de meerderheid van de slachtoffers van intimidatie, 64 van elke 100 mensen, geen hulp zoeken. Dit kan te maken hebben met angst voor vergelding, schaamte, of het gevoel hebben dat ze niet zullen worden geloofd. Het is essentieel dat we begrip hebben voor deze cijfers om de drempels weg te nemen die slachtoffers beletten hulp te zoeken. Als samenleving moeten wij manieren vinden om het voor deze slachtoffers gemakkelijker te maken om de hulp te krijgen die ze nodig hebben.

Schoolpesten in Nederland komt in iets meer dan 10% van de gevallen tot stand, volgens Stichting Stop Pesten Nu.

Volgens de gegevens van de Stichting Stop Pesten Nu wordt in Nederland iets meer dan 10% van de leerlingen op school gepest. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 10 leerlingen op school wordt gepest. Dit percentage weerspiegelt het aantal leerlingen dat te maken heeft met pesten, variërend van sporadische incidenten tot aanhoudende pestcampagnes. Dit cijfer toont een zorgwekkende situatie op Nederlandse scholen. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van dit cijfer, zodat u kunt helpen in de strijd tegen pesten en de noodzaak kunt ondersteunen om maatregelen te nemen om deze situatie te verbeteren.

Ongeveer 83% van de meisjes en 79% van de jongens in Nederland hebben ooit te maken gehad met seksuele intimidatie online, volgens Rutgers.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Rutgers, een expertisecentrum voor seksualiteit, zijn de cijfers aangaande seksuele intimidatie online in Nederland zeer zorgwekkend. Ongeveer 83% van de meisjes en 79% van de jongens, beweert ooit een dergelijke ervaring te hebben gehad. Dit betekent dat bijna 8 op de 10 jongens en iets meer dan 8 op de 10 meisjes in uw land op een of andere manier blootgesteld zijn geweest aan onaangename en intimiderende seksuele gedragingen op internet. Dit kan variëren van ongewenste seksuele berichten, dwang tot het versturen van seksueel expliciete foto’s of video’s, tot daadwerkelijke cyberpesten. Deze cijfers resulteren in een dringende behoefte tot preventieve maatregelen, bewustwording en educatie over veilig internetgebruik.

Uit een onderzoek van TNO blijkt dat 35% van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting, dat onder andere ontstaat door intimidaties op de werkvloer.

Het TNO-onderzoek laat ons zien dat een merkbaar percentage – namelijk 35% – van het ziekteverzuim in Nederland een direct gevolg is van psychosociale arbeidsbelasting. U vraagt zich misschien af, wat betekent dat precies? Psychosociale arbeidsbelasting verwijst naar stress veroorzaakt door factoren in de werkomgeving. Dit omvat onder andere kwesties zoals intimidatie op de werkvloer, wat zowel mentaal als emotioneel belastend kan zijn voor de werknemers. Als gevolg hiervan kunnen werknemers ziekteverlof opnemen om te herstellen, wat dus bijdraagt aan het totale percentage van ziekteverzuim in het land. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat een gezonde en respectvolle werkomgeving essentieel is voor het welzijn van werknemers en de algemene productiviteit op de werkplek.

Referenties

0. – https://www.ilo.org

1. – https://www.pewresearch.org

2. – https://www.apa.org

3. – https://www.unwomen.org

4. – https://www.monsterboard.nl

5. – https://www.rutgers.nl

6. – https://www.cbs.nl

7. – https://www.stoppestennu.nl

8. – https://www.tno.nl

9. – https://www.who.int

Originally posted 2023-11-14 12:13:46.

Inhoudsopgave