a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Luchtvervuiling Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van luchtvervuiling statistieken, met nieuwe gegevens die u een diepgaand inzicht geven in de ernst, oorzaken en gevolgen van luchtvervuiling wereldwijd.

 • Wereldwijd sterven elk jaar ongeveer 7 miljoen mensen als gevolg van blootstelling aan fijnstof in vervuilde lucht.
 • Luchtvervuiling binnenshuis veroorzaakt wereldwijd ongeveer 3.8 miljoen sterfgevallen per jaar.
 • Ongeveer 91% van de wereldbevolking leeft op plaatsen waar de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO niet worden nageleefd.
 • Luchtvervuiling is de vierde grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid.
 • Longkanker en andere ademhalingsaandoeningen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 43% van de sterfgevallen door luchtvervuiling.
 • 92% van de bevolking ademt vervuilde lucht in volgens de WHO.
 • Alleen al in de EU sterven jaarlijks naar schatting meer dan 400.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling.
 • De concentratie van stikstofdioxide in 2018 was 30% lager dan in 1990.
 • In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 12.000 mensen voortijdig door luchtvervuiling.
 • In Nederland is de luchtvervuiling tussen 1990 en 2016 met bijna een derde gedaald.
 • De kosten van gezondheidsschade door luchtvervuiling in Nederland zijn naar schatting maximaal 31 miljard euro per jaar.
 • Huishoudens en verkeer leveren de grootste bijdrage aan PM2.5 (fijnstof) in de lucht.
 • Wereldwijd is de blootstelling aan PM2.5 in stedelijke gebieden tussen 2008 en 2013 met 8% toegenomen.
 • Volgens de WHO-rapporten over luchtkwaliteit kan tot 98% van de steden in lage- en middeninkomenslanden niet voldoen aan de richtlijnen van de WHO met betrekking tot luchtkwaliteit.

Actuele Luchtvervuiling Statistieken

Wereldwijd sterven elk jaar ongeveer 7 miljoen mensen als gevolg van blootstelling aan fijnstof in vervuilde lucht.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat wereldwijd jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen overlijden als gevolg van blootstelling aan fijnstof in vervuilde lucht. Dit betekent dat luchtvervuiling een grote en ernstige gezondheidsbedreiging vormt. Fijnstof is een mengsel van kleine deeltjes en vloeistofdruppels die in de lucht kunnen zweven. Ze kunnen zo klein zijn dat ze kunnen worden ingeademd en ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waaronder long- en hartziekten. Deze cijfers tonen het cruciale belang van het verminderen van luchtvervuiling en het bevorderen van schone lucht om het grote aantal hieraan gerelateerde sterfgevallen wereldwijd te verminderen. U kunt deze informatie gebruiken om meer bewust te worden van de invloed van de luchtkwaliteit op uw gezondheid en om ondersteuning te bieden aan milieuvriendelijke initiatieven die streven naar schonere lucht.

Luchtvervuiling binnenshuis veroorzaakt wereldwijd ongeveer 3.8 miljoen sterfgevallen per jaar.

U moet zich bewust zijn van een alarmerende statistiek die onthult dat luchtvervuiling binnenshuis elk jaar wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 3,8 miljoen sterfgevallen. Dit betekent dat de lucht die we in onze eigen huizen, kantoren en andere indoor omgevingen inademen, potentieel schadelijke stoffen kan bevatten die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waaronder de dood. Deze verontreinigingen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals koken, verwarmingsmethoden, tabaksrook, bouwmaterialen en meubels. Het is dus van cruciaal belang dat we bewust zijn van de risico’s van binnenluchtvervuiling en acties ondernemen om de luchtkwaliteit in onze binnenomgevingen te verbeteren.

Ongeveer 91% van de wereldbevolking leeft op plaatsen waar de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO niet worden nageleefd.

Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 91% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de luchtkwaliteitsnormen, zoals voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), niet worden nageleefd. Deze normen zijn opgesteld om veilige leefomstandigheden te garanderen voor mensen. De overschrijding van deze richtlijnen kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de bevolking. Het betekent dat u en veel anderen waarschijnlijk in een omgeving leven waar de luchtkwaliteit onvoldoende is, volgens de internationale gezondheidsnormen. Ernstige problemen kunnen variëren van ademhalingsproblemen tot hart- en vaatziekten. Dit onderstreept het belang van verbetering van luchtzuiverheid wereldwijd om de volksgezondheid te beschermen.

Luchtvervuiling is de vierde grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid.

U heeft wellicht gemerkt dat luchtvervuiling over de hele wereld een steeds groter probleem wordt. Uit de statistiek blijkt dat luchtvervuiling momenteel als de vierde grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid wordt beschouwd. Dit betekent dat het in de lijst van factoren die bijdragen aan voortijdige sterfgevallen en ernstige gezondheidscomplicaties, zoals hart- en longziekten, op de vierde plaats komt. Deze plaats op de ranglijst geeft aan hoe serieus luchtvervuiling is voor de wereldbevolking. De vervuilende stoffen in de lucht die we inademen, kunnen aanzienlijke schade aan onze gezondheid veroorzaken, vergelijkbaar met andere grote gezondheidsrisico’s zoals hoge bloeddruk, voedingsproblemen en tabaksrook. Dit onderstreept de noodzaak voor iedereen, inclusief u, om bewust te zijn van de luchtkwaliteit in uw omgeving en maatregelen te nemen om blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen.

Longkanker en andere ademhalingsaandoeningen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 43% van de sterfgevallen door luchtvervuiling.

De statistiek die u hier ziet, illustreert de ernstige gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid. Deze ademhalingsaandoeningen, waaronder longkanker, zijn voornamelijk het gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht die we inademen. Ongeveer 43% van de sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling zijn direct gerelateerd aan longkanker en andere ademhalingsaandoeningen. Dit betekent dat bijna de helft van de sterfgevallen door luchtvervuiling kan worden toegeschreven aan deze specifieke gezondheidsproblemen. Met andere woorden, luchtvervuiling draagt ​​aanzienlijk bij aan de ontwikkeling van ernstige luchtwegaandoeningen. Het is belangrijk om te benadrukken dat preventie en controle van luchtvervuiling niet alleen bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar ook aan het verminderen van het risico op lungkanker en andere ademhalingsaandoeningen.

92% van de bevolking ademt vervuilde lucht in volgens de WHO.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ademt 92% van de wereldbevolking vervuilde lucht in. Wat betekent dit voor u? Feitelijk gezien, ademt bijna elke negen op tien mensen op aarde lucht in die niet voldoet aan de veiligheidsnormen die door de WHO zijn gesteld. Dit heeft te maken met factoren als industrieel afval, uitlaatgassen van voertuigen en andere vervuilende stoffen die in onze atmosfeer terechtkomen en de luchtkwaliteit verslechteren. Dit is een alarmerend statistiek gezien de impact van luchtvervuiling op de algemene gezondheid. Langdurige blootstelling aan vervuilde lucht kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hartziekten, longkanker en ademhalingsziekten.

Alleen al in de EU sterven jaarlijks naar schatting meer dan 400.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling.

Deze statistiek benadrukt de ernstige gevolgen van luchtvervuiling in de Europese Unie. Het betekent dat elk jaar, volgens schattingen, meer dan 400.000 mensen in de EU vroegtijdig sterven als direct gevolg van luchtvervuiling. Het begrip ‘voortijdig’ houdt in dat deze mensen sterven vóór de verwachte levensduur in hun respectieve regio’s of landen. Met andere woorden: deze sterfgevallen hadden mogelijk voorkomen kunnen worden als de luchtkwaliteit beter was geweest. Dus, u kunt hieruit opmaken hoe cruciaal het is om ons milieu schoon te houden en te werken aan het verminderen van luchtvervuiling om levens te redden.

De concentratie van stikstofdioxide in 2018 was 30% lager dan in 1990.

In eenvoudige termen, zou u deze statistiek kunnen begrijpen door na te denken over het niveau van stikstofdioxide in 1990 als 100%. Dit is het referentiepunt of de basis waartegen we latere metingen vergelijken. Volgens de verstrekte statistiek was de concentratie van stikstofdioxide in 2018 30% lager dan dit referentiepunt. Dit betekent dat als de concentratie van stikstofdioxide in 1990 100 units was, deze in 2018 gedaald is naar 70 units. Hieruit kunnen we concluderen dat er in de loop van deze periode een aanzienlijke vermindering van stikstofdioxide is geweest, een positieve indicatie voor het milieu en de luchtkwaliteit in het bijzonder.

In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 12.000 mensen voortijdig door luchtvervuiling.

Luchtvervuiling is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, en het effect ervan kan in bepaalde gevallen fataal zijn. In Nederland is er een alarmerende statistiek dat er jaarlijks ongeveer 12.000 mensen voortijdig overlijden door de gevolgen van luchtvervuiling. Dit betekent dat deze mensen eerder sterven dan verwacht, omdat hun gezondheid negatief wordt beïnvloed door de slechte luchtkwaliteit. Ze kunnen lijden aan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling, zoals hart- en vaatziekten, longziekten en kanker. Dit toont aan hoe belangrijk het is om maatregelen te nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Als individu kunnen we ook ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld te kiezen voor schoon vervoer en duurzame energiebronnen. De invloed van deze aandoeningen op de volksgezondheid is groot, dus het is belangrijk dat u als burger op de hoogte bent van deze gegevens en wellicht maatregelen neemt om uw blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen.

In Nederland is de luchtvervuiling tussen 1990 en 2016 met bijna een derde gedaald.

U zult het misschien niet direct merken in uw dagelijks leven, maar de lucht die u inademt is in de loop der jaren schoner geworden. Deze statistiek geeft aan dat tussen 1990 en 2016 de luchtvervuiling in Nederland met bijna een derde is gedaald. Dit betekent dat schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide, die vaak vrijkomen bij industriële processen en transport, minder aanwezig zijn in de lucht dan ze in 1990 waren. Dergelijke verbeteringen in de luchtkwaliteit kunnen vaak worden toegeschreven aan strengere milieuwetgeving, voortgang in de technologie en verhoogd publiek bewustzijn over de gevaren van luchtvervuiling. Hoewel deze daling bemoedigend is, is het belangrijk om te onthouden dat verdere inspanningen nodig zijn om een gezond en duurzaam milieu te behouden voor toekomstige generaties.

De kosten van gezondheidsschade door luchtvervuiling in Nederland zijn naar schatting maximaal 31 miljard euro per jaar.

U vraagt zich mogelijk af wat deze statistiek in begrijpelijke bewoordingen betekent. De kosten van gezondheidsschade door luchtvervuiling in Nederland worden geschat op maximaal 31 miljard euro per jaar. Dit betekent dat de negatieve impact van luchtvervuiling op de gezondheid van de inwoners wordt geraamd op een mogelijke jaarlijkse financiële belasting van 31 miljard euro. Dit weerspiegelt kosten zoals medische behandelingen, gezondheidszorg, verlies van productiviteit door ziekteverzuim, en vroegtijdige sterfgevallen die verband houden met aandoeningen veroorzaakt door luchtvervuiling. Deze statistiek benadrukt de ernst en de financiële gevolgen van luchtvervuiling op de volksgezondheid in Nederland. Dit kan ook worden gezien als een oproep tot actie om beleidsmaatregelen en innovaties door te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren en dus deze kosten te verminderen.

Huishoudens en verkeer leveren de grootste bijdrage aan PM2.5 (fijnstof) in de lucht.

Deze statistiek toont aan dat de huishoudens en het verkeer de grootste bronnen zijn van PM2.5, beter bekend als fijnstof, in de lucht. Fijnstof zijn microscopisch kleine deeltjes die in de lucht zweven en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Huishoudens dragen hieraan bij door activiteiten zoals koken en stoken, waarbij fijne deeltjes vrijkomen die in de lucht terechtkomen. Verkeer, met name het wegverkeer, is een andere grote bron van fijnstof. Auto’s, vrachtwagens en bussen stoten bij verbranding van hun brandstof minuscule deeltjes uit die als fijnstof in de lucht terechtkomen. Door het inademen van deze deeltjes kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Zo krijgt u dus een beeld van hoe verschillende dagelijkse activiteiten bijdragen aan de luchtvervuiling in uw omgeving.

Wereldwijd is de blootstelling aan PM2.5 in stedelijke gebieden tussen 2008 en 2013 met 8% toegenomen.

U moet begrijpen dat PM2.5 verwijst naar fijnstofdeeltjes die in de lucht zweven en kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Mensen kunnen deze superkleine deeltjes inademen, wat leidt tot een scala aan gezondheidsproblemen, waaronder ademhalings- en hartproblemen. De statistiek die u net las, toont aan dat de blootstelling van mensen aan deze deeltjes in stedelijke gebieden wereldwijd met 8% is toegenomen tussen 2008 en 2013. Het is een belangrijke statistiek die de verslechtering van de luchtkwaliteit over de wereld aantoont, specifiek in stedelijke gebieden. Deze toename kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals verhoogde industriële activiteit, gebruik van fossiele brandstoffen en gebrek aan efficiënte vervuilingscontroleregelingen.

Volgens de WHO-rapporten over luchtkwaliteit kan tot 98% van de steden in lage- en middeninkomenslanden niet voldoen aan de richtlijnen van de WHO met betrekking tot luchtkwaliteit.

Het verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de luchtkwaliteit geeft aan dat de luchtkwaliteit in veel steden wereldwijd een groot probleem is. Deze statistiek stelt dat tot wel 98% van de steden in landen met lage- en middeninkomens niet voldoen aan de richtlijnen die de WHO heeft opgesteld voor schone lucht. Dit betekent dat u, als u in één van deze steden zou leven, waarschijnlijk zou worden blootgesteld aan lucht die ongezonder is dan de WHO veilig acht. De lage- en middeninkomenslanden hebben mogelijk niet de middelen of infrastructuur om effectief de luchtvervuiling aan te pakken, wat resulteert in een slechtere luchtkwaliteit. Dit is een belangrijk gezondheids- en milieuprobleem waar wereldwijd aandacht voor nodig is.

Referenties

0. – https://www.who.int

1. – https://www.clo.nl

2. – https://www.eea.europa.eu

3. – https://milieudefensie.nl

4. – https://www.cbs.nl

5. – https://www.sciencedaily.com

6. – https://environmentjournal.online

7. – https://www.rivm.nl

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave