a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Watervervuiling Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een grondige analyse verwachten van de meest recente statistieken over watervervuiling, inclusief nieuwe gegevens, die u een actueel overzicht geven van deze wereldwijde milieukwestie.

 • Elk jaar sterft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ongeveer 1,8 miljoen mensen als gevolg van vervuild drinkwater.
 • Volgens de VN sterven er jaarlijks meer mensen door vervuild water dan door alle vormen van geweld, inclusief oorlog.
 • 80% van het afvalwater wereldwijd komt onbehandeld in meren, rivieren en zeeën terecht.
 • Volgens het UNEP wordt 70% van het industrieel afval in ontwikkelingslanden geloosd in water waar het vervuiling veroorzaakt.
 • Volgens UNESCO is 40% van de wereldbevolking geconfronteerd met een tekort aan water.
 • 80% van de wereldbevolking is blootgesteld aan hoge niveaus van bedreiging voor de waterveiligheid.
 • Minder dan 3% van het water op aarde is zoet water en 2,5% daarvan is bevroren.
 • Volgens de VN bereikt minder dan 0,3% van het totale zoetwater de mens.
 • Elke minuut sterft een kind als gevolg van een watergerelateerde ziekte.
 • Landbouw is goed voor bijna 70% van de totale vervuiling van zoet water.
 • 90% van de watervervuiling in de ontwikkelingslanden is het gevolg van onbehandeld rioolafval.
 • Plastic afval in de oceaan zal naar schatting tegen 2050 meer wegen dan alle vis in de zee.
 • Volgens UNESCO heeft meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang tot veilig sanitair.
 • Bijna 2 miljard mensen drinken water dat verontreinigd is met uitwerpselen.
 • In de VS alleen al zijn er jaarlijks meer dan 40.000 olie gerelateerde incidenten, dit draagt bij aan watervervuiling.

Actuele Watervervuiling Statistieken

Elk jaar sterft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ongeveer 1,8 miljoen mensen als gevolg van vervuild drinkwater.

Volgens statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlijden er jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen mensen door het consumeren van vervuild drinkwater. Dit betekent dat vervuild drinkwater een grote invloed heeft op de volksgezondheid wereldwijd. Het vervuilde water kan verschillende ziekten veroorzaken, zoals diarree, cholera, dysenterie, tyfus en polio. Hierdoor is het cruciaal voor u om te beseffen hoe belangrijk veilig en schoon drinkwater is voor onze gezondheid en welzijn. Deze statistiek benadrukt niet alleen de noodzaak van schoon drinkwater, maar toont ook de behoefte aan verbeterde sanitaire voorzieningen en systemen om de kwaliteit van drinkwater te controleren en te verbeteren. Het welzijn van miljoenen mensen hangt af van deze maatregelen.

Volgens de VN sterven er jaarlijks meer mensen door vervuild water dan door alle vormen van geweld, inclusief oorlog.

De statistiek die u hier ziet, afkomstig uit de gegevens van de Verenigde Naties (VN), zet de enorme impact van vervuild water op de wereldwijde gezondheid in perspectief. Elk jaar sterven er meer mensen door de gevolgen van vervuild water dan door alle vormen van geweld, inclusief oorlog. Dit kan zonder context nogal schokkend zijn, maar het is belangrijk om te begrijpen wat hier precies wordt gemeten. Met vervuild water wordt niet alleen water vervuild door chemicaliën of industrieel afval bedoeld, maar ook water dat besmet is met pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen. Dit leidt tot ziekten zoals cholera, diarree, dysenterie, hepatitis A, tyfus en polio. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater of sanitair, wat deze ziekten makkelijk verspreidbaar maakt. Aan de andere kant omvat ‘alle vormen van geweld’ zaken als persoonlijke mishandeling, crimineel geweld, terrorisme en oorlogsvoering. Hoewel deze factoren ook aanzienlijke sterfte veroorzaken, overtreffen ze niet het aantal sterfgevallen door vervuild water volgens de VN-gegevens.

80% van het afvalwater wereldwijd komt onbehandeld in meren, rivieren en zeeën terecht.

De statistiek die u ziet, is zowel alarmerend als belangrijk om te begrijpen. Deze stelt dat 80% van het afvalwater wereldwijd onbehandeld in meren, rivieren en zeeën terecht komt. Dit betekent dat slechts 20% van al het afvalwater dat we produceren door een reinigingsproces gaat voordat het in het ecosysteem terechtkomt. De rest, het overweldigende deel, gaat direct, zonder enige vorm van behandeling, in onze waterlichamen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, alsook voor de flora en fauna die afhankelijk zijn van deze waterbronnen. Het schetst het dringende belang van investeren in en verbeteren van afvalwaterbehandelingen en -infrastructuur wereldwijd.

Volgens het UNEP wordt 70% van het industrieel afval in ontwikkelingslanden geloosd in water waar het vervuiling veroorzaakt.

Het United Nations Environment Programme (UNEP) heeft aangegeven dat maar liefst 70% van het industrieel afval in ontwikkelingslanden terechtkomt in waterbronnen, en daarbij grote vervuiling veroorzaakt. Zoals u zich kunt voorstellen, brengt dit ernstige gevolgen met zich mee, zowel voor het milieu als voor de gezondheid van de lokale bevolking. Deze gegevens belichten de noodzaak voor effectievere methodes van afvalbeheer en milieubescherming in deze landen. Het is zorgwekkend dat de meerderheid van industrieel afval op zo’n gevaarlijke manier wordt verwerkt, waarbij er veelal giftige stoffen en zware metalen in deze waterbronnen belanden. De gevolgen hiervan gaan van watervervuiling tot het negatieve effect op de biodiversiteit en kunnen zelfs leiden tot menselijke gezondheidsproblemen.

Volgens UNESCO is 40% van de wereldbevolking geconfronteerd met een tekort aan water.

Volgens de statistieken van UNESCO heeft 40% van de wereldbevolking te maken met waterschaarste. Dit betekent dat bijna de helft van alle mensen op aarde niet de beschikking heeft over voldoende schoon en veilig drinkwater. U kunt zich voorstellen dat dit enorme gevolgen heeft voor gezondheid, welzijn en economische ontwikkeling. Waterschaarste kan leiden tot slechte hygiëne, ziekte en zelfs de dood. In ontwikkelingslanden kan het gebrek aan toegang tot schoon water de economische groei belemmeren door het verminderen van het potentieel voor landbouw en industrie. Waterschaarste is dus een ernstig wereldwijd probleem dat dringend aandacht vereist.

80% van de wereldbevolking is blootgesteld aan hoge niveaus van bedreiging voor de waterveiligheid.

Dit statistiek betekent dat vier op de vijf mensen over de hele wereld worden blootgesteld aan hoge niveaus van bedreigingen voor de waterveiligheid. Waterveiligheid houdt verband met de beschikbaarheid, toegang en kwaliteit van water. Wanneer we het hebben over ‘hoge niveaus van bedreiging’, dan gaat het meestal om kwesties zoals waterschaarste, vervuiling of een gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen. Dit kan een directe impact hebben op de menselijke gezondheid, alsmede op het ecosysteem in het geheel. U, als lezer, zou deze informatie kunnen gebruiken om het belang van duurzame praktijken voor waterbeheer te begrijpen, en hoe essentieel het is om bewust te zijn van en actie te ondernemen tegen wereldwijde watercrises.

Minder dan 3% van het water op aarde is zoet water en 2,5% daarvan is bevroren.

U kunt zich verbazen over de hoeveelheid water op onze planeet, maar interessant genoeg is minder dan 3% van al dat water zoet water. Dit percentage omvat alle rivieren, meren en grondwater dat beschikbaar is voor menselijke consumptie. Nog meer verbazingwekkend is dat van deze kleine hoeveelheid zoet water, maar liefst 2,5% bevroren is in de vorm van gletsjers, ijskappen en permanente sneeuw, onbereikbaar en dus onbruikbaar voor menselijke consumptie. Dit betekent dat het overgrote deel van het water op aarde zout water is, dat zich in oceanen bevindt en niet rechtstreeks kan worden gebruikt voor drinkwater of irrigatie zonder ontzilting. Daarom is zoet water een zeer kostbare en beperkte bron op onze planeet.

Volgens de VN bereikt minder dan 0,3% van het totale zoetwater de mens.

De statistiek die u noemde, afkomstig van de Verenigde Naties, houdt in dat minder dan 0,3% van het totale zoetwater in de wereld daadwerkelijk wordt bereikt en dus gebruikt door mensen. Dit lage percentage komt onder meer door het feit dat een aanzienlijk deel van het zoetwater op onze planeet zich bevindt in onbereikbare of onbruikbare vormen, zoals gletsjerijs of ondergronds water. Daarnaast wordt een groot deel van het beschikbare zoetwater ook gebruikt voor agrarische doeleinden en door industrieën. Dit betekent dus dat de waterbronnen die voor ons als drinkwater dienen en gebruikt worden in het huishouden, slechts een fractie vormen van het totale zoetwater in de wereld. Dit helpt ons om het belang van het duurzaam omgaan met onze waterbronnen beter te begrijpen.

Elke minuut sterft een kind als gevolg van een watergerelateerde ziekte.

Deze statistiek belicht de verwoestende impact van watergerelateerde ziekten op de wereldwijde kinderpopulatie. Het stelt dat elke minuut een kind sterft als gevolg van een ziekte die direct verband houdt met water, zoals diarree, cholera of dysenterie. Dit komt neer op een verbijsterend aantal van ongeveer 525,600 kinderen per jaar. Deze tragische sterfgevallen zijn vaak het gevolg van slechte sanitaire voorzieningen en beperkte toegang tot schoon en veilig drinkwater, vooral in ontwikkelingslanden. Voor u, als lezer, benadrukt dit de ernst van de watercrisis en de dringende noodzaak van humanitaire interventies om de watervoorziening en hygiëne in deze landen te verbeteren.

Landbouw is goed voor bijna 70% van de totale vervuiling van zoet water.

Deze statistiek suggereert dat landbouw verantwoordelijk is voor bijna 70% van de totale vervuiling van het zoetwater in de wereld. U moet dit zien in de context van praktijken zoals overmatig gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmest in de landbouw, die vaak in rivieren, meren en ondergrondse waterreserves eindigen. Dit vervuilt het water en maakt het onveilig of ongeschikt voor consumptie en gebruik door zowel mensen als dieren. Bovendien kunnen de in water oplosbare meststoffen en chemicaliën die in de landbouw worden gebruikt, algengroei bevorderen. Dit vermindert het zuurstofgehalte in het water en kan schadelijk zijn voor het waterleven. Daarom is het belangrijk dat u zich bewust bent van de impact van landbouw op onze waterbronnen en de noodzaak om duurzamere landbouwmethoden te promoten.

90% van de watervervuiling in de ontwikkelingslanden is het gevolg van onbehandeld rioolafval.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 90% van de watervervuiling in de ontwikkelingslanden toe te schrijven is aan onbehandeld rioolafval. Dit betekent dat het grootste deel van de vervuiling in deze landen wordt veroorzaakt door ongezuiverd menselijk en industrieel afval dat rechtstreeks in rivieren, stromen en oceanen wordt geloosd. Deze situatie is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van geschikte waterzuiveringsinfrastructuur en het gebrek aan regelgeving of handhaving van milieunormen. Het is een ernstig probleem dat dringend moet worden aangepakt om watervervuiling te verminderen en de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Plastic afval in de oceaan zal naar schatting tegen 2050 meer wegen dan alle vis in de zee.

U moet zich bewust zijn van een alarmerend statistisch feit dat naar voren is gebracht door talrijke milieuonderzoeken. De studies voorspellen dat tegen het jaar 2050, het gewicht van het plastic afval in de oceaan naar schatting hoger zal zijn dan het totale gewicht van alle vissen in zee. Dit betekent dat als we niet onmiddellijk actie ondernemen om onze gewoontes van plasticconsumptie en -afval te veranderen, we binnenkort zullen worden geconfronteerd met oceanen die meer vervuild zijn door plastic dan dat ze vol zitten met zeeleven. Het is een dringend en ernstig probleem dat aandacht en actie vereist van ieder van ons om de impact van deze ontoelaatbare vervuiling op onze unieke mariene ecosystemen te verminderen. Laten we dus verantwoordelijk handelen door ons plasticverbruik te verminderen en een verschil te maken voor de toekomst van onze oceanen.

Volgens UNESCO heeft meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang tot veilig sanitair.

Uit gegevens van de UNESCO blijkt dat meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang heeft tot veilig sanitair. Dit betekent dat zij geen toegang hebben tot voorzieningen zoals veilige toiletten, schoon water voor handenwassen, of basisvoorzieningen voor persoonlijke hygiëne. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn, variërend van directe gezondheidsrisico’s door blootstelling aan ziekteverwekkende organismen tot indirecte effecten zoals het ontbreken van waardigheid en privacy veroorzaakt door inadequate sanitaire voorzieningen. Deze statistiek benadrukt de urgentie van wereldwijde inspanningen om toegang tot veilig sanitair voor iedereen te garanderen en zo bij te dragen aan de verbetering van de volksgezondheid en levenskwaliteit.

Bijna 2 miljard mensen drinken water dat verontreinigd is met uitwerpselen.

Het statistische feit dat bijna twee miljard mensen water drinken dat verontreinigd is met uitwerpselen, roept naar alle waarschijnlijkheid een gevoel van verbazing, schok en mogelijk bezorgdheid in u op. Als statistisch expert, laat dit getal zien hoe wijdverspreid het probleem van waterverontreiniging is op wereldschaal. Het illustreert de ernstige gezondheidsrisico’s waarmee bijna een vierde van de wereldbevolking dagelijks geconfronteerd wordt. De bronnen van deze verontreiniging variëren van onbehandeld menselijk en dierlijk afval tot industrieel en agrarisch afval. Dit betekent dat veel mensen zonder veilig drinkwater leven, wat resulteert in de verspreiding van vele watergerelateerde ziektes. Deze statistiek onderstreept het belang en de urgentie van voortdurende inspanningen om schoon en veilig drinkwater overal ter wereld toegankelijk te maken.

In de VS alleen al zijn er jaarlijks meer dan 40.000 olie gerelateerde incidenten, dit draagt bij aan watervervuiling.

In deze statistiek leren we dat er in de Verenigde Staten elk jaar meer dan 40.000 incidenten zijn die verband houden met olie. Deze incidenten kunnen bestaan uit lekkages, morsen of andere vormen van ongelukken waarbij olie vrijkomt in het milieu. Het is belangrijk om op te merken dat deze incidenten niet zonder gevolgen zijn. Ze dragen immers bij aan de watervervuiling. Watervervuiling kan negatieve gevolgen hebben voor zowel het milieu als de gezondheid van mensen. Het kan leiden tot verlies van biodiversiteit, verstoring van ecosystemen en kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid door het drinken van vervuild water of consumptie van besmette visserijproducten. Dus als u deze cijfers ziet, helpt het om het bredere plaatje te begrijpen van de impact die olie gerelateerde incidenten kunnen hebben en de noodzaak om hen te proberen te verminderen, voor de bescherming van onze gezondheid en die van onze planeet.

Referenties

0. – https://wwf.panda.org

1. – https://www.unesdoc.unesco.org

2. – https://www.weforum.org

3. – https://www.un.org

4. – https://archive.epa.gov

5. – https://www.who.int

6. – https://www.unenvironment.org

7. – https://unesdoc.unesco.org

Inhoudsopgave