a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Statistieken Koolstofvoetafdruk: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt verwachten dat u inzicht krijgt in de meest recente statistieken en trends met betrekking tot de koolstofvoetafdruk, onderbouwd met bijgewerkte gegevens en duidelijke interpretaties die u helpen de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstperspectieven te begrijpen.

 • Wereldwijd zijn bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde uitstoot,
 • De gemiddelde carbon footprint voor een persoon in de wereld is ongeveer 4 ton. De gemiddelde footprint voor een persoon in de Verenigde Staten is 16 ton,
 • In 2017 was de luchtvaart verantwoordelijk voor 2,4% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot,
 • Naar schatting stoot het gemiddelde elektrische voertuig gedurende zijn levensduur de helft van de CO2 uit in vergelijking met een gemiddelde auto op benzine,
 • Kolenstroom heeft een voetafdruk van 820gCO2/kWh, in vergelijking met 490gCO2/kWh voor gas en 10gCO2/kWh voor windenergie,
 • 27% van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide wordt geproduceerd door China,
 • Sinds 1850 is er ongeveer 1500 gigaton CO2 in de atmosfeer uitgestoten door menselijke activiteiten,
 • Slechts vijf landen zijn verantwoordelijk voor 60% van de wereldwijde CO2-uitstoot,
 • Jaarlijks worden naar schatting 8 gigaton plastic geproduceerd, wat overeenkomt met de uitstoot van 1,6 gigaton CO2,
 • Het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs zijn laagste CO2-uitstoot geregistreerd sinds 1894,
 • De olie- en gasindustrie stoot jaarlijks ongeveer 3,4 miljard ton CO2-equivalent (GtCO2e) uit,
 • Ongeveer 11% van alle wereldwijde broeikasgasemissies veroorzaakt door de mens komt van de ontbossing,
 • De uitstoot van de wereldwijde bouwsector bedraagt ​​ongeveer 8 gigaton CO2 per jaar,
 • Het Internationaal Energieagentschap rapporteerde dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2019 33 gigaton bedroeg,

Actuele Statistieken Koolstofvoetafdruk

Wereldwijd zijn bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde uitstoot,

De statistiek die aangeeft dat ‘wereldwijd bedrijven verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de wereldwijde uitstoot’, werpt licht op hoe industrieën en commerciële activiteiten bijdragen aan de milieuvervuiling. Dit percentage geeft aan dat bedrijven een aanzienlijk deel van de verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering en de toenemende niveaus van vervuilende stoffen in de atmosfeer. Het is belangrijk dat u, als lezer, begrijpt dat de impact van deze uitstoot zich manifesteert in de vorm van opwarming van de aarde, smelting van poolijs en andere ernstige milieuveranderingen. Het benadrukt ook het belang voor bedrijven om duurzamer te worden en hun CO2-voetafdruk te verminderen om de klimaatverandering tegen te gaan.

De gemiddelde carbon footprint voor een persoon in de wereld is ongeveer 4 ton. De gemiddelde footprint voor een persoon in de Verenigde Staten is 16 ton,

De statistiek die u voor u heeft, gaat over de gemiddelde carbon footprint (koolstofvoetafdruk) per persoon in zowel de wereld als de Verenigde Staten. Het maakt duidelijk hoeveel CO2 (koolstofdioxide) uitstoot een gemiddeld persoon veroorzaakt door dagelijkse activiteiten, zoals reizen, voedselproductie, verwarming en elektriciteitsverbruik. Wereldwijd bedraagt de gemiddelde koolstofvoetafdruk per persoon ongeveer 4 ton. Dit betekent dat elke persoon op deze planeet gemiddeld bijdraagt aan de uitstoot van 4 ton CO2 per jaar. De statistiek wijst ook uit dat de gemiddelde koolstofvoetafdruk van een individueel persoon in de Verenigde Staten vier keer hoger is – 16 ton per jaar. Dit betekent dat de gemiddelde Amerikaan vier keer zoveel CO2 uitstoot als het wereldwijde gemiddelde. Dit kan wijzen op een hoger gebruik en verbruik van fossiele brandstoffen en andere koolstofuitstotende activiteiten in de Verenigde Staten vergeleken met de rest van de wereld.

In 2017 was de luchtvaart verantwoordelijk voor 2,4% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot,

De statistiek die stelt dat ‘in 2017 de luchtvaart verantwoordelijk was voor 2,4% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot’ geeft inzicht in hoeveel bijdrage de luchtvaartsector levert aan de wereldwijde CO2-uitstoot. De uitstoot van CO2, of kooldioxide, speelt een grote rol bij de opwarming van de aarde en in de klimaatverandering. Daarom is het nuttig om te weten hoeveel verschillende sectoren bijdragen aan deze uitstoot. Als u de statistiek bekijkt, zult u zien dat een klein percentage van de uitstoot afkomstig is van vliegtuigen. Dit lijkt misschien een klein percentage, maar gezien het feit dat er honderden sectoren zijn die bijdragen aan de CO2-uitstoot, is 2,4% toch een aanzienlijk aandeel. Het is ook belangrijk op te merken dat de uitstoot van de luchtvaart snel toeneemt in vergelijking met andere sectoren. Zo helpt deze statistiek ons te begrijpen waar knelpunten liggen bij het aanpakken van de klimaatverandering.

Naar schatting stoot het gemiddelde elektrische voertuig gedurende zijn levensduur de helft van de CO2 uit in vergelijking met een gemiddelde auto op benzine,

Deze statistiek beschrijft de milieu-impact van elektrische voertuigen in vergelijking met benzineauto’s. Volgens de schatting produceert een gemiddeld elektrisch voertuig tijdens zijn volledige levensduur ongeveer 50% minder koolstofdioxide (CO2) dan een gemiddelde benzineauto. U moet begrijpen dat CO2 een van de belangrijkste broeikasgassen is, en de grootschalige uitstoot ervan draagt bij aan de opwarming van de aarde. Deze statistiek houdt dus in dat overschakelen op elektrische voertuigen kan helpen bij de vermindering van de CO2-uitstoot en zo bijdraagt aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Kolenstroom heeft een voetafdruk van 820gCO2/kWh, in vergelijking met 490gCO2/kWh voor gas en 10gCO2/kWh voor windenergie,

Het betekent dat het genereren van elektriciteit via verschillende bronnen een verschillende hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) uitstoot. Dit wordt uitgedrukt als de hoeveelheid CO2 die per kilowattuur (kWh) energie wordt geproduceerd. Als we deze statistieken bekijken, zien we dat kolenstroom de hoogste CO2-voetafdruk heeft, met een uitstoot van 820 gram CO2 per kWh energie. Daarentegen is de CO2-uitstoot van gas minder, namelijk 490 gram CO2 per kWh. Windenergie is echter verreweg de schoonste in termen van CO2-uitstoot, met slechts 10 gram CO2 per kWh geproduceerde energie. Dit kan u een idee geven van het milieu-impact en de duurzaamheid van deze verschillende energiebronnen.

27% van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide wordt geproduceerd door China,

U heeft mogelijk gehoord dat 27% van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide wordt geproduceerd door China. Dit betekent dat van alle koolstofdioxide (CO2) – een van de belangrijkste broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde – die elk jaar in de wereld wordt uitgestoten, iets meer dan een kwart afkomstig is uit China. Dit is belangrijk om op te merken gezien de rol van CO2 bij klimaatverandering. Als de grootste enkele bron van wereldwijde CO2-uitstoot heeft China een unieke verantwoordelijkheid en cruciale rol om uitstoot te verminderen. Dit onderstreept ook het belang van internationale samenwerking om klimaatverandering aan te pakken, omdat het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot een inspanning van alle landen vereist.

Sinds 1850 is er ongeveer 1500 gigaton CO2 in de atmosfeer uitgestoten door menselijke activiteiten,

U zult wel hebben gehoord dat sinds 1850 er ongeveer 1500 gigaton CO2 in de atmosfeer is uitgestoten door menselijke activiteiten. Om dit in perspectief te plaatsen, denk aan een gigaton als een biljoen kilogram. Dit betekent dat we sinds het midden van de 19e eeuw ongeveer 1500 biljoen kilogram CO2 hebben uitgestoten als resultaat van menselijke activiteiten. Deze activiteiten omvatten niet alleen industriële processen zoals productie en mijnbouw, maar ook zaken als transport, energieproductie, en ontbossing. Deze enorme hoeveelheid uitgestoten CO2 draagt bij aan het broeikaseffect, wat op zijn beurt bijdraagt aan wereldwijde klimaatverandering. Dit is een significant statistisch feit waarvan we alle gevolgen op ons milieu steeds duidelijker beginnen te zien.

Slechts vijf landen zijn verantwoordelijk voor 60% van de wereldwijde CO2-uitstoot,

Uit de vermelde statistiek blijkt een duidelijk en zorgwekkend feit over de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2), een belangrijk broeikasgas. De gegevens suggereren dat slechts vijf landen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 60% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Dit betekent dat hoewel er bijna 200 landen op aarde zijn, de overweldigende meerderheid van de CO2-uitstoot tot een klein aantal van die landen kan worden herleid. De resterende 40% van de uitstoot wordt verspreid over de overige landen. Dit zou u aan het denken kunnen zetten over de ongelijke bijdragen aan de klimaatverandering en de noodzaak voor internationale samenwerking en verantwoordelijkheid om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken.

Jaarlijks worden naar schatting 8 gigaton plastic geproduceerd, wat overeenkomt met de uitstoot van 1,6 gigaton CO2,

Uit de vermelde statistiek blijkt dat er elk jaar naar schatting 8 gigaton plastic wordt geproduceerd. Deze productie leidt tot de uitstoot van 1,6 gigaton CO2. U moet weten dat een gigaton een eenheid is die gelijk is aan een miljard ton. Dus in eenvoudige woorden wordt er jaarlijks ongeveer acht miljard ton plastic geproduceerd. Tijdens dit productieproces wordt 1,6 miljard ton CO2 uitgestoten als neveneffect. Dit geeft aan dat de productie van plastic niet alleen leidt tot grote hoeveelheden wegwerpmateriaal, maar ook een aanzienlijke bijdrage levert aan de klimaatverandering door de toename van de CO2-uitstoot. Het is daarom van belang om bewuster om te gaan met het gebruik van plastic in ons dagelijks leven.

Het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs zijn laagste CO2-uitstoot geregistreerd sinds 1894,

U zult geïnteresseerd zijn om te weten dat de CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk onlangs tot een opmerkelijk laag niveau is gedaald. Volgens de laatste statistieken heeft het land zijn laagste CO2-uitstoot geregistreerd sinds 1894. Dit betekent dat het niveau van de CO2-uitstoot nu vergelijkbaar is met het niveau van meer dan een eeuw geleden. Dit is een belangrijke prestatie omdat CO2, oftewel koolstofdioxide, een van de belangrijkste broeikasgassen is die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dus deze daling is een positieve stap richting het verminderen van de impact van klimaatverandering. Dit kan het resultaat zijn van verschillende factoren, waaronder veranderingen in de manier waarop het Verenigd Koninkrijk energie produceert en verbruikt, maar ook door ingrijpende beleidsmaatregelen en technologische vooruitgang op het gebied van duurzame energie.

De olie- en gasindustrie stoot jaarlijks ongeveer 3,4 miljard ton CO2-equivalent (GtCO2e) uit,

U moet weten dat deze statistiek aangeeft hoeveel CO2-equivalent de olie- en gasindustrie jaarlijks uitstoot. CO2-equivalenten zijn een manier om verschillende soorten broeikasgassen om te zetten in een gemeenschappelijke maat, vergelijkbaar met de effecten van CO2 op het broeikaseffect. In dit geval wordt geschat dat de olie- en gasindustrie elk jaar ongeveer 3,4 miljard ton van deze CO2-equivalenten uitstoot. Met andere woorden, de uitstoot van deze industrie heeft hetzelfde effect op het broeikaseffect zoals het vrijkomen van 3,4 miljard ton CO2 in de atmosfeer elk jaar. Het is een significant getal dat een duidelijk beeld geeft van de impact van deze industrie op klimaatverandering.

Ongeveer 11% van alle wereldwijde broeikasgasemissies veroorzaakt door de mens komt van de ontbossing,

U dient te begrijpen dat ongeveer 11% van alle wereldwijde broeikasgasemissies die door menselijke activiteiten worden veroorzaakt, afkomstig is van ontbossing. Dit betekent, in eenvoudige bewoording, dat bijna een achtste van alle schadelijke gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde en klimaatveranderingen, voortkomen uit de acties van het kappen en verbranden van bossen. Deze bossen zijn cruciaal omdat ze als natuurlijke ‘sinks’ of reservoirs dienen, die grote hoeveelheden koolstofdioxide absorberen – een van de belangrijkste broeikasgassen. Wanneer deze bossen worden vernietigd, wordt niet alleen deze cruciale koolstofopslagcapaciteit vernietigd, maar de koolstof die ze opgeslagen hadden, wordt ook vrijgegeven in de atmosfeer, waardoor de algehele broeikasgasconcentraties toenemen. Daarom vormt ontbossing een aanzienlijk deel van de menselijk veroorzaakte broeikasgasemissies.

De uitstoot van de wereldwijde bouwsector bedraagt ​​ongeveer 8 gigaton CO2 per jaar,

Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, heeft de wereldwijde bouwsector een significante impact op onze planeet. De statistiek suggereert dat deze sector verantwoordelijk is voor de uitstoot van ongeveer 8 gigaton CO2 per jaar. CO2, of koolstofdioxide, is een van de belangrijkste broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Een gigaton is een eenheid van massa die gelijk is aan een miljard ton. Kortom, dit betekent dus dat de bouwsector elk jaar maar liefst acht miljard ton CO2 de atmosfeer in stuurt. Deze enorme hoeveelheid draagt bij aan de klimaatverandering, wat resulteert in uitdagingen zoals smeltende poolkap, stijgende zeeniveaus, en extreem weer. Door ons bewust te zijn van deze impact, kunnen we beter begrijpen waarom het essentieel is om over te stappen op meer duurzame bouwmethoden.

Het Internationaal Energieagentschap rapporteerde dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2019 33 gigaton bedroeg,

Het Internationaal Energieagentschap (IEA), een toonaangevende organisatie die betrouwbare informatie biedt over het wereldwijde energienetwerk, heeft gerapporteerd dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2019 33 gigaton bedroeg. Met andere woorden, U moet weten dat er in dat jaar 33 miljard ton van het broeikasgas kooldioxide in de atmosfeer van onze planeet werd geloosd. Deze statistiek is een cruciale indicator van de omvang van het milieuprobleem dat we momenteel tegenkomen, aangezien een verhoogde CO2-uitstoot sterk bijdraagt aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Het is belangrijk om te begrijpen dat het verminderen van deze uitstoot essentieel is om duurzame en milieuvriendelijke levens te leiden.

Referenties

0. – https://www.iea.org

1. – https://www.conservation.org

2. – https://ourworldindata.org

3. – https://www.carbonbrief.org

4. – https://www.cdp.net

5. – https://www.statista.com

6. – https://www.eesi.org

7. – https://carbonfund.org

8. – https://www.bbc.com

9. – https://www.worldgbc.org

10. – https://www.ucsusa.org

11. – https://www.ers.usda.gov

12. – https://www.eni.com

Inhoudsopgave