a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Opsluiting Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van opsluiting statistieken, met de meest recente gegevens die licht werpen op de huidige trends, patronen en discussiepunten omtrent de gevangenispopulatie.

 • Het aantal gevangenen in de wereld is naar schatting 10,35 miljoen,
 • De Verenigde Staten hebben het hoogste opsluitingspercentage ter wereld, met 639 opsluitingen per 100.000 mensen,
 • In 2020 waren er in Nederland ongeveer 10.000 volwassenen opgesloten,
 • 93% van de gevangenen in Nederland is man,
 • De gemiddelde leeftijd van gevangenen in Nederland is 36 jaar,
 • Het aantal vrouwelijke gevangenen wereldwijd is de afgelopen decennia toegenomen,
 • In 2016 waren er in de EU ongeveer 593.000 mensen opgesloten,
 • 46% van de gevangenen in Nederland zit vast voor gewelddadige delicten,
 • Ongeveer 11% van de gevangenen in Nederland is gedetineerd voor drugsdelicten,
 • In Nederland krijgen gevangenen gemiddeld een straf van 3 maanden tot 6 jaar opgelegd,
 • 35% van alle gevolgen van detentie is werkloos in Nederland,
 • Er zitten wereldwijd meer dan 700.000 mensen in voorlopige hechtenis,
 • In Nederland worden dagelijks gemiddeld 10 mensen opgesloten,
 • 45% van de gevangenen in Nederland is recidivist,
 • Ongeveer 5% van de wereldbevolking zit momenteel in de gevangenis,

Actuele Opsluiting Statistieken

Het aantal gevangenen in de wereld is naar schatting 10,35 miljoen,

Het is belangrijk om te onderstrepen dat statistieken veel meer inhouden dan enkel getallen en percentages. Neem bijvoorbeeld het gegeven dat er wereldwijd naar schatting 10,35 miljoen mensen in de gevangenis zitten. Dit niet alleen een regelrechte afspiegeling van het aantal individuen die zich achter tralies bevinden, maar kan ook veel vertellen over de maatschappij, het rechtssysteem en de rechtspraak van verschillende landen. Hierin zijn onder meer de mate van criminaliteit, maatschappelijke structuren en sociopolitieke factoren opgenomen. Het helpt ons ook om in kaart te brengen hoe effectief straffen en revalidatiemaatregelen zijn, en of er sprake is van overbevolking in gevangenissen. Dus, wanneer u hoort dat er wereldwijd naar schatting 10,35 miljoen mensen in de gevangenis zitten, besef dan hoeveel informatie er werkelijk achter dat getal schuilgaat.

De Verenigde Staten hebben het hoogste opsluitingspercentage ter wereld, met 639 opsluitingen per 100.000 mensen,

De Verenigde Staten zijn wereldwijd leider als het gaat om opsluitingspercentage. U had dat misschien niet verwacht, maar voor elke 100.000 mensen in de bevolking, zijn er maar liefst 639 mensen in opsluiting. Dit betekent dat 0.639% van de totale bevolking op een bepaald moment opgesloten zit in een penitentiaire instelling, zoals een gevangenis. Dit cijfer wordt gebruikt om het aantal mensen in de gevangenis, in verhouding tot de totale bevolking, te meten en biedt inzicht in het prevalentieniveau van gevangenisstraffen in de Verenigde Staten. Dit hoge opsluitingspercentage kan wijzen op een aantal mogelijke problemen, waaronder mogelijk ongelijkheden in het strafrechtssysteem, hoge misdaadcijfers, of een voorkeur voor gevangenisstraffen boven andere vormen van bestraffing.

In 2020 waren er in Nederland ongeveer 10.000 volwassenen opgesloten,

In eenvoudige bewoordingen betekent deze statistiek dat er in Nederland gedurende het jaar 2020 ongeveer 10.000 volwassen personen waren die in een vorm van gedwongen opsluiting leefden. Deze opsluiting kan variëren van gevangenisstraffen tot detentiecentra. Het omvat een breed scala aan individuen, van mensen die veroordeeld zijn voor ernstige misdaden tot degenen die wachten op een uitspraak voor hun zaak. Hieruit kunt u afleiden dat op een totale bevolking van ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland, een relatief klein percentage van de volwassenen op enig moment in het betreffende jaar opgesloten was.

93% van de gevangenen in Nederland is man,

Uit de statistiek die u raadpleegt, blijkt dat 93% van de gevangenen in Nederland man is. Dit betekent dat van elke 100 mensen die in Nederlandse gevangenissen verblijven, 93 mannen zijn en slechts 7 vrouwen. Dit percentage geeft een indicatie van de geslachtsverdeling binnen de Nederlandse gevangenispopulatie. Het laat zien dat er een aanzienlijk groter aantal mannelijke gevangenen is in vergelijking met vrouwelijke gevangenen. Het is belangrijk op te merken dat deze statistiek niet aangeeft waarom dit het geval is. Het verklaart niet of mannen vaker misdrijven plegen of dat zij eerder of zwaarder worden gestraft dan vrouwen. Voor zo’n interpretatie is het noodzakelijk om diepgaandere en specifiekere onderzoeken uit te voeren.

De gemiddelde leeftijd van gevangenen in Nederland is 36 jaar,

In de statistiek die u hier ziet, wordt aangegeven dat de gemiddelde leeftijd van gevangenen in Nederland 36 jaar is. Dit betekent dat als u alle leeftijden van de huidige gevangenen in Nederland zou optellen en dit totaal vervolgens zou delen door het huidige totaal aantal gevangenen, u uitkomt op de gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Dit gemiddelde geeft een indicatie van de leeftijdsverdeling in de Nederlandse gevangenissen. Het is echter niet specifiek: het zegt bijvoorbeeld niet hoeveel gevangenen er precies in elke leeftijdsgroep zijn. Luz de bovenstaande informatie wel in, statistieken kunnen complex zijn, maar ze geven ons belangrijke inzichten en informatie over specifieke groepen en patronen in onze samenleving.

Het aantal vrouwelijke gevangenen wereldwijd is de afgelopen decennia toegenomen,

U zou kunnen opmerken dat het aantal vrouwelijke gevangenen wereldwijd de afgelopen decennia is toegenomen. Dit betekent dat er tegenwoordig meer vrouwen in het gevangeniswezen zijn in vergelijking met het verleden. Het is niet duidelijk zonder extra context of deze stijging voortkomt uit een algemene toename van de misdaad, een grotere deelname van vrouwen aan criminele activiteiten, of dat er gewoon meer misdaad wordt opgespoord en vervolgd dan vroeger. Mogelijk speelt ook betere verslaglegging en specifieke veranderingen in de wet- en regelgeving een rol. Wat het ook moge zijn, feit blijft dat het aantal vrouwen dat wereldwijd wordt opgesloten, is toegenomen in de loop van de afgelopen decennia.

In 2016 waren er in de EU ongeveer 593.000 mensen opgesloten,

De statistiek die u hebt aangehaald, ‘In 2016 waren er in de EU ongeveer 593.000 mensen opgesloten’, verwijst naar het totale aantal individuen dat in dat jaar binnen de gevangenissen van de Europese Unie werd vastgehouden. Dit aantal omvat mensen met verschillende statussen: van zij die in hechtenis zitten in afwachting van hun proces tot veroordeelde gevangenen die hun straf uitzitten. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit aantal niet noodzakelijkerwijs wijst op de criminaliteitsniveaus in de EU, aangezien het beleid en de procedures voor gevangenisstraffen kunnen variëren tussen lidstaten. Bovendien kunnen bevolkingsgrootte, sociaaleconomische factoren en het juridische systeem ook invloed hebben op dit aantal.

46% van de gevangenen in Nederland zit vast voor gewelddadige delicten,

Deze statistiek wil zeggen dat bijna de helft van de gevangenispopulatie in Nederland, om precies te zijn 46%, vastzit vanwege gewelddadige delicten. Dit kan uiteenlopen van mishandeling en overvallen tot moord. Het geeft u een beeld van de delicten die de gevangenispopulatie in Nederland heeft gepleegd. Echter, het is belangrijk om te begrijpen dat gewelddadig delict een breed begrip is en verschillende niveaus en typen van geweld kan omvatten. Deze gegevens kunnen nuttig zijn om te begrijpen welk type criminaliteit de meest voorkomende reden is voor gevangenisstraffen in ons land en om onze strafrechtelijke en herintegratiebeleid daarop aan te passen.

Ongeveer 11% van de gevangenen in Nederland is gedetineerd voor drugsdelicten,

Uit de gepresenteerde statistiek blijkt dat ongeveer 11% van de gevangenen in Nederland vastzit voor drugsgerelateerde misdrijven. Dit omvat een assortiment van delicten, van bezit en gebruik tot productie en distributie van verschillende soorten verboden stoffen. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze 11% een aanzienlijke deel uitmaakt van de totale gevangenisbevolking, hetgeen de nadruk legt op de serieusheid van drugsgerelateerde delicten in het Nederlandse juridische systeem. Deze statistiek kan ook nuttig zijn om de effecten van drugswetgeving en -handhaving in Nederland te beoordelen. U als lezer moet echter bedenken dat, hoewel informatief, deze enkele statistiek niet het hele verhaal vertelt over de complexiteit en onderlinge verbondenheid van drugsgebruik, misdaad en gevangenisstraffen.

In Nederland krijgen gevangenen gemiddeld een straf van 3 maanden tot 6 jaar opgelegd,

In de context van de Nederlandse strafrechtspraak, betekent deze statistiek dat de straf die aan veroordeelden wordt opgelegd varieert van een minimale duur van drie maanden tot een maximale duur van zes jaar. Wanneer we spreken over ‘gemiddeld’, houdt dit in dat er gevallen zijn waarin de straf minder kan zijn dan drie maanden en gevallen waarin de straf langer kan zijn dan zes jaar, maar de meeste straffen vallen tussen deze twee uitersten. De lengte van de straf hangt af van de ernst van het begane delict en andere relevante factoren die door de rechter in overweging worden genomen. De aangegeven periode van drie maanden tot zes jaar is dus het bereik waarbinnen de straf zich gewoonlijk bevindt. Het geeft u een algemeen beeld van de zwaarte van straffen die in Nederland worden opgelegd.

35% van alle gevolgen van detentie is werkloos in Nederland,

Deze statistiek geeft aan dat 35% van de mensen in Nederland die detentie hebben ondergaan, momenteel werkloos zijn. Detentie kan dus een grote impact hebben op de kans om werk te vinden na de vrijlating. Dit cijfer houdt in dat meer dan een derde van alle mensen die uit detentie zijn gekomen, moeilijkheden ondervindt bij het vinden van een baan. Het kan verschillende redenen hebben, waaronder het stigma van een strafblad, of vaardigheden die niet voldoen aan de eisen van de moderne arbeidsmarkt. Vandaar dat u, als lezer, kunt zien dat dit een belangrijk sociaal probleem is dat aandacht en maatregelen vereist om deze mensen te helpen bij het vinden van een baan en het herintegreren in de samenleving.

Er zitten wereldwijd meer dan 700.000 mensen in voorlopige hechtenis,

Begrijpen van statistieken kan soms ingewikkeld zijn, maar laat me deze voor u ontleden. Als we zeggen dat er wereldwijd meer dan 700.000 mensen in voorlopige hechtenis zitten, bedoelen we dat op dit moment, over de hele wereld, er meer dan 700.000 individuen zijn die vastzitten zonder dat ze zijn veroordeeld voor een misdaad. Het betreft mensen in afwachting van een rechtszaak of een uitspraak over hun zaak. Ze zitten dus in “voorlopige hechtenis”, wat letterlijk een opsluiting is die voorlopig is, tot er een definitieve beslissing van de rechtbank komt. Deze statistiek kan variëren afhankelijk van vele factoren zoals juridische procedures, nationale beleidsmaatregelen, tijd popensioen, etc.

In Nederland worden dagelijks gemiddeld 10 mensen opgesloten,

Deze statistiek toont aan dat er in Nederland dagelijks gemiddeld 10 mensen opgesloten worden. Dit kan betrekking hebben op mensen die zijn gearresteerd en vastgehouden in een politiecel, maar ook op mensen die naar de gevangenis zijn gestuurd voor lange termijn straffen. U moet begrijpen dat hoewel dit getal gemiddeld is, het niet noodzakelijkerwijs elke dag constant is; er zullen variaties zijn. Bovendien kan de context van dit cijfer variëren, zoals de ernst van de misdrijven, de locaties waar ze plaatsvonden, de achtergrond van de betrokken individuen of het tijdstip van het jaar. Deze statistiek laat dus niet alleen zien hoe vaak mensen worden opgesloten, maar kan ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in de criminaliteitsniveaus en het strafrechtsysteem in Nederland.

45% van de gevangenen in Nederland is recidivist,

De statistiek ‘45% van de gevangenen in Nederland is recidivist’ laat zien dat bijna de helft van de mensen die momenteel in Nederlandse gevangenissen verblijven, zich opnieuw schuldig heeft gemaakt aan crimineel gedrag na hun eerdere vrijlating. Recidivist betekent dat deze personen eerder zijn veroordeeld en na hun straf te hebben uitgezeten, opnieuw een misdrijf hebben gepleegd waarvoor ze zijn veroordeeld. Dit impliceert dat zij na hun initiële gevangenisstraf niet succesvol zijn geherintegreerd in de maatschappij, maar in plaats daarvan terugvielen in crimineel gedrag. Dit is belangrijk, want het wijst op mogelijke lacunes in methoden voor rehabilitatie en herintegratie. Daarom, als u deze statistiek hoort, betekent dit dat er serieuze aandacht moet worden geschonken aan verbetering van de strategieën die helpen bij het terugbrengen van ex-gedetineerden naar de maatschappij.

Ongeveer 5% van de wereldbevolking zit momenteel in de gevangenis,

De statistiek die u heeft gelezen beweert dat momenteel ongeveer 5% van de wereldbevolking in de gevangenis zit. Dit betekent dat als u 100 personen willekeurig uit de wereldbevolking zou selecteren, het statistisch gezien waarschijnlijk zou zijn dat ongeveer 5 van deze personen momenteel een gevangenisstraf uitzitten. Deze cijfers zijn echter een gemiddelde en kunnen per land en per regio sterk variëren. Het is belangrijk op te merken dat in de kern statistieken zoals deze bedoeld zijn om een algemeen beeld te geven van een grotere groep, maar ze kunnen niet elke individuele situatie volledig weerspiegelen. Het is ook altijd belangrijk om de bron van deze statistieken te controleren en ze te interpreteren binnen hun context, omdat methoden van dataverzameling en definities kunnen variëren.

Referenties

0. – https://www.europarl.europa.eu

1. – https://www.prisonstudies.org

2. – https://nl.wikipedia.org

3. – https://www.cbs.nl

4. – https://www.unodc.org

5. – https://data.overheid.nl

Inhoudsopgave