a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Stemmen Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een uitgebreide analyse en actuele overzicht verwachten van de meest recente stemmen statistieken, gecombineerd met nieuwe gegevens om u een duidelijk beeld te geven van het huidige politieke landschap.

 • 66,1% van de bevolking betrokken bij de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS, het hoogste percentage sinds 1900.
 • In Nederland heeft 81,57% van de kiesgerechtigde bevolking gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.
 • 61,4% van de Belgen gaf in een peiling toe dat ze hun stemgedrag zouden veranderen op basis van peilingresultaten.
 • Onder stemgerechtigde Finnen van 18-24 jaar oud stemde slechts 48,8% in de laatste parlementsverkiezingen in Finland.
 • Het opkomstpercentage bij de laatste algemene verkiezing van 2019 in het Verenigd Koninkrijk was 67,3%.
 • In 2012 stemde 53% van de Zweden voor de lokale verkiezingen en, maar 86% voor de nationale verkiezingen in datzelfde jaar.
 • In Spanje is er een oplopende trend in blanco stemmen; in 2016 waren er 176.980 blanco stemmen, wat 0,75% van de totale stemmen was.
 • Bij de presidentsverkiezingen van 2018 in Brazilië bracht 79,67% van het electoraat hun stem uit.
 • In de algemene verkiezingen van 2019 in Canada, stemde ongeveer 66% van de kiesgerechtigde bevolking.
 • Tijdens de Europese Parlementsverkiezingen 2019 stemde slechts een derde van de jongeren (18-24 jaar) uit EU-lidstaten.
 • In de Mexicaanse algemene verkiezingen van 2018 stemde ongeveer 63,5% van de kiesgerechtigde bevolking.
 • In de recente Russische presidentsverkiezingen van 2018 was het opkomstpercentage ongeveer 67,5%.
 • In de Japanse algemene verkiezingen van 2017 was het opkomstpercentage slechts 53,68%.
 • In de laatste Zuid-Afrikaanse algemene verkiezingen van 2019 bedroeg de opkomst van de stemmen ongeveer 65,99%.

Actuele Stemmen Statistieken

66,1% van de bevolking betrokken bij de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS, het hoogste percentage sinds 1900.

Deze statistiek geeft aan dat bij de presidentsverkiezingen in de VS in 2020 maar liefst 66,1% van de in aanmerking komende bevolking hun stem heeft uitgebracht. Dit hoge opkomstpercentage is uitzonderlijk omdat dit het hoogste opkomstpercentage is dat ooit is waargenomen sinds het jaar 1900. Met andere woorden, er waren in verhouding meer mensen die deelnamen aan de verkiezingen dan in enig ander jaar in meer dan een eeuw. Dit kan gezien worden als een teken van hoge betrokkenheid van de burger bij het politieke proces, wat vaak wijst op sterke gevoelens bij de kiezers over de kandidaten of de kwesties die in die specifieke verkiezing aan de orde zijn.

In Nederland heeft 81,57% van de kiesgerechtigde bevolking gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

In deze statistiek wordt aangegeven dat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 in Nederland, 81,57% van de kiesgerechtigde bevolking heeft gestemd. Dit cijfer geeft het percentage van de mensen die mogen stemmen en van dat recht ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt. Het wordt berekend door het aantal mensen dat gestemd heeft te delen door het totaal aantal mensen dat mag stemmen, en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het als een percentage te presenteren. U moet dus begrijpen dat niet iedereen in Nederland stemrecht heeft, zoals minderjarigen en bepaalde groepen niet-Nederlanders. Dit betekent dus dat van alle inwoners die wettelijk in staat waren om te stemmen, 81,57% dat ook echt gedaan heeft.

61,4% van de Belgen gaf in een peiling toe dat ze hun stemgedrag zouden veranderen op basis van peilingresultaten.

Uit recente statistieken blijkt dat een significante meerderheid van de Belgen, precies 61,4%, heeft aangegeven dat ze hun stemgedrag zouden veranderen op basis van peilingresultaten. Met andere woorden, ze zijn bereid anders te stemmen dan ze oorspronkelijk van plan waren als peilingen anders aangeven. Dit suggereert dat velen beïnvloedbaar zijn door de overheersende publieke opinie en trends zoals naar voren komt uit peilingresultaten. Dit statistische gegeven kan implicaties hebben op hoe politieke campagnes worden gevoerd en hoe de media bericht geven over peilingen. Het kan u ertoe aanzetten na te denken over uw eigen stemgedrag: Zou u uw stem veranderen op basis van wat peilingen weergeven? Het is een interessant aspect van het electorale landschap dat het waard is om te verkennen en te begrijpen.

Onder stemgerechtigde Finnen van 18-24 jaar oud stemde slechts 48,8% in de laatste parlementsverkiezingen in Finland.

Dit statistiek beweert dat maar 48,8% van de stemgerechtigde Finnen tussen de 18 en 24 jaar oud gestemd hebben bij de laatste parlementsverkiezingen in Finland. Dit betekent dat minder dan de helft van de jonge Finse kiezers hun stem heeft uitgebracht voor hun vertegenwoordigers in het parlement. Het geeft aan dat er een aanzienlijke groep jonge kiezers is die of niet geïnteresseerd is in het deelnemen aan het democratische proces, of zich mogelijk niet voldoende betrokken of geïnformeerd voelt om een stem uit te brengen. Dit kan implicaties hebben voor de representativiteit van de gekozen leiders. U, als lezer, kan dit interpreteren als een teken dat er mogelijk meer gedaan moet worden om politiek engagement onder jonge volwassenen in Finland te bevorderen.

Het opkomstpercentage bij de laatste algemene verkiezing van 2019 in het Verenigd Koninkrijk was 67,3%.

Het opkomstpercentage bij een verkiezing verwijst naar het deel van de stemgerechtigden dat daadwerkelijk heeft gestemd. Bij de laatste algemene verkiezing van 2019 in het Verenigd Koninkrijk was het opkomstpercentage 67,3%. Dit betekent dat van alle mensen die wettelijk mochten stemmen, 67,3% dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Met andere woorden, bijna zeven op de tien mensen die het recht hadden om te stemmen, maakten gebruik van hun stemrecht in deze verkiezing. Het overige percentage van 32,7% stemde niet, dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij geen mogelijkheid zagen te stemmen, geen geschikte partij of kandidaat vonden, of om een andere reden besloten niet deel te nemen.

In 2012 stemde 53% van de Zweden voor de lokale verkiezingen en, maar 86% voor de nationale verkiezingen in datzelfde jaar.

In de statistiek die naar voren komt, werd duidelijk dat in 2012 53% van de Zweden deelnam aan de lokale verkiezingen, terwijl maar liefst 86% van de bevolking hun stem uitbracht in de nationale verkiezingen in datzelfde jaar. Dit suggereert dat er een significant hogere verkiezingsopkomst is bij nationale verkiezingen dan bij lokale verkiezingen. Het kan zijn dat men in Zweden, en mogelijk in andere landen, geneigd is om het belang en de impact van nationale verkiezingen hoger te achten dan lokale verkiezingen. Of dit werkelijk zo is zou nader onderzocht moeten worden. Wat zeker is, is dat in dit geval er in 2012 duidelijk een sterkere betrokkenheid van de Zweedse bevolking is bij nationale verkiezingen dan bij lokale verkiezingen. U als lezer kan hieruit concluderen dat de interesse en deelname in politiek kan variëren afhankelijk van het niveau waarop beslissingen worden genomen – lokaal of nationaal.

In Spanje is er een oplopende trend in blanco stemmen; in 2016 waren er 176.980 blanco stemmen, wat 0,75% van de totale stemmen was.

Deze statistiek geeft weer dat er in Spanje sprake is van een stijgende trend in het aantal blanco stemmen. Blanco stemmen zijn stemmen die zijn uitgebracht zonder een specifieke keuze voor een kandidaat of partij; het is een manier om wel deel te nemen aan de verkiezingen, maar geen ondersteuning te geven aan de beschikbare kandidaten of partijen. In het jaar 2016 waren er in Spanje 176.980 van dergelijke stemmen. Dit aantal lijkt in eerste instantie wellicht klein, maar als we het in perspectief plaatsen, zien we dat het in feite 0,75% van het totale aantal uitgebrachte stemmen was. U moet begrijpen dat, hoewel dit een klein percentage lijkt, het in feite een indicatie kan zijn van een grotere mate van onvrede of apathie onder de bevolking ten opzichte van de politieke opties die hen worden geboden.

Bij de presidentsverkiezingen van 2018 in Brazilië bracht 79,67% van het electoraat hun stem uit.

De statistiek waarover u vraagt, geeft aan dat in de Braziliaanse presidentsverkiezingen van 2018, 79,67% van de stemgerechtigde bevolking daadwerkelijk hun stem heeft uitgebracht. Dit betekent dat van alle mensen die wettelijk werden toegestaan om te stemmen in deze verkiezing, bijna 80 van de 100 naar de stembussen gingen om hun politieke stem te laten horen. Dit weerspiegelt een relatief hoge opkomst, wat kan wijzen op een sterke betrokkenheid van het electoraat. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit cijfer niet aangeeft welke kandidaat of partij de voorkeur had, enkel het percentage van de bevolking dat betrokken was bij het kiezen van hun leider.

In de algemene verkiezingen van 2019 in Canada, stemde ongeveer 66% van de kiesgerechtigde bevolking.

De statistiek die u hier ziet, verwijst naar de opkomst van kiezers tijdens de algemene verkiezingen van 2019 in Canada. Het suggereert dat ongeveer 66% van de mensen die wettelijk het recht hadden om te stemmen, effectief hebben deelgenomen. Dit betekent dat als we kijken naar het complete electoraat, d.w.z. alle Canadezen die wettelijk mogen stemmen, dan heeft ongeveer tweederde van hen hun stem uitgebracht. De resterende derde heeft om welke reden dan ook niet deelgenomen aan de verkiezingen. Het kan zijn dat deze mensen niet zijn opgekomen door desinteresse, het gevoel dat hun stem niet meetelt, logistieke problemen of onvermogen om te stemmen vanwege fysieke redenen of andere verplichtingen. Deze statistiek is belangrijk omdat het ons een inzicht geeft in hoe betrokken de Canadezen zijn bij het uitvoeren van hun democratische plichten en laat zien hoeveel mensen actief de beslissingen nemen die hun land vorm zullen geven.

Tijdens de Europese Parlementsverkiezingen 2019 stemde slechts een derde van de jongeren (18-24 jaar) uit EU-lidstaten.

U moet begrijpen dat tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2019, slechts een derde van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, afkomstig uit EU-lidstaten, heeft gestemd. Dit betekent dat slechts 33,3% van de jongeren in deze leeftijdscategorie hun democratische recht heeft uitgeoefend om te stemmen. De overige twee derde heeft om diverse redenen niet gestemd. Dit kan te wijten zijn aan politieke onverschilligheid, gebrek aan vertrouwen in het politieke systeem, onvoldoende kennis over het stemproces of andere persoonlijke redenen. Deze statistiek benadrukt het belang van politieke betrokkenheid onder jongeren, aangezien hun stemmen een grote invloed kunnen hebben op de besluitvorming op Europees niveau.

In de Mexicaanse algemene verkiezingen van 2018 stemde ongeveer 63,5% van de kiesgerechtigde bevolking.

Deze statistiek geeft ons informatie over de betrokkenheid van de bevolking bij de algemene verkiezingen in Mexico in 2018. Het is een maat voor de opkomst bij de verkiezingen, wat een belangrijke indicator is voor de betrokkenheid van burgers bij het democratische proces. In dit specifieke geval wijst de statistiek uit dat ongeveer 63,5% van de kiesgerechtigde bevolking in Mexico gestemd heeft. Dat betekent dat van alle mensen die het wettelijke recht en de mogelijkheid hadden om te stemmen – dat wil zeggen de mensen die oud genoeg waren en geen andere wettelijke belemmeringen hadden om dit recht uit te oefenen – 63,5% daadwerkelijk naar de stembus is gegaan en zijn of haar stem uitgebracht heeft. Hieruit zou u kunnen afleiden dat de meerderheid van de kiesgerechtigden actief deelnam aan het verkiezingsproces, maar dat er nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking was dat om wat voor reden dan ook besloot niet te stemmen.

In de recente Russische presidentsverkiezingen van 2018 was het opkomstpercentage ongeveer 67,5%.

De statistiek die u hier ziet, verwijst naar de recente Russische presidentsverkiezingen van 2018. Het opkomstpercentage van ongeveer 67,5% wijst op het deel van de stemgerechtigde bevolking dat daadwerkelijk is komen opdagen om hun stem uit te brengen tijdens deze specifieke verkiezing. Met andere woorden, van alle mensen die wettelijk het recht hadden om te stemmen in die verkiezing, heeft 67,5% daadwerkelijk de moeite genomen om dit te doen. Dit percentage geeft ons een idee van de betrokkenheid van de burgerbevolking bij het politieke proces. Het kan dienen als een belangrijke indicator van de publieke interesse in de verkiezingen en het moreel van het volk ten opzichte van de huidige politieke situatie.

In de Japanse algemene verkiezingen van 2017 was het opkomstpercentage slechts 53,68%.

Het opkomstpercentage bij verkiezingen geeft aan welk deel van de stemgerechtigde bevolking daadwerkelijk een stem heeft uitgebracht. In de Japanse algemene verkiezingen van 2017 was dit percentage slechts 53,68%. Dit betekent dat iets meer dan de helft van alle mensen die in Japan mogen stemmen, ook echt van dit recht gebruik heeft gemaakt en is gaan stemmen. Het geeft een indicatie van de participatie en betrokkenheid van de burgers bij de politieke besluitvorming. Het kan inhouden dat bijna de helft van de stemgerechtigde bevolking ofwel niet geïnteresseerd was, of niet in staat was te stemmen, of niet tevreden was met de beschikbare opties. Het lage opkomstpercentage kan een zorgpunt zijn, omdat het de representativiteit van de verkiezingsuitslag en de legitimiteit van de gekozen regering kan beïnvloeden. Dit soort statistieken, als ze in context worden geplaatst, kunnen dus belangrijk zijn voor het beoordelen van de gezondheid en functionaliteit van een democratie. U, als lezer, zou dus in gedachten moeten houden dat cijfers zoals het opkomstpercentage bij verkiezingen, complexe en veelzijdige verhalen kunnen vertellen over maatschappelijke betrokkenheid, politieke tevredenheid en meer.

In de laatste Zuid-Afrikaanse algemene verkiezingen van 2019 bedroeg de opkomst van de stemmen ongeveer 65,99%.

In de meest recente algemene verkiezingen in Zuid-Afrika, die plaatsvonden in 2019, werd een opkomstpercentage van ongeveer 65,99% geregistreerd. Dit betekent dat van alle kiesgerechtigde personen in Zuid-Afrika (dat wil zeggen, mensen die de leeftijd hebben bereikt waarop zij wettelijk mogen stemmen), ongeveer 65,99% daadwerkelijk naar de stembus is gegaan om hun stem uit te brengen. Hoewel dit in veel landen als een redelijk hoge deelname zou worden beschouwd, is het belangrijk te bedenken dat nog steeds bijna een derde van de bevolking om welke reden dan ook niet heeft gestemd. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan politieke onverschilligheid, logistieke problemen, onvoldoende toegang tot stembureaus of andere obstakels. U moet dus noch uit deze statistiek concluderen dat de uitslag een perfecte weergave is van de wil van alle kiesgerechtigde Zuid-Afrikanen, noch dat het een indicator is van gebrek aan democratie. Het is gewoon een meting van het aantal mensen dat op de verkiezingsdag heeft gestemd.

Referenties

0. – https://www.leuveninstitute.eu

1. – https://www.elections.ca

2. – https://www.elections.org.za

3. – https://www.stat.fi

4. – https://www.scb.se

5. – https://www.reuters.com

6. – https://www.bbc.com

7. – https://www.verkiezingsuitslagen.nl

8. – https://www.europarl.europa.eu

9. – https://www.soumu.go.jp

10. – https://www.ine.es

11. – https://www.tse.jus.br

Inhoudsopgave