a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Kindermishandeling Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een actueel en gedetailleerd overzicht van de laatste statistieken over kindermishandeling, opgefrist met de nieuwste gegevens voor een beter begrip van de omvang en impact van dit ernstige sociale probleem.

 • Jaarlijks rapporteren naar schatting 119.000 kinderen in Nederland mishandeling.
 • Naar schatting worden per jaar ongeveer 62.000 kinderen voor het eerst mishandeld.
 • 36.000 Kinderen in Nederland zijn ernstig chronisch slachtoffer van mishandeling.
 • 90% van de kindermishandelingen wordt door ouders of verzorgers gepleegd.
 • 10-15% van de kindermishandelingen in Nederland omvat seksueel misbruik.
 • Naar schatting wordt een derde van de gevallen van kindermishandeling niet gemeld.
 • Elke week overlijden er in Nederland gemiddeld 3 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.
 • De meerderheid van de slachtoffers van kindermishandeling is jonger dan 6 jaar.
 • 67% van de kinderen die mishandeling meemaken, ervaren dit ook in hun latere leven.
 • Mishandelde kinderen zijn 2,5 keer meer vatbaar voor het ontwikkelen van alcohol- en drugsverslaving.
 • De jaarlijkse maatschappelijke kosten voor de aanpak van kindermishandeling bedragen ruim een miljard euro.
 • Ongeveer 80% van de mishandelde kinderen lijdt aan ten minste één psychische stoornis.
 • Kindermishandeling wordt bij meisjes meer gemeld (52%) dan bij jongens (48%).
 • Meer dan 60% van volwassenen met een depressie rapporteren ervaringen van kindermishandeling.

Actuele Kindermishandeling Statistieken

Jaarlijks rapporteren naar schatting 119.000 kinderen in Nederland mishandeling.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat er naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland melding maken van mishandeling. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal kinderen in onze samenleving aangeeft slachtoffer te zijn van enige vorm van mishandeling. Mishandeling kan zowel fysiek als psychologisch zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, fysiek misbruik, emotioneel misbruik, seksueel misbruik en verwaarlozing. De genoemde cijfers zijn echter gebaseerd op meldingen, het vermoedelijke aantal niet-gemelde gevallen kan hoger zijn. Het is een alarmerend cijfer dat onze aandacht en actie vereist om kwesties van kindermishandeling in onze samenleving aan te pakken.

Naar schatting worden per jaar ongeveer 62.000 kinderen voor het eerst mishandeld.

Uit de statistiek blijkt dat er elk jaar naar schatting 62.000 kinderen voor de eerste keer mishandeld worden. Dit betekent dat deze kinderen tot voor dat jaar nooit eerder mishandeling hadden ervaren. Dit is een zorgwekkend hoog getal en wijst op een ernstig probleem in onze samenleving. Het omvat alle vormen van mishandeling, van fysiek en seksueel misbruik tot emotionele mishandeling en verwaarlozing. Het is belangrijk te beseffen dat dit slechts een schatting is en dat het werkelijke aantal gevallen hoger kan zijn, aangezien mishandeling vaak ongemeld blijft. Als u getuige bent van kindermishandeling of vermoedens heeft, is het belangrijk om dit te melden bij de daarvoor bestemde instanties. Elk kind heeft recht op een veilige en liefdevolle omgeving.

36.000 Kinderen in Nederland zijn ernstig chronisch slachtoffer van mishandeling.

De statistiek dat ‘36.000 kinderen in Nederland ernstig chronisch slachtoffer zijn van mishandeling’ kan confronterend zijn. Deze statistische informatie betekent dat er in Nederland een aanzienlijk aantal kinderen, om precies te zijn 36.000, regelmatig te maken krijgt met ernstige vormen van mishandeling. De term ‘ernstig chronisch’ geeft aan dat deze mishandeling niet eenmalig is, maar een voortdurend en ernstig probleem. Het spreekt voor zich dat dit verontrustend en onaanvaardbaar is in onze samenleving. Helaas zijn deze kinderen vaak verborgen slachtoffers, omdat mishandeling meestal binnen de privésfeer plaatsvindt en daarom niet altijd zichtbaar is voor buitenstaanders. Deze statistiek benadrukt het cruciale belang van waakzaamheid en preventie om kindermishandeling in ons land tegen te gaan. U, als lezer, kunt hier ook een rol in spelen door u bewust te zijn van de signalen van kindermishandeling en in actie te komen als u vermoedt dat een kind in gevaar is.

90% van de kindermishandelingen wordt door ouders of verzorgers gepleegd.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 90% van de kindermishandelingen wordt gepleegd door ouders of verzorgers. Dit houdt in dat, van alle gerapporteerde gevallen van kindermishandeling, negen van de tien worden veroorzaakt door de mensen die idealiter de meeste zorg en bescherming aan het kind zouden moeten bieden; dat wil zeggen, de ouders en/of andere verzorgers van het kind. Dit betekent niet dat alle ouders of verzorgers mishandelaars zijn, maar dat het risico van mishandeling helaas vaak voorkomt binnen de meest directe omgeving van het kind. U moet hierbij echter wel rekening houden dat deze statistiek niet noodzakelijkerwijs de volledige realiteit weergeeft, want niet alle gevallen van kindermishandeling worden gemeld of opgemerkt.

10-15% van de kindermishandelingen in Nederland omvat seksueel misbruik.

Deze statistiek informeert u dat van alle gemelde gevallen van kindermishandeling in Nederland, 10 tot 15 procent betrekking heeft op seksueel misbruik. Met andere woorden, in elke 100 gevallen van kindermishandeling waarvan melding wordt gemaakt, zijn er 10 tot 15 gevallen waarin het kind het slachtoffer is van seksueel misbruik. Dit percentage helpt ons om te begrijpen hoeveel kinderen in Nederland te maken krijgen met deze uiterst schadelijke en traumatische vorm van misbruik, als een deel van alle vormen van kindermishandeling. Het is belangrijk om deze informatie onder de aandacht te houden om ons bewust te blijven van de ernst en consistentie van dit probleem in de samenleving en om te blijven streven naar preventieve maatregelen en ondersteuning voor de slachtoffers.

Naar schatting wordt een derde van de gevallen van kindermishandeling niet gemeld.

Dit statistiek suggereert dat een aanzienlijk aantal, namelijk een derde, van de gevallen van kindermishandeling niet gemeld wordt. Dit betekent dat voor elke twee gevallen van kindermishandeling die worden gerapporteerd en geregistreerd, er waarschijnlijk nog een derde geval is dat onder de radar blijft. Dit kan variëren van fysiek of emotioneel misbruik tot verwaarlozing. Het niet melden betekent niet noodzakelijk dat er niets aan wordt gedaan, maar het kan wel aangeven dat veel gevallen buiten het officiële systeem blijven, hetzij door heersende stigmatisering, angst, wantrouwen in het systeem, of simpelweg een gebrek aan bewustzijn dat een situatie kan worden geclassificeerd als kindermishandeling. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat dit een groot probleem vormt, omdat kindermishandeling ernstige en langdurige gevolgen kan hebben voor het welzijn van een kind. Onderrapportage kan ook leiden tot een onderschatting van de omvang van het probleem en dus tot onvoldoende middelen om dit aan te pakken.

Elke week overlijden er in Nederland gemiddeld 3 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Dit is een zeer ernstig en treurig statistiek. Het betekent dat elke week in Nederland, drie kinderen sterven als gevolg van kindermishandeling. Kinderen overlijden dus niet door natuurlijke oorzaken of ongelukken, maar door mishandeling; fysiek, emotioneel of seksueel geweld, verwaarlozing, of enige vorm van kwaadwillige behandeling toegebracht door ouders, verzorgers of andere volwassenen in hun nabije omgeving. Het is belangrijk voor u om te weten dat deze statistiek niet alleen een afspiegeling is van de extreme gevallen van mishandeling, ook de ‘onzichtbare’ gevallen van dagelijkse verwaarlozing en mishandeling kunnen leiden tot de dood van een kind. Denk eraan, elke vorm van kindermishandeling is onaanvaardbaar en noodzakelijk om te melden bij de bevoegde autoriteiten, zodat we samen kunnen werken om deze tragische statistiek te verminderen.

De meerderheid van de slachtoffers van kindermishandeling is jonger dan 6 jaar.

De statistiek die aangeeft dat de meerderheid van de slachtoffers van kindermishandeling jonger is dan 6 jaar, houdt in dat dit betreft een aanzienlijk gedeelte van alle gevallen van kindermishandeling. Dit illustreert de kwetsbaarheid van deze zeer jonge leeftijdsgroep. U moet begrijpen dat dit belangrijke gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind, zowel fysiek als psychologisch. Jonge kinderen zijn vaak niet in staat om hulp te zoeken of misbruik te melden, wat de prevalentie in deze leeftijdsgroep kan verklaren. Het benadrukt ook de noodzaak om toezicht te houden op en bescherming te bieden aan deze specifieke leeftijdsgroep.

67% van de kinderen die mishandeling meemaken, ervaren dit ook in hun latere leven.

In deze statistiek wordt aangegeven dat 67% van de kinderen die in hun jeugd mishandeling hebben ervaren, dit geweld helaas ook later in hun leven tegenkomen. Dit betekent dat bijna tweederde van deze kinderen het trauma van mishandeling niet achter zich kunnen laten, omdat ze op latere leeftijd opnieuw in situaties terechtkomen waarin ze mishandeld worden. Dit kan zich voordoen in verschillende vormen, zoals fysieke, emotionele of seksuele mishandeling. Dit illustreert het diepe en voortdurende effect dat mishandeling in de kindertijd kan hebben op iemands leven. U zult begrijpen dat deze statistiek een dringende oproep is voor effectieve interventie- en preventiestrategieën om deze cyclus van geweld te doorbreken.

Mishandelde kinderen zijn 2,5 keer meer vatbaar voor het ontwikkelen van alcohol- en drugsverslaving.

De statistiek suggereert een sterke relatie tussen mishandeling in de kindertijd en latere vatbaarheid voor verslaving aan alcohol en drugs. Concreet houdt dit in dat kinderen die mishandeling hebben ervaren, 2,5 keer meer kans hebben om verslaafd te raken aan alcohol of drugs in hun volwassen leven. Dit betekent niet per se dat kindermishandeling verslaving veroorzaakt, maar het toont wel een verband aan. Het is mogelijk dat de emotionele en psychologische schade veroorzaakt door mishandeling tijdens de kindertijd traumatische stress veroorzaakt, wat misschien gevoelens van angst, depressie of andere mentale gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Op hun beurt zoeken sommige van deze individuen mogelijk verlichting of ontsnapping door middel van substantieel misbruik, waardoor hun kansen op verslaving verhogen. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat deze statistieken een gemiddeld risico aangeven, wat betekent dat niet alle mishandelde kinderen verslavingsproblemen zullen ontwikkelen. Elk individu is uniek en er zijn vele factoren die de levensuitkomsten beïnvloeden.

De jaarlijkse maatschappelijke kosten voor de aanpak van kindermishandeling bedragen ruim een miljard euro.

Deze statistiek geeft aan hoeveel economische last de samenleving jaarlijks draagt om kindermishandeling aan te pakken. Deze kosten, ruim één miljard euro, omvatten zowel directe uitgaven zoals overheidsfinanciering voor maatschappelijk werk en strafrechtelijke onderzoeken, als indirecte kosten zoals verlies van inkomsten als gevolg van de impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het mishandelde kind op de lange termijn. Deze uitdrukking in monetaire termen benadrukt de grote impact die kindermishandeling heeft op de economie van een samenleving, bovenop de onbetaalbare menselijke kosten die het met zich meebrengt. Voor u, als lid van de samenleving, vormt deze kostenpost een aanzienlijk deel van de overheidsuitgaven en eventuele belastingdruk, wat eens te meer het belang van effectieve preventie- en interventiestrategieën onderstreept.

Ongeveer 80% van de mishandelde kinderen lijdt aan ten minste één psychische stoornis.

De statistiek die u ziet, ‘Ongeveer 80% van de mishandelde kinderen lijdt aan ten minste één psychische stoornis,’ is een krachtig cijfer dat een aanzienlijk en aangrijpend probleem aantoont. Het betekent dat een overweldigende meerderheid, 80% om precies te zijn, van de kinderen die mishandeld zijn, worstelt met minimaal één psychische aandoening. Deze psychische aandoeningen kunnen uiteenlopen van depressie, angststoornissen tot posttraumatische stressstoornis en meer. Het is belangrijk om te begrijpen dat mishandeling een diepgaand effect kan hebben op de mentale gezondheid van een kind, en deze statistiek onderstreept de omvang en ernst van dat effect.

Kindermishandeling wordt bij meisjes meer gemeld (52%) dan bij jongens (48%).

De statistiek die u bekijkt gaat over de verdeling van meldingen van kindermishandeling op basis van geslacht. Volgens deze gegevens wordt kindermishandeling vaker gemeld bij meisjes, namelijk in 52% van de gevallen. Dit betekent dat voor iets meer dan de helft van alle meldingen van kindermishandeling het slachtoffer een meisje is. Daarentegen worden jongens iets minder vaak genoemd in meldingen van kindermishandeling, namelijk in 48% van de gevallen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit alleen de gemelde gevallen betreft. Het daadwerkelijke aantal gevallen van kindermishandeling kan hoger zijn en de verdeling tussen jongens en meisjes kan in werkelijkheid anders zijn, afhankelijk van factoren zoals onder-melding of verschillen in het herkennen van mishandeling bij jongens en meisjes.

Meer dan 60% van volwassenen met een depressie rapporteren ervaringen van kindermishandeling.

De statistiek die u heeft aangehaald betekent dat meer dan de helft (exact 60%) van de volwassenen die lijden aan depressie aangeven dat ze in hun kindertijd mishandeld zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat er een mogelijk verband bestaat tussen kindermishandeling en de ontwikkeling van depressie op latere leeftijd. Met andere woorden, de negatieve ervaringen die deze mensen in hun kindertijd hebben meegemaakt, hebben mogelijk bijgedragen aan hun huidige psychische toestand. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit een correlatie aangeeft, geen oorzaak-gevolg relatie. Hoewel kindermishandeling mogelijk een factor is, zijn er veel verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van depressie, zoals genetica, biologische factoren, persoonlijke levensomstandigheden en omgevingsfactoren.

Referenties

0. – https://www.trouw.nl

1. – https://www.nji.nl

2. – https://seksueelgeweld.info

3. – https://jamanetwork.com

4. – https://www.unicef.nl

5. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov

6. – https://www.volksgezondheidenzorg.info

Originally posted 2023-11-14 12:13:57.

Inhoudsopgave