a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Regering Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de meest recente en relevante statistieken over de regeringsprestaties, met nieuwe gegevens die u helpen om een dieper inzicht te krijgen in het beleid en effectiviteit van de overheid.

  • In 2020 werd er in Nederland 336 miljard euro uitgegeven door de overheid,
  • In 2020 had Nederland een overheidschuld van 52.4% van het BBP,
  • Volgens de Wereldbank heeft de Nederlandse overheid in 2021 een Effectiviteit van de Overheid-index van 1.7 (hoogste score is 2.5),
  • Van het totaal aantal banen in Nederland ging 27.2% naar de openbare administratie, defensie en sociale verzekeringen in 2020,
  • In 2019 waren er 1,084 gemeenten in Nederland,
  • In 2020 bedroegen de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg en welzijn 103.2 miljard euro,
  • Nederland heeft in 2021 een Politieke stabiliteit en geen geweld/terrorisme-index van 1.26 (hoogste score is 2.5),
  • Nederland heeft in 2021 een Rule of Law-index van 1.89 (hoogste score is 2.5),
  • De Stem van de Burger op de Overheid-index is in 2021 beoordeeld op 1.03 (hoogste score is 2.5),
  • Volgens de Reguleringskwaliteitsindex heeft Nederland een score van 1.92 in 2021 (hoogste score is 2.5),

Actuele Regering Statistieken

In 2020 werd er in Nederland 336 miljard euro uitgegeven door de overheid,

In 2020 heeft de Nederlandse overheid een aanzienlijke som geld uitgegeven, namelijk 336 miljard euro. Dit bedrag vertegenwoordigt alle uitgaven die door de overheid zijn gedaan gedurende het jaar. Dit kan variëren van investeringen in infrastructuur tot betalingen voor sociale diensten of onderwijs. U kunt dit zien als een indicatie van hoeveel de overheid investeert in de economie en het welzijn van haar burgers. Het omvat een breed scala aan uitgaven, van gezondheidszorg en onderwijs tot defensie en infrastructuurprojecten. Dit toont niet alleen aan hoe Nederland zijn middelen verdeelt, maar geeft ook een inzicht in de prioriteiten van het land op het gebied van openbare uitgaven.

In 2020 had Nederland een overheidschuld van 52.4% van het BBP,

De statistiek die u ziet verwijst naar de economische situatie in Nederland in 2020. Het beschrijft de overheidschuld van Nederland als een percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP), dat is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in het land zijn geproduceerd. In dit specifieke geval was de Nederlandse overheidschuld in 2020 52,4% van het BBP. Dit betekent dat de hoeveelheid geld die de Nederlandse overheid had geleend, gelijk was aan iets meer dan de helft van de waarde van alle goederen en diensten die in dat jaar in Nederland werden geproduceerd. Het is belangrijk om te weten dat een lage schuld ten opzichte van het BBP over het algemeen als gezond wordt beschouwd, omdat het aangeeft dat het land in staat moet zijn om zijn schulden terug te betalen. Dit is echter een algemene regel en hangt af van andere economische factoren.

Volgens de Wereldbank heeft de Nederlandse overheid in 2021 een Effectiviteit van de Overheid-index van 1.7 (hoogste score is 2.5),

Wanneer u kijkt naar de statistiek die aangeeft dat de Nederlandse overheid in 2021 een Effectiviteit van de Overheid-index heeft van 1.7 uit een maximale score van 2.5, dan geeft dit een duidelijk beeld van de efficiëntie van de Nederlandse overheidsfunctionering. De index, welke door de Wereldbank wordt gehanteerd, meet hoe effectief overheden wereldwijd hun beleid en dienstverlening weten uit te voeren. Het scoort op verschillende terreinen zoals kwaliteit van openbare diensten, beleidsformulering en implementatie en de geloofwaardigheid van de overheid. Een score van 1.7 betekent dat Nederland vergeleken met andere landen relatief goed presteert in het effectief uitvoeren van staatszaken, waarbij er een hoge mate van doeltreffendheid en controle in het overheidsbeleid is. Van de maximale score van 2.5 is een score van 1.7 een sterke prestatie. Het betekent dat de Nederlandse overheid efficient en betrouwbaar is, maar er wellicht nog enige ruimte is voor verbetering.

Van het totaal aantal banen in Nederland ging 27.2% naar de openbare administratie, defensie en sociale verzekeringen in 2020,

Dit statistiek geeft aan dat in 2020, 27,2% van het totale aantal banen in Nederland binnen de openbare administratie, defensie en sociale verzekeringen viel. Dit betekent dat iets meer dan een kwart van de werkgelegenheid in Nederland in dat jaar afkomstig was uit deze sectoren. Met openbare administratie worden banen bij de overheid bedoeld, zoals ambtenaren en bestuurders. Defensie omvat beroepen binnen de krijgsmacht, terwijl sociale verzekeringen gaan over banen in sociale fondsen en verzekeringsmaatschappijen. Als u in een van deze gebieden werkt, dan maakt u deel uit van deze 27,2%. Als u dat niet doet, valt uw baan in de resterende 72,8% van de banen uit andere sectoren.

In 2019 waren er 1,084 gemeenten in Nederland,

De statistiek die u ziet, verwijst naar het aantal gemeenten in Nederland in het jaar 2019. In dat jaar waren er precies 1,084 gemeenten in het land. Een gemeente is een lokale overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor de administratie van een stad, dorp of regio. Deze cijfers kunnen veranderen van jaar tot jaar, omdat gemeenten soms kunnen fuseren of splitsen. De statistiek is belangrijk voor beleidsmakers, overheidsfunctionarissen en onderzoekers die de bevolkingsdistributie en politieke organisatie van Nederland bestuderen. Deze informatie kan ook handig zijn om de ontwikkelingen en veranderingen in de regionale administratie van het land te volgen.

In 2020 bedroegen de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg en welzijn 103.2 miljard euro,

In 2020 heeft onze overheid een aanzienlijk bedrag, namelijk 103,2 miljard euro, uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijn. Dit houdt in dat er een enorme som geld gereserveerd en besteed is aan publieke diensten die erop gericht zijn de gezondheid en het welzijn van de burgers te bevorderen en te handhaven. Daarbij kunt u denken aan onder andere ziekenhuizen, huisartspraktijken, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg, maar ook aan welzijnsdiensten zoals maatschappelijk werk en jeugdzorg. Deze uitgaven weerspiegelen de prioriteit die de overheid geeft aan de gezondheid en het welzijn van u, als burger, in dat specifieke jaar, in dit geval 2020.

Nederland heeft in 2021 een Politieke stabiliteit en geen geweld/terrorisme-index van 1.26 (hoogste score is 2.5),

Deze statistiek vermeldt dat Nederland in 2021 een score van 1.26 had op de politieke stabiliteit en geen geweld/terrorisme-index. Deze index meet het niveau van politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld of terrorisme in een bepaald land. De score varieert van -2,5 (erg onstabiel en gewelddadig) tot +2,5 (erg stabiel en vreedzaam). Het feit dat Nederland een score van 1.26 heeft, betekent dat Nederland als een zeer stabiel land wordt beschouwd met weinig tot geen geweld of terrorisme. Het is niet de hoogst mogelijke score, maar het is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde, wat aantoont dat u in een van de stabielere landen ter wereld woont.

Nederland heeft in 2021 een Rule of Law-index van 1.89 (hoogste score is 2.5),

De Rule of Law-index is een instrument dat wordt gebruikt om de mate waarin landen de rechtsstaat naleven, te meten. In 2021 heeft Nederland een score van 1.89 bereikt op deze index. Dit betekent dat Nederland hoog scoort op het gebied van naleving van de rechtsstaat. De index loopt van 0 tot 2.5, waarbij 2.5 de hoogst mogelijke score is. Dus, een score van 1.89 voor Nederland duidt op een sterke naleving van de principes van de rechtsstaat, zoals rechtvaardigheid, transparantie, en de bescherming van de fundamentele rechten. Het laat zien dat u, als inwoner van Nederland, in een land woont dat zeer hoog aangeschreven staat wat betreft de handhaving en respect voor de rechtsstaat.

De Stem van de Burger op de Overheid-index is in 2021 beoordeeld op 1.03 (hoogste score is 2.5),

De ‘Stem van de Burger op de Overheid-index’ is een statistische maatstaf die de tevredenheid van burgers over hun regering weergeeft. In 2021 is deze index beoordeeld op 1.03 op een schaal tot 2.5. Dit getal is dus de gemiddelde score die mensen hebben gegeven aan hun overheid. Het is belangrijk te vermelden dat de maximale score 2.5 is, wat zou duiden op de hoogst mogelijke tevredenheid. Een score van 1.03 betekent dus dat er ruimte is voor verbetering in de ogen van de burger. Het is aan de overheid om te analyseren waar de ontevredenheid vandaan komt en wat er gedaan kan worden om deze score te verbeteren. U, als lezer, kunt aan deze score zien hoe tevreden de gemiddelde burger is met de prestaties van de overheid in het jaar 2021.

Volgens de Reguleringskwaliteitsindex heeft Nederland een score van 1.92 in 2021 (hoogste score is 2.5),

Uit de gegevens van de Reguleringskwaliteitsindex kan worden vastgesteld dat Nederland in 2021 een score van 1.92 heeft behaald. Dit is een hoge score, aangezien de maximaal haalbare score op deze index 2.5 is. Deze index meet de kwaliteit van de beleidsvorming en implementatie van een land, evenals de geloofwaardigheid van de overheid’s toezeggingen om dergelijke beleidsmaatregelen te ontwikkelen. Een score van 1.92 betekent dus dat Nederland uitstekend presteert op het gebied van beleids- en regelgevingskwaliteit en dat het hoog aangeschreven staat in termen van overheidsvertrouwen en efficiëntie in de uitvoering van beleid. Deze score benadrukt dat Nederlandse regelgevende maatregelen over het algemeen als effectief en betrouwbaar worden beschouwd.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://opendata.cbs.nl

2. – https://databank.worldbank.org

Inhoudsopgave