a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Sociaal Werk Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost bieden we u een actueel overzicht van de laatste statistieken in het sociaal werk, inclusief recente gegevens, trends en inzichten om u te helpen de huidige situatie beter te begrijpen en te navigeren.

 • 1. In 2019 waren er ongeveer 49600 sociale werkers in Nederland. Bron: CBS,
 • 2. In 2019 was 16% van de sociale werkers jonger dan 35 jaar. Bron: CBS,
 • 3. Ruim 80% van de sociale werkers is vrouw. Bron: CBS,
 • 4. In 2019 werkte 77% van de sociale werkers parttime. Bron: CBS,
 • 5. 46% van de sociale werkers heeft een HBO-opleiding. Bron: CBS,
 • 6. 44% van de sociale werkers werkt in de gezondheids- en welzijnszorg. Bron: CBS,
 • 7. Ongeveer 40% van alle sociale werkers werkt in de jeugdzorg. Bron: Movisie,
 • 8. In 2020 zijn er gemiddeld 3 vacatures per sociale werker. Bron: UWV,
 • 9. 92% van sociale werkers ervaart hoge werkdruk. Bron: FNV,
 • 10. Van de sociale werkers heeft 62% last van emotionele uitputting.
  Bron: FNV,
 • 11. Van de sociale werkers krijgt 31% te maken met agressie en geweld op het werk. Bron: DUO,
 • 12. Van de sociale werkers zegt 80% dat hun werk emotioneel veeleisend is. Bron: TNO,
 • 13. Bijna 75% van de sociale werkers heeft te maken met een hoge mentale werkbelasting. Bron: TNO,
 • 14. Ruim 60% van de sociale werkers is zeer tevreden met hun werk. Bron: FSW,
 • 15. Social werkers worden in Nederland het meest ingezet in de ouderenzorg, gevolgd door gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Bron: CBS,

Actuele Sociaal Werk Statistieken

1. In 2019 waren er ongeveer 49600 sociale werkers in Nederland. Bron: CBS,

Uit de verstrekte statistieken van het CBS blijkt dat er in 2019 ongeveer 49600 sociale werkers in Nederland waren. Dit betekent dat er in dat jaar bijna 50.000 professionals waren die zich bezighielden met het leveren van hulp en ondersteuning aan individuen, families en gemeenschappen in nood. Deze professionals kunnen allerlei rollen vervullen, van gezinshulpverlening, jeugdzorg tot ondersteuning aan ouderen of gehandicapten. Sociale werkers spelen een essentiële rol in de samenleving door kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. Het is dus van belang om te erkennen dat bijna 50.000 Nederlanders zich in 2019 hebben ingezet voor dit cruciale werk.

2. In 2019 was 16% van de sociale werkers jonger dan 35 jaar. Bron: CBS,

Volgens de statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in 2019 was 16% van de mensen werkzaam in het sociale werk jonger dan 35 jaar. Wat betekent dit voor u? Dit geeft aan dat het merendeel, namelijk 84%, van de sociale werkers in dat jaar ouder was dan 35. De leeftijdsverdeling in deze beroepsgroep was dus zwaar naar de oudere leeftijdsgroepen verschoven. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit verschillende implicaties kan hebben, zoals potentiële problemen met betrekking tot de vervanging van oudere werknemers die met pensioen gaan. Deze gegevens zijn nuttig bij het vormen van HR-beleid en strategieën in het sociale werk veld.

3. Ruim 80% van de sociale werkers is vrouw. Bron: CBS,

Uit de statistieken van het CBS blijkt dat meer dan 80% van de sociale werkers vrouw is. Met andere woorden, als u honderd sociale werkers zou tellen, zouden ongeveer tachtig van hen waarschijnlijk vrouwen zijn. Dit cijfer toont een significant overwicht van vrouwen in deze sector. Dit kan verscheidene redenen hebben, zoals bijvoorbeeld dat het beroep traditioneel gezien als ‘vrouwelijk’ wordt beschouwd, of dat vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot beroepen in de sociale sector. Het is echter belangrijk te benadrukken dat dit niets zegt over de bekwaamheid van mannelijke sociale werkers. Het is slechts een weerspiegeling van de huidige demografische verdeling in deze sector.

4. In 2019 werkte 77% van de sociale werkers parttime. Bron: CBS,

Uit de statistiek van het CBS blijkt dat in 2019 maar liefst 77% van de sociale werkers parttime werkte. Dit betekent dat meer dan driekwart van de personen in deze beroepsgroep niet fulltime werkte, maar verkoos hun werkweek te verminderen om verschillende redenen. Dit kan zijn vanwege persoonlijke omstandigheden, balans tussen werk en privéleven of misschien omdat deeltijdwerk beter past bij de aard van hun taken. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat deze cijfers flexibele werktijden en -omstandigheden in de sector weerspiegelen. Let op, deze gegevens betreffen 2019, de situatie kan inmiddels veranderd zijn.

5. 46% van de sociale werkers heeft een HBO-opleiding. Bron: CBS,

Volgens gegevens van het CBS heeft bijna de helft van de sociale werkers in Nederland, specifiek 46%, een HBO-opleiding afgerond. Dit betekent dat een vrij groot aantal van deze professionals hoger beroepsonderwijs heeft genoten. Deze statistiek geeft u een indicatie van het opleidingsniveau onder sociale werkers. Het impliceert dat als u interactie heeft met een sociale werker, er een kans van bijna één op twee is dat deze persoon een HBO-diploma heeft. Het onderstreept ook het belang dat in dit beroepsveld wordt gehecht aan een gevorderde opleiding.

6. 44% van de sociale werkers werkt in de gezondheids- en welzijnszorg. Bron: CBS,

Uit de statistieken van het CBS blijkt dat 44% van de sociale werkers werkzaam is in de gezondheids- en welzijnszorg. Dit betekent dat bijna de helft van de mensen die in de sociale werksector werken, hun vaardigheden en expertise gebruiken om te helpen in gebieden die direct gerelateerd zijn aan gezondheid en welzijn. Deze gebieden kunnen onder meer gezondheidszorginstellingen, ziekenhuizen, openbare gezondheidsdiensten, welzijnsorganisaties en andere soortgelijke instellingen zijn. Het geeft u een inzicht in hoe een groot deel van deze professionals hun rol opnemen in de samenleving, met de nadruk op de gezondheids- en welzijnsbehoeften van mensen.

7. Ongeveer 40% van alle sociale werkers werkt in de jeugdzorg. Bron: Movisie,

Uit de statistiek die is verzameld door Movisie blijkt dat bijna 40% van alle sociale werkers werkzaam is binnen de jeugdzorg. Dit betekent dat als u naar het totaal aantal mensen kijkt, die in de sociale werksector werken, bijna de helft van hen een functie bekleedt die direct is gerelateerd aan de zorg voor jongeren. Het kan gaan om werkers in geestelijke gezondheidsinstellingen, pleegzorg, jeugdreclassering of andere instellingen die diensten leveren aan jongeren. Dit hoge percentage toont aan hoe belangrijk de jeugdzorg is binnen het veld van sociaal werk.

8. In 2020 zijn er gemiddeld 3 vacatures per sociale werker. Bron: UWV,

U kunt uit de gegeven statistiek opmaken dat er in 2020 gemiddeld drie vacatures waren voor elke sociaal werker in de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er meer vraag was naar sociale werkers dan dat er beschikbare professionals waren in het veld. Daarom waren er drie open posities die gevuld konden worden voor elke bestaande sociale werker, volgens de gegevens die zijn verstrekt door het UWV. Met andere woorden, er was een hoge vraag naar sociale werkers in 2020.

9. 92% van sociale werkers ervaart hoge werkdruk. Bron: FNV,

Volgens recente gegevens van de FNV blijkt dat een overweldigende meerderheid van sociale werkers in Nederland – maar liefst 92% – aangeeft een hoge werkdruk te ervaren. Dit betekent dat bijna alle sociale werkers enorm onder druk staan in hun beroep. In dagelijkse termen betekent dit dat als u een groep van 100 sociale werkers zou nemen, 92 van hen zouden melden dat ze een grote hoeveelheid stress en druk voelen als gevolg van hun werk. Dit is een belangrijk gegeven om te overwegen, vooral in discussies over werkomstandigheden en arbeidsrechten in de sector van sociale werkers.

10. Van de sociale werkers heeft 62% last van emotionele uitputting.
Bron: FNV,

Deze statistiek gaat over de emotionele gesteldheid van sociale werkers. Volgens deze gegevens van FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), ondervindt 62% van de sociale werkers last van emotionele uitputting. Dit betekent dat iets meer dan de helft van deze professionals te maken krijgt met hoge niveaus van stress, frustratie en/of vermoeidheid die verband houden met hun werk. Deze emotionele uitputting kan een direct gevolg zijn van de intensieve interacties met cliënten en de stressvolle aard van hun werk. Het is belangrijk voor u om te weten dat deze cijfers duiden op de noodzaak van een betere geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning voor sociale werkers.

11. Van de sociale werkers krijgt 31% te maken met agressie en geweld op het werk. Bron: DUO,

Volgens een onderzoek van DUO wordt maar liefst 31% van de sociale werkers tijdens hun beroepsuitoefening geconfronteerd met agressie en geweld. Dit betekent dat iets minder dan een derde van de mensen in deze sector tijdens hun werk te maken krijgt met dergelijke heftige situaties. Richten we onze aandacht op deze statistiek, dan wordt duidelijk hoe belangrijk het is om adequate steun en veiligheidsmaatregelen te bieden aan deze professionals. Dus, als u een sociale werker bent of in deze sector werkzaam bent, kan er een significant risico bestaan dat u geconfronteerd wordt met agressief en gewelddadig gedrag in uw werkomgeving.

12. Van de sociale werkers zegt 80% dat hun werk emotioneel veeleisend is. Bron: TNO,

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 80% van de sociale werkers aangeeft dat hun werk emotioneel veeleisend is. Dat wil zeggen, 8 op de 10 sociale werkers voelen zich op emotioneel vlak flink uitgedaagd door hun beroep. Dit kan variëren van het voortdurend tonen van empathie, het omgaan met zware levenssituaties van cliënten, tot en met het verwerken van hun eigen emotionele reacties op het werk. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze statistiek, omdat het de emotionele belasting benadrukt die gepaard gaat met sociale werkpraktijken, terwijl het ook het belang van emotionele ondersteuning en zelfzorg voor professionals in deze sector onderstreept.

13. Bijna 75% van de sociale werkers heeft te maken met een hoge mentale werkbelasting. Bron: TNO,

Uit onderzoek van TNO blijkt dat bijna driekwart (75%) van de sociale werkers een hoge mentale werkbelasting ervaart. Dit betekent dat deze groep werknemers zich in hun werk vaak geestelijk overbelast voelt. Dit kan ontstaan door verschillende factoren zoals hoge werkdruk, emotioneel zware situaties, complexiteit van de taken en de noodzaak om telkens weer te schakelen tussen verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Wanneer deze mentale belasting buitensporig of chronisch wordt, loopt de werknemer het risico op mentale gezondheidsproblemen zoals stress, burn-out of depressie. Het is daarom essentieel dat in deze sector voldoende aandacht wordt besteed aan preventieve maatregelen, ondersteuning en zorg voor het personeel.

14. Ruim 60% van de sociale werkers is zeer tevreden met hun werk. Bron: FSW,

Volgens de statistiek van FSW blijkt dat meer dan 60% van de sociale werkers zeer tevreden is met hun werk. Dit zegt dus dat in de sociale sector, bijna twee derde van de professionals hun werk niet alleen als voldoende of bevredigend beoordelen, maar zelfs als zeer tevredenstellend. Ze krijgen veel voldoening van hun functie, wat suggereert dat deze baan hen bevredigt op verschillende aspecten zoals loon, werkomgeving, taken, collega’s, enz. Dit kan een positieve uitwerking hebben op hun algehele welzijn en werkprestaties. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat een groter percentage zeer tevreden werknemers vaak samenhangt met hogere productiviteit en betere resultaten op de werkplek.

15. Social werkers worden in Nederland het meest ingezet in de ouderenzorg, gevolgd door gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Bron: CBS,

De statistiek hierboven toont dat in Nederland sociale werkers het meest actief zijn in de ouderenzorg. Dit betekent dat van alle sectoren waar sociale werkers worden ingezet, zij het meest werkzaam zijn binnen de ouderenzorg. Hierin ondersteunen ze ouderen met diverse behoeften, zoals persoonlijke verzorging, medische zorg, en emotionele steun. Daarnaast wordt benadrukt dat sociale werkers ook zeer betrokken zijn in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Dit geeft aan dat zij een cruciale rol spelen in het ondersteunen van mensen met een handicap en personen die worstelen met hun psychische gezondheid. Deze gegevens zijn gebaseerd op CBS-onderzoek, wat een betrouwbare bron is. Het bewijst het belang van sociale werkers in verschillende aspecten van de Nederlandse zorgsector. Zo ziet u maar, hun inzet en competenties zijn onmisbaar in diverse zorggebieden in onze samenleving.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.fsw.vu.nl

2. – https://www.movisie.nl

3. – https://www.uwv.nl

4. – https://www.monitorarbeid.tno.nl

5. – https://www.duo-onderwijsonderzoek.nl

6. – https://www.fnv.nl

Inhoudsopgave