a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Salaris Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van salarisstatistieken, onderbouwd met de meest recente gegevens, waarmee u inzicht krijgt in de huidige salaristrends en -vergelijkingen binnen verschillende sectoren.

 • In 2019 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse loon voor voltijds equivalent medewerkers in Nederland €36.500.
 • In 2020, was het hoogste gemiddelde bruto maandloon in financiële diensten, €5.561.
 • Het laagste gemiddelde bruto maandloon was in branches als horeca in 2020, €1.681.
 • Ongeveer 60% van de werknemers in Nederland verdiende minder dan €34.000 in 2015.
 • In 2019 bedroeg het gemiddelde inkomen van mannen in Nederland €39.000 tegenover €30.000 voor vrouwen.
 • Het modale inkomen in Nederland voor 2020 was €36.500.
 • In 2018 verdienden werknemers in Nederland gemiddeld €34.900.
 • 15% van de Nederlandse werknemers verdient minder dan het minimumloon.
 • De gemiddelde loonstijging in Nederland was 3,0% in 2019.
 • De directeuren van grote bedrijven in Nederland verdienden in 2018 gemiddeld 78 keer meer dan de gemiddelde werknemer.
 • Medisch specialisten hebben het hoogste gemiddelde inkomen in Nederland, ongeveer €130.000 in 2018.
 • De best verdienende beroepsgroepen in 2018 in Nederland waren specialisten in de gezondheidszorg, algemeen directeuren van grote ondernemingen en luchtverkeersleiders.
 • In 2019 was de loonkloof tussen mannen en vrouwen 14% in Nederland.
 • Het gemiddelde jaarinkomen per huishouden in Nederland was ongeveer €33.200 in 2017.
 • In 2018 waren er in Nederland 271.000 personen met een inkomen van €100.000 of meer.

Actuele Salaris Statistieken

In 2019 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse loon voor voltijds equivalent medewerkers in Nederland €36.500.

De statistiek die u hier ziet, vermeldt dat in het jaar 2019 het gemiddelde jaarlijkse loon voor fulltime equivalent (FTE) medewerkers in Nederland €36.500 was. FTE is een maatstaf die wordt gebruikt om het aantal voltijds werkende werknemers in een bedrijf of sectie te bepalen. In dit geval betekent het dat als u in 2019 in Nederland fulltime werkte, u naar alle waarschijnlijkheid gemiddeld een salaris van €36.500 per jaar zou verdienen. Dit gemiddelde omvat alle soorten banen, dus de salarissen in bepaalde sectoren kunnen hoger of lager zijn dan dit bedrag. Het is ook belangrijk om op te merken dat ‘gemiddelde’ betekent dat sommige mensen meer dan dit bedrag hebben verdiend en sommigen minder. Het is dus een indicatie van het algemene verdienstenniveau voor voltijds werkenden in dat jaar in Nederland.

In 2020, was het hoogste gemiddelde bruto maandloon in financiële diensten, €5.561.

In de opgegeven statistiek richt men zich op het gemiddelde bruto maandloon in de financiële dienstverlening in het jaar 2020. Deze statistiek toont aan dat het hoogste gemiddelde bruto maandloon in deze sector €5.561 bedroeg. Dit betekent dat wanneer u alle bruto maandlonen van werknemers in de financiële dienstverlening bij elkaar optelt en vervolgens deelt door het totale aantal werknemers in deze sector, de uitkomst gemiddeld €5.561 per maand is. Dit is het hoogste gemiddelde vergeleken met andere sectoren in dit specifieke jaar. De nadruk ligt op ‘bruto’, wat betekent dat dit bedrag wordt verdiend voordat belastingen en andere aftrekposten in mindering worden gebracht. Het geeft aan dat de financiële dienstverlening over het algemeen een goedbetaalde sector is.

Het laagste gemiddelde bruto maandloon was in branches als horeca in 2020, €1.681.

Deze statistiek geeft informatie over het gemiddelde bruto maandloon in verschillende bedrijfstakken in het jaar 2020. Uit de gegevens blijkt dat de horecasector het laagste gemiddelde bruto maandloon had, namelijk €1.681. Dus, als u in 2020 in de horeca werkte, dan was de kans groot dat uw bruto maandloon dicht bij dit bedrag lag. Dit gemiddelde vormt een schatting van het algemene loonniveau in deze sector, maar individuele lonen kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van de specifieke functie, ervaring en andere factoren. Het is dus belangrijk om te begrijpen dat dit een algemene weergave is en mogelijk niet de exacte situatie voor iedereen in de horeca weerspiegelt.

Ongeveer 60% van de werknemers in Nederland verdiende minder dan €34.000 in 2015.

De statistiek ‘Ongeveer 60% van de werknemers in Nederland verdiende minder dan €34.000 in 2015’ betekent dat in het jaar 2015, meer dan de helft van de werkzame bevolking in Nederland een bruto jaarinkomen had dat lager was dan €34.000. Dat wil zeggen, als we alle inkomsten van alle werknemers in Nederland in kaart zouden brengen en deze in opklimmende volgorde zouden rangschikken, dan zou u zien dat 60% van deze inkomsten onder de €34.000 grens valt. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze statistiek een breed scala aan individuen omvat, van parttime werknemers tot fulltime medewerkers in verschillende sectoren en op diverse posities. Houd er ook rekening mee dat dit een bruto inkomen betreft; belastingen, sociale verzekeringen en andere aftrekposten zijn niet in dit bedrag inbegrepen.

In 2019 bedroeg het gemiddelde inkomen van mannen in Nederland €39.000 tegenover €30.000 voor vrouwen.

Dit betekent dat in 2019 mannen in Nederland gemiddeld €39.000 verdienden, terwijl vrouwen gemiddeld €30.000 verdienden. Deze cijfers geven de inkomensverdeling weer tussen de geslachten in dat specifieke jaar. Het is belangrijk op te merken dat een gemiddelde het totale inkomen, gedeeld door het aantal mensen, aangeeft, dus er zullen individuen zijn die meer of minder dan dit bedrag verdienen. Deze statistiek kan ook mogelijke inkomensverschillen op basis van geslacht in Nederland suggereren, hoewel aanvullende factoren zoals type werk, uren en ervaringsniveaus ook overwogen moeten worden bij het interpreteren van dit gegeven. U moet zich ook bewust zijn dat hoewel deze cijfers gemiddelden zijn, dit niet betekent dat alle mannen meer verdienden dan vrouwen, of vice versa. Het is enkel een algemene weergave van de inkomenssituatie in Nederland in 2019.

Het modale inkomen in Nederland voor 2020 was €36.500.

Het modale inkomen is een statistisch begrip dat gebruikt wordt om het meest voorkomende inkomen aan te duiden. Met andere woorden, het is het inkomen dat het vaakst voorkomt binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Wanneer we spreken over het modale inkomen in Nederland voor 2020, dat €36.500 was, betekent dit dat dit het inkomen was dat het meest frequent verdiend werd onder de werkende bevolking in dat jaar. Het geeft u dus een idee van het inkomen dat de meeste mensen in Nederland in 2020 verdienden. Echter, dit betekent niet per se dat het de gemiddelde inkomsten representeert, omdat het gemiddelde ook rekening houdt met extremen aan beide uiteinden van de schaal.

In 2018 verdienden werknemers in Nederland gemiddeld €34.900.

De statistiek die u ziet betekent dat in het jaar 2018, de gemiddelde inkomsten van een werknemer in Nederland €34.900 per jaar waren. Hierbij wordt niet onderscheid gemaakt tussen fulltime en parttime werknemers. Voor deze berekening worden alle inkomsten van werknemers in Nederland bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het totaal aantal werknemers. De uitkomst van dat rekenproces is dus het gemiddelde inkomen per werknemer per jaar. Het is belangrijk om te realiseren dat dit een gemiddelde is. Het werkelijke inkomen kan variëren van persoon tot persoon en wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het soort werk dat men doet, opleidingsniveau, ervaring en het aantal uren dat men per week werkt.

15% van de Nederlandse werknemers verdient minder dan het minimumloon.

In deze statistiek wordt gesteld dat 15% van de Nederlandse werknemers minder verdient dan het minimumloon. Dit betekent dat van elke 100 werknemers in Nederland, er 15 zijn die een loon ontvangen dat lager is dan het wettelijk vastgestelde minimumloon. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat iemand parttime werkt, in een sector werkt waar lage lonen gebruikelijk zijn, of misschien zijn er andere, specifieke voorwaarden op hun arbeidsovereenkomst van toepassing. Let op, een loon dat lager is dan het minimumloon is in principe niet toegestaan, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Als u zich in deze situatie bevindt, is het belangrijk om uw rechten en mogelijkheden te onderzoeken.

De gemiddelde loonstijging in Nederland was 3,0% in 2019.

Deze statistiek houdt in dat het gemiddelde salaris van werknemers in Nederland in het jaar 2019 is gestegen met 3,0%. Dit betekent niet dat iedereen exact 3,0% meer is gaan verdienen. Het is een gemiddelde, wat betekent dat sommige mensen mogelijk een hogere loonstijging hebben gehad, terwijl anderen misschien minder of zelfs helemaal geen loonstijging hebben ervaren. Het geeft over het algemeen aan dat de lonen zijn gestegen, wat kan duiden op een positieve economische trend waarin bedrijven in staat waren om hun werknemers meer te betalen. Om een beter beeld te krijgen van wat dit voor u persoonlijk betekent, zou u uw loonstijging moeten vergelijken met dit nationale gemiddelde.

De directeuren van grote bedrijven in Nederland verdienden in 2018 gemiddeld 78 keer meer dan de gemiddelde werknemer.

In deze statistiek wordt een vergelijking gemaakt tussen het inkomen van directeuren van grote bedrijven in Nederland en dat van de gemiddelde werknemer in 2018. Het getal 78 geeft de verhouding weer tussen deze twee inkomens. Dat betekent dat als de gemiddelde werknemer een euro verdient, de gemiddelde directeur van een groot bedrijf 78 euro verdient. Deze verhouding kan als indicatie dienen voor de inkomensongelijkheid binnen bedrijven. Het is cruciaal om te begrijpen dat het hier om een gemiddelde gaat: sommige directeuren zullen aanzienlijk meer verdienen dan dit gemiddelde, terwijl anderen minder zullen verdienen. Dit geldt ook voor de gemiddelde werknemer. Het is dus een brede schets van het inkomenslandschap, maar kan u een idee geven over de algemene trend in inkomensverschillen binnen grote bedrijven in Nederland.

Medisch specialisten hebben het hoogste gemiddelde inkomen in Nederland, ongeveer €130.000 in 2018.

De statistiek geeft aan dat medisch specialisten het hoogste gemiddelde inkomen genieten in Nederland, dat in 2018 ongeveer €130.000 bedroeg. Dit betekent dat wanneer we alle beroepen in Nederland vergelijken, medisch specialisten gemiddeld gezien het meest verdienen. Dit gemiddelde omvat de totale groep van medisch specialisten, welke bestaat uit verschillende specialisaties zoals cardiologen, radiologen, en chirurgen, waarbij sommigen wellicht meer verdienen dan anderen. Het is ook belangrijk op te merken dat dit een gemiddelde is; sommige specialisten verdienen mogelijk minder en anderen mogelijk meer dan dit bedrag. Het is een indicatie van het inkomen van deze beroepsgroep in verhouding tot andere beroepen in Nederland.

De best verdienende beroepsgroepen in 2018 in Nederland waren specialisten in de gezondheidszorg, algemeen directeuren van grote ondernemingen en luchtverkeersleiders.

In 2018 in Nederland hadden de specialisten in de gezondheidszorg, algemene directeuren van grote ondernemingen en luchtverkeersleiders de hoogste inkomens. Dit betekent dat deze beroepsgroepen gemiddeld meer geld verdienden dan mensen in andere beroepen. Dus, als u in één van deze beroepen werkte in 2018, dan heeft u waarschijnlijk meer verdiend dan uw collega’s in andere sectoren. Echter, dit statistiek betekent niet dat iedereen in deze beroepsgroepen hetzelfde bedrag verdiende. Het is slechts een gemiddelde, er zouden nog steeds individuele verschillen kunnen zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals ervaringsniveau, specialisatie en de precieze omvang van de onderneming of de locatie van de gezondheidsinstelling.

In 2019 was de loonkloof tussen mannen en vrouwen 14% in Nederland.

De statistiek ‘in 2019 was de loonkloof tussen mannen en vrouwen 14% in Nederland’ betekent dat er een significant verschil was in de gemiddelde verdiensten tussen mannen en vrouwen. Concreet betekent dit dat als een man bijvoorbeeld €100 zou verdienen, een vrouw in een vergelijkbare functie gemiddeld €86 zou verdienen. Het is dus het verschil in loon uitgedrukt in een percentage. Deze kloof van 14% illustreert niet alleen een ongelijkheid in loon tussen geslachten, maar kan ook een indicator zijn van andere factoren zoals discriminatie, een onevenwichtige verdeling van leidinggevende posities, en verschil in werktijdpatroon etc. Hoewel er stappen worden ondernomen om deze kloof te dichten, is het duidelijk dat er in 2019 nog steeds een meetbaar verschil was.

Het gemiddelde jaarinkomen per huishouden in Nederland was ongeveer €33.200 in 2017.

Als u naar de statistiek kijkt dat het gemiddelde jaarinkomen per huishouden in Nederland in 2017 ongeveer €33.200 was, betekent dit dat als u alle jaarinkomens van alle huishoudens in Nederland bij elkaar optelt en dan deelt door het totaal aantal huishoudens, u op dit bedrag uitkomt. Dit cijfer is gebaseerd op gegevens over het inkomen uit arbeid, sociale uitkeringen en andere bronnen. Het is belangrijk om op te merken dat dit een gemiddelde is, wat betekent dat er huishoudens zijn die meer en minder verdienen dan dit bedrag. Het dient als een algemeen beeld van het economisch welzijn van huishoudens in Nederland. Het cijfer kan variëren afhankelijk van factoren zoals locatie, grootte van het huishouden, opleidingsniveau en leeftijd. Dus hoewel het een nuttige statistiek is, moet het worden bekeken in de context van een verscheidenheid aan andere gegevens om een volledig beeld van inkomensverschillen in Nederland te krijgen.

In 2018 waren er in Nederland 271.000 personen met een inkomen van €100.000 of meer.

In de statistiek die hier wordt gepresenteerd, wordt aangegeven dat in het jaar 2018 er 271.000 mensen in Nederland waren met een inkomen van €100.000 of meer. Dit betekent dat deze mensen binnen dat jaar een bedrag hebben verdiend dat gelijk of hoger is aan dit bedrag. Er wordt niet expliciet vermeld waar dit inkomen precies vandaan komt – het kan bijvoorbeeld salaris zijn, maar het kunnen ook inkomsten uit beleggingen, een eigen bedrijf of andere bronnen zijn. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat deze statistiek slechts een momentopname is van dat specifieke jaar, en kan variëren van jaar tot jaar afhankelijk van verschillende economische omstandigheden. Kortom, u dient deze statistiek te interpreteren als het aantal mensen binnen Nederland die in het jaar 2018 een inkomen van minstens honderdduizend euro hebben verdiend.

Referenties

0. – https://www.ser.nl

1. – https://financieel.infonu.nl

2. – https://www.cbs.nl

3. – https://www.medischcontact.nl

Inhoudsopgave